A THALASSA KIADÁSÁBAN MEGJELENT KÖTETEK KIADVÁNYOK

Sigmund Freud - Ferenczi  Sándor:  Levelezés
[1908-1933]

A német kiadás alapján hat félkötetben megjelent Freud-Ferenczi levelezés fontos tudomány- és művelődéstörténeti forráskiadvány. A levelek a pszichoanalízis mint eszme, mint terápiás gyakorlat és mint mozgalom történetének elsőrendű forrását képezik, és megismerhetjük belőle a levelezőpartnerek személyes életének, gondolkodásának lényeges, de eddig kevéssé ismert mozzanatait is. Ugyanakkor a levelezés számos érdekes és fontos adalékkal szolgál a XIX. és XX. század bécsi és budapesti kultúrájának, tudományának, szellemi életének feltárásához...

Tovább...

Sigmund Freud - Ferenczi  Sándor:  Levelezés
I/1. kötet: 1908-1911

Freud nem sokkal Ferenczi halála előtt így definiálta kapcsolatukat: "bensőséges élet-, érzelem- és érdekközösség". A leveleket olvasva két rendkívüli férfiú egészen különleges barátságának története bontakozik ki. Döbbenetes erővel hatja át e leveleket az elszántság, a missziós tudat, az a hit, hogy mindketten olyan igazság birtokában vannak, amelyet egy ellenséges külvilággal dacolva is terjeszteni és intézményesíteni kell. A levelezés fő témája maga a pszichoanalízis mint elmélet és mint gyakorlat. Freud és Ferenczi e levelekben állandó dialógust folytat egymással a lélekelemzés alapkérdéseiről...

Tovább...

Sigmund Freud - Ferenczi  Sándor:  Levelezés
I/2. kötet: 1912-1914 [június]

A levelezés első kötetének második része az 1912 elejétől a szarajevói merénylet napjáig, 1914. június 28-ig írott leveleket tartalmazza. Ez az időszak mindkettejük számára igen termékeny volt. A levelezésben nyomon követhetjük Freud alapvető pszichoanalízis-technikai és metapszichológiai írásainak, valamint egyik elméleti főművének, a "Totem és tabu"-nak a megszületését. Freud elsősorban Ferenczivel vitatta meg alakuló elképzeléseit, és budapesti hívének megjegyzései, kommentárjai, kritikai észrevételei az elkészült műveken is nyomot hagytak...

Tovább...

Sigmund Freud - Ferenczi  Sándor:  Levelezés
II/1. kötet: 1914-1916

A levelezés második kötetének első része az 1914 júliusától 1916 végéig tartó időszak levéltermését tartalmazza. Ez az az időszak, amikor a történelem drasztikusan beleszólt a levelezőpartnerek életébe. Freud katonafiaiért aggódik, Ferenczi pedig katonaorvosként vonul be a pápai honvéd huszárezredhez. A világháború bizonytalanná tette a pszichoanalízis jövőjét, beszűkültek a nemzetközi kapcsolatok, szünetelnek a kongresszusok. A pszichoanalízisről szóló dialógus azonban nem szűnik meg Freud és Ferenczi között; éppen ellenkezőleg, a világháború időszakában ...

Tovább...

Sigmund Freud - Ferenczi  Sándor:  Levelezés
II/2. kötet: 1917-1919

A levelezés második kötetének második félkötete az 1917 januárja és 1919 decembere közötti leveleket tartalmazza. 1917 és 1919 között világtörténelmi fordulatok zajlanak le: az orosz forradalmak, a tengelyhatalmak veresége, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, az őszirózsás és a bécsi forradalom, a Tanácsköztársaság kikiáltása és 133 napja, majd az ellenforradalom és a fehérterror. A levelezésből megismerjük, miként élte meg Freud és Ferenczi ezeket a sorsfordító eseményeket. ...

Tovább...

Sigmund Freud - Ferenczi  Sándor:  Levelezés
III/1. kötet: 1920-1924

A levelezés harmadik, egyben utolsó kötetének első félkötete az 1920 januárja és az 1924 decembere közötti leveleket tartalmazza. A levelek, mint a korábban megjelent kötetekben is, hű képet adnak mindennapjaikról, személyes életkörülményeik alakulásáról éppúgy, mint gondolataik fejlődéséről és a pszichoanalitikus mozgalom helyzetéről. Ez az időszak mind Freud, mind Ferenczi számára súlyos veszteségeket jelent. Mindkettőjüket fájdalmasan érintette régi világuk, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és az ezután következő politikai, társadalmi, gazdasági krízis. ...

Tovább...

Sigmund Freud - Ferenczi  Sándor:  Levelezés
III/2. kötet: 1925-1933

A Freud-Ferenczi levelezés utolsó félkötete az 1925-től Ferenczi haláláig, 1933-ig írott leveleket foglalja magába. Ebben az időszakban születnek Ferenczi fontos pszichoanalízis-elméleti és -technikai írásai, amelyek már a maguk idejében is heves vitákat váltottak ki, így többek között a "Nyelvzavar a felnőttek és a gyermek között" című tanulmány. Freud ebben a periódusban elsősorban a pszichoanalitikus elmélet újrafogalmazásával, a női szexualitás problémáival, valamint történeti, vallási és kultúrakritikai témákkal foglalkozik...

Tovább...

Erving Goffman: Az én bemutatása a mindennapi életben

Erving Goffman a chicagói központú szimbolikus interakcionista iskola meghatározó alakja. Az én bemutatása a mindennapi életben a szerző egyik legjelentősebb műve, amely a hétköznapi interakciók szereplőjeként megjelenő, illetve megjelenített én jelenségvilágának feltérképezésére vállalkozik. Goffman fenomenológiai ihletettségű szellemének köszönhetően elemzései sűrűn találkoznak saját hétköznapi tapasztalatainkkal. A dramaturgiai hasonlat kifejtése azonban jól érzékelhetővé tesz egy sor olyan ismerős jelenséget, amely korábban éppen magától értetődősége okán nagyon is nehezen megragadhatónak tűnt számunkra.

Tovább...

Haynal André: Viták a pszichoanalízisben. Freud-Ferenczi-Bálint

A pszichoanalízis történetében mindig nagy jelentősége volt a terápia módszereivel, technikájával kapcsolatos vitáknak és nézeteltéréseknek. A lélekelemzés két nagy alakja, Sigmund Freud és Ferenczi Sándor is főként a technikával kapcsolatos viátk miatt távolodott el egymástól. André Haynal újabban feltárt dokumentumok alapján rekonstruálja a Freud-Ferenczi viszony ellentmondásait, és ezek jelentőségét a pszichoanalízis módszerei és elmélete szempontjából. Részletesen bemutatja a Budapesten, majd Londonban működő Bálint Mihály életművét, aki

Tovább...

   
   
   

Lost Childhood and the Language of Exile

Editors : Judit Szekacs-Weisz and Ivan Ward

"Lost Childhood and the Language of Exile" is a long awaited collection of essential papers to be used as a tool not only by members of the helping professions working with people from cultures other than their own, but by all those who need to come to grips with the multidimensional and multilingual experiences of individuals and groups in our increasingly global society--and with themselves." --Edith Kurzweil "This remarkable compendium on 'loss' contains essays that are amongst the most moving and deeply reflective accounts of all the different types of loss we can undergo, whether it be the loss of

more...

   

Erdélyi Ildikó: Mágikus és hétköznapi valóság

A tanulmánykötetben a szerző elméleti szinten és pszichoterápiás esetátírásokon keresztül mutatja be, miként kapcsolódik egymáshoz fantázia és realitás, azaz hogyan ér össze a mágikus a hétköznapi valósággal. A könyv olvasója előtt, mintegy varázsütésre, megnyílik a terápiás tér, és ráláthat a terápiás szcéna résztvevőire, sőt hallhatja, vagy láthatja is a felidézett történet egy-egy részletét olvasás közben.

Megrendelhető az OrioldBooks honlapjáról >>

Gyimesi Júlia: Pszichoanalízis és spiritizmus

A spiritizmust bátran lehet áltudománynak tekinteni, de tagadhatatlan, hogy komoly hatással volt a pszichológia fejlődésére. Sokak számára vonzónak tűnt a spiritizmus alaptétele, miszerint a testi halál után a lélek tovább él, és megfelelő technikák segítségével megidézhető. Másokat éppen a spiritiszta jelenségek leleplezésének vágya vezetett a spiritizmus tudományos tanulmányozásához.
Ám akár a cáfolat, akár az igazolás vágyával közelítettek a természetfelettinek tűnő jelenségekhez, a spiritizmus gyakorlata és kapcsolódó filozófiája hatást gyakorolt a psziché működését és lehetőségeit kutató gondolkodókra. Különösen meghatározónak bizonyult a pszichoanalízissel szimpatizálók és a pszichoanalitikusok között, mivel a kutatók leggyakrabban a tudatküszöb alatti lelki folyamatok és funkciók működését feltételezték a szokatlan megnyilvánulások háttérben.

Megrendelhető a Typotext Kiadónál >>

   

 

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói