Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg.

THALASSA -- BIBLIOGRÁFIÁK SIGMUND FREUD MAGYARUL MEGJELENT MŰVEI
Az összeállítás folyamatosan frissítve, Sigmund Freud magyar nyelven megjelent munkáit tartalmazza. A bibliográfiában az eddigi legutolsó megjelenések adatai vannak feltüntetve, szögletes zárójelben kiegészítve az eredetileg megjelent címeikkel. A sor szélén lévő, betűjeles évszámok a Sigmund Freud-Gesamtbibliographie tételszámai (by Ingeborg Meyer-Palmedo, S. Fischer Verlag), amelyek Freud műveinek német nyelvű összkiadására vonatkoznak (Gesammelte Werke (röv. G.W.) 18 kötet. Imago, London, 1953-1966).

Rövidítések:

PT = Pszichoterápia. (Szerkesztő: Buda Béla) Gondolat, Budapest, 1981.

PAI = Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Szöveggyűjtemény.
(Szerkesztők: Bókay Antal és Erős Ferenc) Filum, Budapest, 1998.

SFE
= Sigmund Freud: Esszék. Gondolat, Budapest, 1982.

SFM = SIGMUND FREUD MŰVEI. (Sorozatszerkesztő: Erős Ferenc). Cserépfalvi, Bp., 1993-1995; Filum, Bp., 1997- től.
          I. kötet: Önéletrajzi írások. 1993.
          II. kötet: A Patkányember. Klinikai esettanulmányok I. 1993.
          III. kötet: A mindennapi élet pszichopatológiája. 1994.
          IV. kötet: A szexuális élet pszichológiája. 1995.
          V. kötet: Tömegpszichológia. Társadalomlélektani írások. 1995.
          VI. kötet: Ösztönök és ösztönsorsok. Metapszichológiai írások. 1997.
          VII. kötet: A Farkasember. Klinikai esettanulmányok II. 1998.
          VIII. kötet: Újabb előadások a lélekelemzésről. 1999.
          IX. kötet: Művészeti írások. 2001.

SFV = Sigmund Freud: Válogatás az életműből. (Vál., előszó, ismertető szöveg, jegyzetek, bibliográfiai összeáll. Erős Ferenc). Európa, Budapest, 2003.

***

1884e A kokainról. [Über Coca]. Ford. Gönczy Gabriella. Magyarul először, Psychiatria Hungarica. Legújabban, in: SFV 38-67.
1895d Tanulmányok a hisztériáról (Josef Breuerrel közösen). [Josef Breuer - Sigmund Freud: Studien über Hysterie]. Magyarul megjelent részletei: Katharina... Ford. Bart István. SFM VII. 17-28.; Elisabeth von R. kisasszony. Ford. Schulcz Katalin. In: SFV 68-116.
1898a A szexualitás a neurózisok kóroktanában. [Die Sexualität in der Ätiologie der Neurosen]. Ford. Pető Katalin In: SFV 117-139.
1900a Álomfejtés. [Die Traumdeutung]. Ford. Hollós István. Helikon, Bp. 1986, 1997. Legújabban a III. "Az álom: vágyteljesülés" és a IV. "Az álomtorzítás" c. fejezete, in: SFV 140-172.
1901a Az álomról. [Über den Traum]. Ford. Ferenczi Sándor. Hatágú Síp, Bp. 1991.
1901b A mindennapi élet pszichopatológiája. [Zur Psychopathologie des Alltagslebens]. Ford. Gergely Erzsébet és Lukács Katalin. SFM III. Legújabban a III. "Az elszólás" c. fejezete, in: SFV 182-231.
1905a A pszichoterápiáról. [Über Psychoterapie]. Ford. Gábor Ida. In: PT 39-48.
1905c A vicc és viszonya a tudattalanhoz. [Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten]. Ford. Bart István. In: SFE 33-251. Legújabban a VI. "A vicc viszonya az álomhoz és a tudattalanhoz" c. fejezete, in: SFV 232-254.
1905d Három értekezés a szexualitás elméletéről. [Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie]. Ford. Ferenczi Sándor. In: SFM IV. 31-131. Legújabban a II. "A gyermeki szexualitás" c. értekezése, in: SFV 255-286.
1905e [1901] Egy hisztéria-analízis töredéke (Dora). [Bruchstück einer Hysterie-Analyse (Dora)]. Ford. Lőrincz Zsuzsa. In: SFM II. 17-110.
1907a A téboly és az álmok W. Jensen "Gradivá"-jában. [Der Wahn und die Träume in W. Jensens Gradiva]. (Benne "Kiegészítés a második kiadáshoz" [1912]). Ford. Hantos Iván és Halász Zoltán. In: SFM IX. 11-102.
1908c A gyermekek szexuális elméleteiről. [Über infantile Sexualtheorien]. Ford. Pető Katalin . In: SFM IV. 133-147.
1908e A költő és a fantáziaműködés. [Der Dichter und das Phantasieren]. Ford. Szilágyi Lilla. In: PAI 59-64.
1909b Egy ötéves kisfiú fóbiájának analízise. A "kis Hans". [Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben "Der kleine Hans")]. Ford. Alpár Zsuzsa. In: SFM II. 111-212.
1909c A neurotikusok családregénye. (Előszó Otto Rank Der Mythos von der Geburt des Helden [A hős születésének mítosza] c. könyvéhez). [Der Familienroman der Neurotiker. In: Rank, Otto, Der Mythos von der Geburt des Helden]. Ford. Schulcz Katalin. SFV 287-291.
1909d Megjegyzések egy kényszerneurotikus esetről. A "Patkányember". [Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose (Der "Rattenmann")]. Ford. Alpár Zsuzsa. In: SFM II. 213-275.
1910a [1909] Pszichoanalízis. Öt előadás. (Worcesteri előadások) [Über Psychoanalyse. Fünf Vorlesungen]. Ford. Ferenczi Sándor. Kossuth, Bp. 1991, 1997. Utóbbi kiadás teljes HTML szövege: Magyar Elektronikus Könyvtár, 2000.
1910b Előszó Ferenczi Sándor: Lélekelemzés. Értekezések a pszichoanalízis köréből c. könyvéhez. Ford. Ferenczi Sándor. In: id. mű, Dick Manó, Bp. 1910, 3-4.
1910c Leonardo da Vinci egy gyermekkori emléke. [Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci]. Ford. Vikár György. In: SFM IX. 115-199.
1910h A tárgyválasztás egy sajátos típusa férfiaknál (Adalékok a szerelmi élet pszichológiájához). [Über einen besonderen Typus der Objektwahl beim Manne (Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens I.)]. Ford. Vajda Júlia. In: SFM IV. 150-160.
1910k A "vad" pszichoanalízisről [Über "wilde" Psychoanalyse. (In: G.W., Bd. 8, 118-125)]. Ford. Friedrich Melinda. Magyarul először: Thalassa, (18) 2007, 1: 101-106.
1911c Pszichoanalitikus megjegyzések egy önéletrajzilag leírt paranoia-esethez (Dementia paranoides). Az úgynevezett "Schreber-eset". [Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia paranoides) {Schreber}]. Ford. Paneth Gábor. In: SFM II. 277-340.
1912d A szerelmi élet általános megvetéséről (Adalékok a szerelmi élet pszichológiájához). [Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens (Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens II.)]. Ford. Vajda Júlia. In: SFM IV. 160-169.
1912g Megjegyzések a nem-tudatos fogalmáról a pszichoanalízisben. [Eredetileg angulul "A Note on the Unconscious in Psycho-Analysis" címmel elhangzott előadás. Németül "Einige Bemerkungen über den Begriff des Unbewußten in der Psychoanalyse." címmel ford. Hanns Sachs ]. Ford. Berényi Gábor. In: SFM VI. 1997. 7-14.
1912-13 Totem és tabu. [Totem und Tabu]. Ford. Pártos Zoltán. In: SFM V. 23-157. Legújabban a II. "A tabu és az érzelmi rezdülések ambivalenciája" c. fejezete, in: SFV 292-347.
1913c A pszichoanalitikus kezelés előfeltételei. Tanácsok a gyakorló analitikus számára [I]. [Weitere Ratschläge zur Technik der Psychoanalyse, I. Zur Einleitung der Behandlung]. Ford. Ferenczi Sándor. Gyógyászat, 1913, 53. évf., 8. sz., 129-133. Legújabban SFV 348-361.
1913f A ládikaválasztás motívuma. [Das Motiv der Kästchenwahl. (In: Studienausgabe, Band X., Bildende Kunst und Literatur. Hg. von Alexander Mitscherlich – Angela Richards – James Strachey; S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1989, 181-193)]. Ford. Dobos Elvira. Először magyarul a ford. "Freud és Shakespeare" c. bevezetésével: Thalassa, (20) 2009, 2: 85-94.
1914b Michelangelo Mózese. [Der Moses des Michelangelo]. Ford. Kertész Imre. In: SFM IX. 207-240.
1914c A nárcizmus bevezetése. [Zur Einführung des Narzißmus]. Ford. Berényi Gábor. In: SFM VI. 15-39. Legújabban, SFV 362-388.
1914d A pszichoanalitikai mozgalom történetéhez. [Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung]. Ford. Dukes Géza. In: SFM I. 65-117.
1914g Emlékezés, ismétlés és átdolgozás. [Tanácsok a gyakorló analitikus számára, II]. [Weitere Ratschläge zur Technik der Psychoanalyse, II. Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten]. Ford. Gábor Ida. In: PT 49-56. Legújabban, in: SFV 389-397.
1915b Időszerű gondolatok háborúról és halálról. [Zeitgemässes über Krieg und Tod]. Ford. Szalai István In: SFM V. 159-174.
1915c Ösztönök és ösztönsorsok. [Triebe und Triebschicksale]. Ford. Májay Péter. In: SFM VI. 41-62. Legújabban, in: SFV 398-419.
1915d Az elfojtás. [Die Verdrängung]. Ford. Májay Péter. In: SFM VI. 63-76.
1915e A tudattalan. [Das Unbewußte]. Ford. Szalai István. In: SFM VI. 77-114.
1916a A múlandóságról. [Vergänglichkeit]. Ford. Bókay Antal. In: SFM IX. 201-205.
1916d Néhány karaktertípus a pszichoanalitikus munkából. [Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit]. Ford. Berényi Gábor. Magyarul először, in: SFV 420-443.
1916-17a Bevezetés a pszichoanalízisbe. [Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse]. Ford. Hermann Imre. Gondolat, Bp. 1986.
1917a [1916] A pszichoanalízis egy nehézségéről. (A Nyugat-nak). [Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse] Nyugat, 1917, I. 47-52. Legújabban, in: SFV 444-452.
1917b Egy gyermekkori emlék a Költészet és valóság-ból. [Eine Kindheitserinnerung aus "Dichtung und Wahrheit" (Imago. Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften, 5(2):49-57; In: G.W., Bd. 12, S. 15-26.)]. Ford. Bottka Petrik. Magyarul először: Imágó Budapest, (2[23]) 2012, 1: 97-104.
1917d Az álomtan metapszichológiai kiegészítése. [Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre]. Ford. Májay Péter. In: SFM VI. 115-128.
1917e Gyász és melankólia. [Trauer und Melancholie]. Ford. Berényi Gábor. In: SFM VI. 129-143. Legújabban, in: SFV 453-469.
1918a A szüzesség tabuja (Adalékok a szerelmi élet pszichológiájához. [III]). [Das Tabu der Virginität (Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens III.)]. Ford. Vajda Júlia. In: SFM IV. 170-183.
1918b Egy kisgyermekkori neurózis története (A "Farkasember"). [Aus der Geschichte einer infantilen Neurose (Der "Wolfsmann")]. Ford. Berényi Gábor. In: SFM VII. 75-188. Legújabban a IX. "Összefoglalás és problémák" c. fejezete, in: SFV 470-486.
1919e "Gyereket vernek". (Adalék a szexuális perverziók keletkezésének megismeréséhez). ["Ein Kind wird geschlagen". Beitrag zur Kenntnis der Entstehung sexueller Perversionen]. Ford. Berényi Gábor. In: SFM VII. 189-217.
1919h A kísérteties. [Das Unheimliche]. Ford. Bókay Antal és Erős Ferenc. In: SFM IX. 245-281.
1919j Kell-e az egyetemen pszichoanalízist tanítani? Ford. Ferenczi Sándor. Gyógyászat, 1919, 59. évf. 13. sz. 192. Újabban, Thalassa, (15) 2004, 2: 132-134.
1920a A női homoszexualitás egy esetének pszichogenéziséről. [Über die Psychogenese eines Falles von weiblicher Homosexualität]. Ford. Schulcz Katalin. In: SFM VII. 219-249.
1920g Túl az örömelven. (A halálösztön és az életösztönök). [Jenseit des Lustprinzips]. Ford. Kovács Vilma (1923). Múzsák, Bp. 1991. Legújabban, in: SFV 495-550.
1921c Tömegpszichológia és én-analízis. [Massenpsychologie und Ich-Analyse]. Ford. Szalai István. In: SFM V. 185-248. Legújabban a VII. "Az identifikálódás (Azonosulás) és a VIII. "A szerelem és a hipnózis" c. fejezete, in: SFV 551-562.
1923b Az ősvalami és az én. [Das Ich und das Es]. Ford. Hollós István és Dukes Géza. Hatágú Síp, Bp. 1991. Legújabban a II. része "Az én és az ösztön-én" címmel, in: SFV 563-571.
1923d [1922] Ördögi neurózis a 17. században. [Eine Teufelsneurose im siebzehnten Jahrhundert. (In: Studienausgabe, Bd. VII.: Zwang, Paranoia und Perversion. Hg. von Alexander Mitscherlich--Angela Richards--James Strachey. Frankfurt am Main, 1989. 287-319]. Ford. Dobos Elvira. Magyarul először: Aetas, 2006/1. 139-157. EPA, OSZK.
1924d Az Ödipusz-komplexus eltűnése. [Der Untergang des Ödipuskomplexes]. Ford. Pető Katalin. In: SFM IV. 186-192.
1924f [1923] A pszichoanalízis rövid vázlata. [A Short Account of Psycho-Analysis]. Ford. Buda Béla. In: SFM I. 119-140.
1925a [1924] Feljegyzés a "varázsnoteszről". [Notiz über den "Wunderblock"]. Ford. V. Horváth Károly. In: PAI 285-287. Legújabban, in: SVF 572-576.
1925d Önéletrajz. ["Selbstdarstellung"]. Ford. Ignotus és Kovács Vilma. In: SFM I. 9-63.
1925e Ellenállás a pszichoanalízissel szemben. [Die Widerstände gegen die Psychoanalyse]. Ford. Meller Ágnes. In: SFM I. 141-151.
1925h A tagadás. [Die Verneinung]. Ford. Májay Péter. In: SFM VI. 146-150.
1925j A nemek közötti anatómiai különbségek néhány lelki következménye. [Einige psychische Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschieds]. Ford. Pető Katalin. In: SFM IV. 193-203.
1926d Gátlás, tünet, szorongás [részlet]. A XI. "Utószó" című fejezete. [Hemmung, Symptom und Angst. (In: G.W., Bd. 14. 111-205)]. Ford. Berényi Gábor. Magyarul először, in: SFV 577-592.
1927b Utóirat a Michelangelo Mózeséről szóló tanulmányhoz (1914b). [Nachtrag zur Arbeit über den Moses des Michelangelo]. Ford. Erős Ferenc. In: SFM IX. 241-243.
1927c Egy illúzió jövője. [Die Zukunft einer Illusion]. Ford. Schönberger (Székács) István. Párbeszéd, Bp. 1991. Legújabban, in: SFV 593-646.
1927e A fetisizmus. [Fetischismus]. Ford. Májay Péter. In: SFM VI. 151-157.
1928b Dosztojevszkij és az apagyilkosság. [Dostojewski und die Vatertötung]. Ford. Ülkei Zoltán. In: SFM IX. 283-303. Legújabban, in: SFV 647-663.
1930a Rossz közérzet a kultúrában. [Das Unbehagen in der Kultur]. Ford. Linczényi Adorján. In: SFE 327-405, önállóan Kossuth, Bp. 1993. Legújabban a II-III. része, in: SFV 664-687.
1930d Levél Dr. Alfons Paquet-hoz. [Brief an Dr. Alfons Paquet. (In: G.W., Bd. 14. 545)]. Ford. Schulcz Katalin. Magyarul először, in: SFV 688.
1930e Rövid beszéd a frankfurti Goethe-házban. [Goethe-díj]. [Ansprache im Frankfurter Goethe-Haus. (In: G.W., Bd. 14. 547-552)]. Ford. Schulcz Katalin. Magyarul először, in: SFV 689-694.
1931a Libidinózus típusok. [Über libidinöse Typen]. Ford. Pető Katalin. In: SFM IV. 206-210.
1933a Újabb előadások a lélekelemzésről. [Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse]. Ford. Lengyel József - Erős Ferenc. SFM VIII. Legújabban a XXXIII. "A nőiség" c. előadás, in: SFV 695-720.
1933b Kell-e háború? [Varum Krieg?]. Ford. Szalai István. In: SFM V. 249-265.
1933c Ferenczi Sándor. (Nekrológ.) Ford. Szilágyi Géza. In: Lélekelemzési tanulmányok. Bp. 1933. (reprint: T-Twins, Bp. 1993).
1936a Levél Romain Rolland-hoz. Emlékezetzavar az Akropoliszon. [Brief an Romain Rolland: Eine Erinnerungsstörung auf der Akropolis]. Ford. Schulcz Katalin. Magyarul először in: SFV 721-265.
1937c A befejezett és a vég nélküli analízis [részletek]. [Die endliche und die unendliche Analyse. (G.W., Bd, 16, 57-99)]. Ford. Gábor Ida [a fordítás id. kiadás 59-65., 68-79., és 96-99. oldalon lévő részeit tartalmazza]. In: PT 84-98. Legújabban, in: SFV 731-748.
1939a Mózes, az ember és az egyistenhit. [Der Mann Moses und die monotheistische Religion]. Ford. F. Ozorai Gizella. In: Mózes. Michelangelo Mózese. (Két tanulmány) Európa, Bp. 1987. 7-210. Legújabban részlete a Mózes, az ő népe és az egyistenhit c. fejezet második, "Ismétlés és összefoglalás" c. része, in: SFV 749-783.
1940a A pszichoanalízis foglalata. [Abriß der Psychoanalyse]. Ford. Binét Ágnes. In: SFE 407-474.
1941d [1921] Pszichoanalízis és telepátia. [Psychoanalyse und Telepathie. (In: G.W., Bd. 17, 27-44)]. Ford. Schulcz Katalin. Magyarul először: Imágó Budapest, (1 [22]) 2011, 4: 7-20.
1942a [1906] Pszichopata alakok a színpadon. [Psychopathische Personen auf der Bühne].Ford. Szántó Judit. Színház 29. 1996. 1. 32-35. Legújabban, in: SFV 784-790.
1908-1933 SIGMUND FREUD - FERENCZI SÁNDOR: LEVELEZÉS kötetei (Szerk.: Ernst Falzeder, Eva Brabant, Patrizia Giampieri-Deutsch, André Haynal tudományos irányítása alatt; a magyar kiadást a Böhlau [Wien-Köln-Weimar] kiadása alapján s.a.r. és szerk.: Erős Ferenc és Kovács Anna) a Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Bp. gondozásában 2000-2005
      I/1. kötet (1908-1911). Ford. Berényi Gábor és mások. 2000.
      I/2. kötet (1912-1914). Ford. Berényi Gábor és Schulcz Katalin. 2002.
      II/1. kötet (1914-1916). Ford. Schulcz Katalin (Bev. ford.: Székely Zsófia). 2002.
      II/2. kötet (1917-1919). Ford. Zay Balázs. 2003.
      III/1. kötet (1920-1924). Ford. Schulcz Katalin (Bev. ford.: Berényi Gábor). 2004.
      III/2. kötet (1925-1933). Ford. Berényi Gábor. 2005.


Erős Ferenc összeállítása alapján (2003) készítette és folyamatosan frissítette: Kovács Anna

 

< vissza a bibliográfiákhoz >  

Utolsó módosítás: 2014-09-25 11:37 AM

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói