Juliet Mitchell

TRAUMA, FELISMERÉS ÉS A NYELV HELYE*

 

A pszichoanalízis tudománya bõvelkedik a trauma különféle meghatározásaiban. Saját definícióm egyszerû lesz: A trauma – legyen fizikai vagy pszichikai természetû – valamely védõréteg olyan mérvû sérülése, hogy az már nem kezelhetõ azokkal a mechanizmusokkal, amelyekkel a fájdalmat és a veszteséget általában kezelni szoktuk. A sérülés annyira súlyos, hogy még ha számítunk is az esemény bekövetkezésére, a hatást akkor sem lehet megjósolni. A szorongásnak mint figyelmeztetõ jelnek ezért nemigen vehetjük hasznát. Egy beteg rokon elhalálozása vagy egy sérült végtag amputálása elõre látható, de ha az esemény traumatikusnak bizonyul, hasztalan az elõrelátás. A trauma nem idejében hasít belénk.
      A traumát – legyen az gyermekkorban bekövetkezett csábítás vagy csecsemõkorban történt visszaélés, harctéri sokk, háborús erõszak vagy akár neoténiával és a születés megpróbáltatásaival való megterheltség – rendszerint a pszichikai állapotok hipotetikus "eredeteként" tartják számon. Mindamellett, noha a pszichoanalitikus elmélet számára a "trauma" kulcsjelentõségû, önmagában nem igazán áll analízisének fókuszában. Freud feltételezett egy "biológiai talpkövet", amelyre alapozódva a pszichikai állapotok kialakulnak. Ez a talpkõ azonban nem vált pszichoanalitikus kutatás tárgyává. Véleményem szerint a pszichoanalitikus elméletek újraalkotásában ismételten fölmerülõ motívum, egy másik "talpkõ" a trauma, amelyet akár "tapasztalati talpkõnek" is nevezhetünk. Akárcsak a biológia, ez is kulcsjelentõségû; noha egy eltérõ jellegû kutatás területe. Amihez a pszichoanalízis hozzájárulni képes, az nem magának a traumának a megértése, hanem a traumára adott reakcióé.
      Mindennapi kontextusban hajlamosak vagyunk a megfigyelõ nézõpontjából tekinteni és "traumatikusnak" minõsíteni egy sor nehézséget vagy tragikus eseményt. Én inkább az átélõ nézõpontjából kívánom meghatározni a traumát. Ez egyben azt is jelenti, hogy különbözõ emberek számára nem feltétlenül traumatikus ugyanaz az esemény, továbbá, hogy ugyanaz lesz a különféle eseményekhez kapcsolódó élmény, ha traumaként élik meg azokat – bármi legyen is az esemény, és bárki a szenvedõ alany. Freud végül is alapvetõen emiatt nem értett egyet Otto Rank ama termékeny elgondolásával, hogy a születési traumával magyarázza az emberiség neurózisának eredetét. A trauma a nagy kiegyenlítõ. Miért vagyunk különbözõek, hiszen születtünk mindannyian? Emellett, ami a megfigyelõ nézõpontjából traumának látszik, az a befogadó pszichikai reakciójának szempontjából tekintve esetleg csupán katalizátor, ami a mindaz ideig önmagában nem traumatikus élményt felszínre hozza (és vice versa). Még az olyan szélsõséges élmények, mint amilyen a holocaust volt, sem okoznak feltétlenül az adott egyén elhárító mechanizmusaiban sérülést. A jelenlegi katalizáló esemény beindít egy korábbi történést, amely traumatikussá csupán a visszamenõleg tulajdonított jelentés által válik. Alighanem minden traumatizálódhat, ami eleven. Valószínûnek tûnik, hogy az ember elhárító rendszerében a sérülésre adott válasz egy általánosítható pszichoszociális szinten jelenik meg. A felismerés és a nyelv kölcsönhatásban lévõ társas folyamatok: a másik nélkül sem psziché, sem nyelv nem lehetséges. A tárgykapcsolat analitikusai, köztük D. W. Winnicott, akinek Max Hernandez írását ajánlotta ebben a kötetben,1 munkásságukat a pszichének szentelték, a lacanisták pedig a nyelvnek. Számomra ez a két terület egymással kölcsönösen összefügg, és együttes vizsgálatuk a gyakorlat és a rájuk alkalmazható elméletek terén egyaránt mindkettõ számára elõnyös lehet. Fizikai trauma közvetlen utóhatásaként gyakran fordul elõ szavakkal kapcsolatos elbizonytalanodás; sõt átmenetileg eltûnhet a helyes kiejtés képessége is. Ennek kétségtelenül megvannak a fiziológiai magyarázatai. Én azonban arra kívánok rámutatni, hogy léteznek pszichológiai párhuzamok. Mindazok a betegek, akik véleményem szerint a trauma valamely vonatkozó formájától szenvedtek, sajátos kapcsolatban álltak a nyelvvel, és éppen ez az, ami foglalkoztat engem. Max Hernandez továbbá leír egy esetet, ahol a beteg kisfiú korában történt anális megerõszakolása okozta az elhárító mechanizmusok sérülését. Ugyanakkor sem a beteg tünetei, sem pedig panasza, amivel terapeutához fordult, nem vonatkoztak a szörnyû eseményre – az elhárító mechanizmusok sérülését okozó aktusra. A megerõszakolás nyomán feltáruló szakadékot betöltõ helyzet inkább a fel-nem-ismerés vagy ellentettje, a túlzott felismerés "traumájának" tûnik.
      Három betegem is igazolja a traumára adott reakciók egyéni jellegét, valamint azt az igényt, hogy ne soroljuk be szükségszerûen traumaként a nyilvánvalóan szenvedést okozó eseményt. A szóban forgó betegek mindannyian átéltek valamit, ami rést ütött elhárító struktúrájukon (az úgynevezett "traumát"); az elhárító struktúrájukon rést ütõ esemény helyett mindhármójuk esetében valami más alakította a traumát követõ reakcióikat; emellett mindannyiukat különleges kapcsolat fûzte a nyelvekhez, valamint a felismerés kérdéseihez. Mrs. Peters például sokáig azt a várakozást keltette bennem, hogy valami elviselhetetlenül borzalmas élményre fogunk bukkanni a múltjában. Nem így történt. Egy bizonyos esemény azonban, amely látszatra nem is tûnt annyira súlyosnak mint a többi, kétségkívül traumatikus volt. Mrs. Rose ezzel szemben csaknem meggyõzött arról, hogy apja gyermekkorában bekövetkezett halálának számára egyáltalán nem volt jelentõsége. Habár Mrs. Rose maga jelentkezett kezelésre, biztosított róla, hogy csupán intellektuális kíváncsiság vezeti; nem hibázik nála semmi sem. A "semmi sem hibázik" ahhoz a tényhez kapcsolódott, hogy apja halálának nincs jelentõsége. Az írónak készülõ Tom Brown tudott írni rövid, lendületes, felszínes cikkeket, de a nagylélegzetû mûvet, amit a leginkább szeretett volna, képtelen volt megírni. A nyelvelméletekben és a nyelvek történetében jártas emberként azt állította, hogy az emberi nem rendkívülisége nem a beszéd képességében, hanem a metaforában rejlik. A sérülést okozó esemény megnyitja a felismerés vagy az elutasítás terét, s ennek alapján épül föl a traumára adott reakció.
      Max Hernandez klinikai példájában kisfiú korában megerõszakolták a beteget, és otthoni környezetében senki sem vette észre a gyermek levert állapotát az incidens után. A beteg felnõttkorban jelentkezõ tünete az a kényszerképzet, hogy mindenki õt nézi, rajta nevet, õt követi. Túlságosan is sok figyelmet szentelnek neki, holott a tényleges eseményt követõen, továbbá az analitikus kezelés során létrejött áttételviszonyban úgy érzi, egyáltalán nem fogad el és nem is kap figyelmet. A józan ész azt mondatná velünk, hogy maga a megerõszakolás a traumatikus esemény. Ezzel szemben valójában a fel-nem-ismertség vagy észre-nem-vettség emléke kísért tovább, karöltve a tünettel, miszerint szenved a túlzott és nemkívánatos figyelemtõl. (A pszichoanalitikus munka tulajdonképpeni tárgya a tünet, amely mindig konfliktust foglal magában – esetünkben a figyelem iránti vágyat és az anális erõszak felismerésének tiltását.) Elsõként a felismerésnek kérdésével kívánok foglalkozni.

 
1.
 

Tom Brown, ez az érett férfikor elsõ éveiben járó sikeres ember, elmesélte nekem, hogy amikor jóval fiatalabb volt, megfordult fejében az a gondolat, hogy anyja esetleg valójában él valahol, ám még ha így volna is, és találkozhatna vele, akkor sem ismerné fel õt. Elmondta azt is, hogy tényleg történt valami ehhez hasonló: kamaszkorában volt egy nagyon komoly, több mint három éven át tartó kapcsolata. Amikor a lány szakított vele, teljesen összeomlott. Néhány évvel késõbb a lány "váratlanul" fölhívta õt, õ pedig nem ismerte fel. Bár tudta, hogy kicsoda, nem volt képes ráismerni a hangjára sem a telefonban, sem a hívás után. Együtt töprengtünk a felismerés e hiányának természetén. Tudta, hogy kicsoda a lány, különösebben még csak meg sem lepõdött a jelentkezésén, teljes egészében föl tudta idézni a kapcsolatukat; mégsem ismerte fel. A felismerés képességérõl beszélgetve egyetértettünk abban, hogy a kognitív és az affektív felismerés – a tudás és érzés – közötti szakadék nem igazán alkalmas Tom élményének magyarázatára, de még leírására sem.
      Tom anyja a fiú hatéves korában halt meg. Egyáltalán nem volt emléke róla, és számára a kettõjükrõl készült fénykép látványa is csak azt bizonyította, hogy az az asszony nem az õ anyja. Társaságában az asszony negatív elõjelet kapott. Tudta, hogy kicsoda, és ha valaki mással tûnt föl egy fényképen, akkor az anyja volt, ha azonban õk ketten voltak a képen, akkor nem lehetett az anyja. Tomnak, miután barátnõje elhagyta, anyjáról az egyetlen álma az volt, hogy vissza tud emlékezni arra, hogy volt anyja. Elmondva ezt, kíváncsivá vált, hogy a barátnõjével való szakítás elõtt vajon voltak-e, mindennapos, összefüggõ emlékei az anyjáról. Errõl folytatott beszélgetéseink során mindketten arra jutottunk, hogy emlékérzeteink különös természetûek, elõhívnak dolgokat, amiket egyikünk sem várna, másokat pedig feledésben hagynak. Így az eszmecsere ismétlések, ráismerések, bizonyosságok és bizonytalanságok szokatlan mérvû ide-oda cikázása volt.
      Egyszer csak azt kérdeztem tûnõdve: "Vajon, amikor a vég közeledtével készült meglátogatni az anyját a kórházban, nem figyelmeztette-e elõre valaki, hogy anyja nem fogja felismerni?" "Persze hogy figyelmeztettek – válaszolta Tom –, erre tisztán emlékszem." Amikor ezt mondta, a megértés egy újabb darabkájának föltárulását éltem át és ezzel együtt azt a fölismerést, hogy csupán elismételtem valamit, amit Tom már réges-rég elmondott nekem. Ikonikus epizódként kezelhetjük ezt a részletet. Kérdésem: mit él át/mit gondol az a kisgyerek, akinek azt mondták, hogy anyja nem ismeri fel – és mit gondol akkor, amikor azután tényleg nem ismeri fel õt? Az utóbbi valahogy kevésbé tûnik problematikusnak, mint az elõbbi. Egy hatéves kisgyerek elég érett lehet ahhoz, hogy anyja betegségének tulajdonítsa a fel-nem-ismerés tényleges élményét. Az az elvont gondolat azonban, hogy a világon vagyok, és aki ide "vetett", az nem ismer fel engem, számomra mélységesen zavarónak tûnik. Hogyan tudja feldolgozni a gyermek, ha olyan kontextusban kell errõl értesülnie, amelyben a beteg, akinek személyes jelenlétéhez a dolgot köthetné, nincs jelen? Elképzeltem Tomot, egy rendkívül tehetséges kisfiút, amint értelme révén és a képzelete által egyaránt megragadni igyekszik a közölteket.
      Fölvetettem Tomnak, hogy ellenkezõjébe fordította ezt a képtelen gondolatot, és ahelyett, hogy õt nem ismerik fel, elképzelte, hogy õ lesz az, aki majd nem ismeri fel az anyját; és a barátnõjét csakugyan nem ismerte fel. A kocsi hátuljában ülõ kisgyerek, aki haldokló anyját készült meglátogatni, úgyszólván "magára próbálhatta" a gondolatot, hogy nem ismeri fel az anyja, azáltal, hogy az anyját õ nem ismeri fel. Mit vonna maga után ebben a kontextusban a "felismerés" vagy fel-nem-ismerés? Lehetséges volna, hogy tudja, ki az anyja, viszont ha együtt vannak mégsem tudja, ki õ? Tudná, hogy ki az anyja, ha szerettei közül együtt látná valaki mással – hiszen ezt senki semmivel nem cáfolta meg. Ez az "anyának" nevezett személy státusának vagy helyzetének ismerete volna – ahogyan azt is tudta, a barátnõje kicsoda, amikor az fölhívta õt telefonon –, nem volna viszont a személyes kapcsolat felismerése. Márpedig, ha anyját nem ismerte fel, akkor a dolog természetébõl adódóan nem is lehetett az anyja – ahogyan az eredeti hipotetikus szituációban sem lehet õ a beteg asszony fia, hiszen az nem ismeri. (Otthoni környezetében szemlátomást úgy vélték, hogy Tom még túl kicsi ahhoz, hogy anyja halála számára bármi lényegeset is jelentsen).
      André Green vetette föl a gondolatot, miszerint a hiány a fantázia elõfeltétele. Az ember, saját fogantatásánál nem lévén jelen, megálmodja az õsjelenetet. Én a hangsúlyt a világból való tágabb értelemben vett saját hiányzásunknak a dilemmájára helyezem: a gyermekkornak arra a természetes és ugyanakkor rendkívüli rémületére, hogy a világ nélkülünk is létezik. Valaki vagy valami elhelyez minket a világban. Látnak engem, tehát létezem; becsukom a szemem, és nem láthattok; ez az egészen kis gyermek kukucsjátékának korai változata – nem láthattok, mert én nem látom a világot. Lehetséges, hogy nemcsak azért érezzük magunkat biztonságban ismerõs helyen, és idegen helyen bizonytalanul, mert ismert tárgyakhoz kötõdünk, hanem azért is, mert úgy érezzük, az ismerõs környezet lát bennünket, míg az ismeretlen nem lát? Mindez összhangban van a támogató környezet Winnicott és Bion által hangsúlyozott szerepével, továbbá elgondolásaik Max Hernandez általi újraértékelésével. A "felismerés" Winnicott mûveiben kiemelkedõ jelentõségû fogalom. Valóban, lehet, hogy pusztán megerõsíti ezeket a megfigyeléseket a Tom élményérõl adott beszámolóm; ellentmondásban bizonyára semmiképpen sincs velük. Mindenesetre, én katasztrofikus kudarca szempontjából kívánom vizsgálni az elképzelést és a folyamatot. Úgy gondolom, ezáltal teljesebb képet és néhány újabb kérdést kaphatunk a traumareakció elméletérõl.
      A tárgykapcsolat-elmélet módszertani kiindulópontja a freudi és lacani elmélettõl eltérõen a normális, egészséges fejlõdés. Mi történik, ha az "abnormálist" vagy a patológiást vallató freudi metodológiát alkalmazzuk a tárgykapcsolatokra a fiktív "normális" helyett? Az "abnormitás" vonatkozó formájának – a felismerés kétségei miatt – az autizmus tekinthetõ. Sem az én betegem, Tom, sem pedig Hernandez betege nem volt autista; különféle adatok sorainak a figyelembe vételére épültek meggondolásaim. Az autizmus, úgy tûnik, katasztrofális fel-nem-ismerésen alapul. Az autistákat, és az autisták önmagukat, idegenként érzékelik. Rejtélyes, hogy egy olyan kitûnõ kutató pszichológust, mint Francis Tustin, életének tizenegyedik órájában az a nézet kerítette hatalmába, hogy az autizmusnak valamilyen biológiai alapjának kell lennie. Lehetséges. Nincs rá semmiféle bizonyítékunk. Viszont számos okból – amelyek némelyikének a trauma szempontjából is jelentõsége van – az autizmus biológiai hangsúlya redundánsnak tûnik. Ez nem jelenti azt, hogy az autizmus megélése, sõt akár megfigyelése is ne eredhetne olyan problémából, amely annyira alapvetõ, hogy biológiai természetûnek tûnik. Ez az, ami szerintem valójában történik.
      Max Hernandez kitér arra, hogy a traumaelméletek gyakran térnek vissza neuropszichológiai modellekhez vagy a fizikán alapuló tudományos megfogalmazásokhoz. Mindez szellemi játszadozás marad, ha eredeti traumának a sérülést okozó eseményt tekintjük. A megerõszakolás, az anya halála vagy ezek lehetséges következményei mögött nem lehet semmiféle biológiai ok. Miért szorulnak hát a traumaelméletek – szándékaik ellenére – biológiai modellekre? Nem hiszem, hogy azért volna így, mert az élménynek ezen a szintjén képtelenek vagyunk fogalmat alkotni a pszichikairól. Inkább azt mondanám, azért, mert az élmény szintje a biológiai szint. Azért kötõdünk természettudományos magyarázatokhoz, mert bennük létélményünk visszhangzik.
      Freud, Lacan, Green, Hernandez és még sokan mások úgy beszélnek és írnak a nyílásról (trou-ma), a sebrõl, vagy a teljes függõségrõl (amely szükségessé teszi a támogató környezetet) mint a trauma feltételérõl vagy kifejezõdésérõl. De lehet hogy mindez másképpen van: ezek a sebek vagy rések csak az eredeti fel-nem-ismerés kontextusában jöhetnek létre, ami többé-kevésbé része az általános emberi sorsnak, viszont abnormálisan vagy végzetesen komoly lehet. Tom Brown számára a fiát fel nem ismerõ haldokló anya traumatikus élményt jelenthetett, hiszen – mivel nevelõnõk közt nõtt fel anyja elhúzódó betegsége miatt – már nem volt bizonyos benne, hogy az anyja fia. Alapkérdése ez lehetetne: ki vagyok én az általam látott személy/világ számára? Késõbb pedig ez: az a férfi ennek a nõnek a barátja, az a gyerek annak a nõnek a fia/lánya – de ki vagyok én? Ez a "ki vagyok én?" nem az önálló identitás kérdése, hanem inkább helymeghatározás. Az elég jó szülõ, akinek szerepét Winnicott kulcsfontosságúnak tartja a mentális egészség szempontjából, az "igaz szelf" kialakulását elõsegíti ugyan, de kategorizáló tudást nem biztosít; nem helyez el, nem alakít ki rokonsági viszonyokat, nem mondja meg, hova tartozik valaki a világban. Tom Brown nevelõnõje például minden bizonnyal "elég jónak" tûnik: Tomban nem fejlõdött ki hamis szelf – ugyanakkor nem tudta, hogy a világban hol helyezkedik el.
      James Strachey az olvasást és az írást az anya testével hozza összefüggésbe. Tomnak az az érzése, hogy nem fogja felismerni az anyját, kétségtelenül összekapcsolódott az írásra való képtelenségével. Mindketten kíváncsiak voltunk, hogy ennek az írásképtelenségnek vajon köze van-e egy anyjára irányuló vágy gátlásához. Ez is lehet, de az anyja halálával való azonosulás sürgetõbb volt az anyja életéhez kapcsolódó gátlásnál. Amikor anyja meghalt az agymûtétje után, Tom, mintha megsebesült volna, egy kötésszerû sityakkal a fején szaladgált föl és alá; nem szívesen vált volna meg "ûrhajóssisakjától"2 – amely metaforaként sûrítette magába azt az ûrt, amit anyja a halálával hagyott maga után és a vele való azonosulást. Ha én vagyok te, vagy õ valaki más, akkor te, õ, a "másik" nem hívható elõ az emlékezetbõl, mert nincs elegendõ távolság a két kifejezés között. Mintha Tom agyában egymás metaforái lettek volna õ és anyja. Úgy gondolom, hogy a hisztérikus reakció mögött autisztikus állapot rejlik. A trauma után kialakult a fel-nem-ismerés autisztikus helyzete.3
      Számos aspektusa van a felismerésnek. Azt állítom, hogy a felismerésnek valamely alapvetõ aspektusa pusztul el katasztrofálisan a trauma során. Más szóval, a sérülést okozó eset csupán fegyver, ami a felismerés iránti szükséglet emberi szintjébe metsz bele. Amikor egy bombázást átvészelt londoni nõt a második világháborús bombatámadás pusztításai felõl kérdeztek, a bombázást még csak meg sem említette, ehelyett – a felismerés kudarcának hasonló példájaként – egyfolytában arról panaszkodott, hogy szomszédja nem adta vissza a kölcsönkért teát.4 Ha az, akivel a leendõ autista újszülött érintkezik, elutasítja a testet, akkor lehetséges szelférzetét utasítja el, vagyis azt, amit Freud test-énnek nevezett – elébe vágva ezzel a nyelv lehetõségének. Ez az egyén pszichikai létezésének alapköve. A trauma bárkiben képes újraéleszteni az autisztikus állapotok aspektusait, mert valószínûleg az ember sorsa a test bizonyos fokú elutasítása, a test valami idegenszerûként érzékelése – Julia Kristeva "megalázásról" beszél, amikor ezt az elutasító szempontjából írja le. Az autizmus jelenti végsõ soron az elutasított kilátásait.

 
2.
 

Mrs. Peters megkért, hogy nevezzem meg számára a testrészeit. Azt sem várta el tõlem (mint ahogyan bárki mástól sem), hogy felismerjem õt, eltekintve afféle külsõ jelzésektõl, mint az idõpont, amikorra látogatását rögzítettük – ha máskor jött, bizonyos volt benne, hogy nem tudom, kicsoda is õ. Mrs. Peters egyfajta jelenkori holocaustban élt; minden percben a saját vagy valaki más halálától rettegett. Aggasztott, hogy meggondolatlan viselkedése szuicid jellegû. Ezek a vonások azonban a baleseti hajlamot és az önmagukat súlyosan veszélyeztetõ gyerekeket juttatták eszembe. Azokat, akik így szeretnének vészjelzéseket adni valamirõl, ami traumatikus a környezetükben, valamirõl, amit nem tudnak szavakba foglalni. Mrs. Peters már fiatal felnõtt lány volt, amikor apja, valószínûleg verekedés áldozataként, meghalt. Mint életében már annyiszor, inkább zavart és bizonytalanságot érzett, mintsem a tudomására jutottakkal összhangban álló érzelmeket. Miközben Mrs. Peters gyerekkorában olyan közösségben élt, amelyben az alkohol tilos volt, és amelyben apját az idõsebbeknek kijáró tisztelettel kellett volna övezni, Mrs. Peters apja krónikus, önkontrollját vesztett alkoholistává vált.
      A traumát ugyanakkor mégsem az erõszakos, szétesõben lévõ otthon szörnyûsége jelenthette, hanem az, hogy Mrs. Peters kétéves korában anyja vele együtt körülbelül három évre elhagyta férjét. Mrs. Peters csecsemõként minden bizonnyal rajongott apjáért. Annyi ideig nem látta õt, ami egy kisgyereknek túlságosan hosszú ahhoz, hogy megõrizze emlékezetében, és amikor visszatért, már idegen volt számára. Ha pedig apja idegen volt, õ sem tölthette be a lánya szerepét. Mrs. Peters viszonya a nyelvhez és a traumához a hisztérikus tünetek korai pszichoanalitikus felfogásával van összhangban. Amikor apja meghalt, Mrs. Peters, aki akkoriban szülte számos gyermekei egyikét, emlékezete szerint egyedül bevonult egy szobába, és – egyfajta transzban – órákig álldogált a szoba közepén. Az apa, akirõl azt gondolta, hogy egész életében keresztként kell viselnie, nem volt többé. Hogyan viseltessen ennek a megváltásnak az elviselése iránt? Mrs. Peters, aki volt már viselõs, erre azt a választ adta, hogy ugyanígy kellene az apjával is viselkednie.5 Fantáziájában apját egyfajta homunculusként a gyomrában tartotta, azonosítva azt az anyaméhhel.
      Freud, a hisztériáról Charcot-val közösen folytatott munkájukból (és különválásukból), valamint az afáziáról szóló részletes és átfogó tanulmányából kiindulva a traumát elõször egy nyelvileg kifejezõdõ tünettel kapcsolta össze, ami maga után vonta azt a gondolatot, hogy a gyógyításnak a nyelven keresztül kell történnie. A Mrs. Peters tudatában született képek némelyike nagyon is emlékeztetett Freud elsõ betegeinek képeihez, akiket Freud arra kért, beszéljenek arról, amit látnak. Az, hogy a hisztériát trauma hozhatja létre és a nyelv által gyógyítható, nem azonos azzal a problémával, hogy milyen hatással lehet a trauma magára a nyelvre. Ennek ellenére az elõbbi megoldás – úgy tûnik – magában rejti az utóbbi problémát. Hány pszichoanalitikus vagy érdeklõdõ olvasó emlékszik arra, hogy az l900-as évben Freudhoz került Dóra (Ida Bauer) legkellemetlenebb tünete az afónia – az artikulálás képességének hiánya – volt? Majd miután otthagyta a kezelést, volt egy hat hónapon át tartó afóniás korszaka – ez volt az egyik a két tünet közül, amelyekkel Freudhoz visszatért. Az afónia újbóli megjelenése sem figyelmet, sem magyarázatot nem nyert (holott a másik tünet, az "arcidegfájás" a nyelven keresztül összekapcsolódik Dóra büntetésével, amiért a múltban Herr K-t arcul ütötte). Ha a beszéd az új "beszélgetõ kúra", akkor ennek az ára, úgy tûnik, a beszéd valamiféle hiánya illetve, torzulása, ami önmagában is tünet (lásd Greenberg 1997).
      A tünet a test-mint-tudat szintjére való regresszió, azt azonban el szokás felejteni, hogy a beszéd korai aspektusai testiek. Mrs. Peters el tudta magyarázni nekem, hogy azért van szüksége rám, hogy elmondjam neki, amit nem tud. Nem tudta, hogy a száját szájnak hívják, a fülét fülnek, és így tovább. Azt is elmondta, hogy párbeszédünk átsuhant a tudatán, és õ futtában megragadott egy szót, és belekapaszkodva abba az egyetlen szóba, elfogadhatónak tûnõ választ szerkesztett. Számos szóval és kifejezéssel kapcsolatban egész fóbiái voltak. Elõfordult, hogy ha nem tudta körvonalazni, amit mondtam, az általam használt bizonyos szó, vagy az általa hozzáfûzött asszociáció rendkívül heves epilepsziás jellegû rohamot váltott ki belõle amíg a díványon feküdt. A szavak, amelyek Mrs. Peters epilepsziás jellegû rohamait kiváltották, amelyeket nem tudott és másnak sem engedett kimondani, olyan szavak voltak, mint az "akar". Maga a nyelv karneváli csábítások titkos, de valóságos színháza volt Mrs. Peters számára; a szavak fizikai jelleggel rendelkeztek, gyakran szexuális aktusok voltak. Klein ennek jó leírását adja a gyermekek olvasása és írása szempontjából: "Fritz számára a pont az »i«-n, mint ahogy általában a mondatvégi pont és a kettõspont is a pénisz döfõ mozgását juttatta eszébe. A kilencéves Greta az »u« betû ívéhez a kisfiúk vizeletének ívét asszociálta." (Klein, 66.) Úgy gondolom, nem minden traumára adott nyelvi válasz szexualizált. A szavak szexualizálásának feltétele, hogy leválasszuk õket a szokásos jelentettjeikrõl.
      Joyce McDougall a Theatres of the Body (A test színháza) címû könyvében olyan pszichoszomatikus betegekrõl beszél, akiknek esetében a beszédképesség visszaszorult: "súlyos szomatikus betegek között gyakran elõfordul a világ (Winnicott hamis »szelf-fogalmát« idézõ) maradványával folytatott pszeudonormális kommunikáció, amelyben a szavak, sõt maga a nyelv is hajlamos megválni emocionális megfelelõjétõl, legalábbis a személyiségnek abban a részében, amely állandóan meggátolni igyekszik a pszichotikus felhangokkal kísért primitív szorongások felismerését" (McDougall, 30.). Mrs. Rose-zal kétségtelenül pszeudonormális kommunikáció zajlott. Ennek az oka nem a szavak érzelmektõl való megfosztottsága volt – inkább az érzelmekkel való túlságos elárasztottságuk. Gyakran kitartott amellett, hogy mondtam bizonyos dolgokat, holott biztosan tudtam, hogy nem mondtam azokat. Igazát azzal próbálta bizonyítani, hogy emlékszik, szavaim mennyire sértették, vagy mennyire keltettek benne örömet, fájdalmat vagy izgatottságot. Természetesen mindannyian élünk meg szavakat érzelmi úton, Mrs. Rose esetében azonban úgy tûnt, hogy alapvetõen így éli meg õket. Õ maga, noha nem érzelemmentesen, de annyira mai zsargonban beszélt, mintha nem egészen volna a sajátja a nyelv. Ez, úgy gondolom, abból az erõfeszítésébõl fakadt, hogy elkerülje a kommunikációnk által kiváltott érzelemözönt. Mégis, a nyelv sem volt övé.
      Mrs. Rose-nak figyelemreméltó ideig csupán ikonikus álmai voltak, amelyekbõl nemcsak a történet, de a kontextus is hiányzott; asszociáiói sem tûntek meggyõzõnek, sõt mintha csak színlegesek lettek volna, sohasem vezettek sehová. Álmodott például fél pár fülbevalóról – majd mindkettõnket függõben hagyott. A csecsemõnek képek és hangok egyidejû tapasztalására van szüksége; ha az álmokról mint a vizuális szintre történõ "regresszióról" beszélünk, az csupán a késõbbi verbalizáció szempontjából tekinthetõ regressziónak, valójában inkább egy alternatív reprezentációs módot jelent, amely a másiknál nem szükségszerûen primitívebb. Ha valaki megnémul valami miatt, túlsúlyban lehet egy másik érzés. A némaság volt Angliában az elsõ világháborúban megrokkant katonák messze leggyakoribb pszichiátriai tünete. A katonák emellett elmondhatatlan rémálmoktól szenvedtek. Mrs. Rose ikonikus képei nem annyira rémálmoknak, mint inkább zárványoknak tekinthetõk. Wilfred Bion az "összefüggések elleni támadást" szkizoid mechanizmusként írta le. A szenvedõ alany nem akarja ismerni a kapcsolódásokat. Mrs. Rose álomképei azt állították, hogy nem hozhatók egymással összefüggésbe a gondolatok. Ha arra kérjük a beteget, hogy foglalja szavakba álmait, nyilvánvalóan progresszív mozgást indítunk el – a szavaknak csupán egymáshoz viszonyítva, jelölõk láncaként van értelmük. Ebbõl a nézõpontból tekintve regresszív az álmok vizuális dimenziója.
      Csakhogy még mielõtt Mrs. Rose szavakba önthetõ álmokat álmodott volna, véletlenül rájöttem valamire. A vizuális ikonok verbális ikonokként kommunikálták magukat – nem egyenként szó szerint, mint a "függõben létként" fordítható fülbevaló esetében, hanem egyfajta kommunikációs módként. Köztudott, hogy a hisztériás beteg, miközben bizonyos szavak jelentését elfojtja, testi tünetekben átéli a hozzájuk tapadó érzelmet: a gondolat elfojtódik, a test viszont megköti az érzést. Bizonyos durva megjegyzések így "pofonként" hatnak; a jelentés elfojtódik, az érzelem pedig arcidegrángásba fordul át. Mrs. Rose-nak köszönhetõen rá kellett jönnöm, hogy – ahogyan a Joyce McDougall által tárgyalt esetekben is – az érzelmektõl mentes beszéd csakúgy mint az általam "lakatlannak" nevezett beszéd, arra utalnak, hogy az érzelem mégiscsak megjelent volna a szavakban, ha kimondták volna õket. Ehelyett azonban szakadék vagy távolság jött létre, úgyhogy Mrs. Rose Ann Sexton, a hisztériás költõ szavaival élve "NYELVET beszélt". Az a gondolat, hogy a test tartalmazza az érzést, a tudattalan pedig a tiltott eszmét, valójában a karteziánus hasadás egy másik formában való továbbélése. A pszichoanalitikus gyakorlat saját elméletében hisz: egy értelmezés a beteg szempontjából csupán akkor válhat terápiás hatásúvá, ha a beteg nemcsak megérti, de át is "érzi" azt.
      A pszichoszomatikus tüneteket és a konverziós tüneteket gyakran összekeverik. Egy pszichoszomatikus szituációban a test és a tudat éppúgy hatnak egymásra, mintha azt mondanánk "nem kell depressziósnak lennünk ahhoz, hogy elkapjuk a náthát, de azért úgy könnyebb". Egy hisztériás konverziós tünet során a test tulajdonképpen eljátszik egy gondolatot, ami egyszerre kívánt és tiltott. Mindig konfliktus, feszültség áll fenn az elgondolandó és átérzendõ gondolat és érzelem, valamint az ennek útjában álló internalizált tiltás között. Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy számos konverziós tünetnél ezt a konfliktust a tudat és a test egyaránt mûködteti. A konverziós tünet más szóval nem a tudatról a testre történõ fordítás: a tudat és a test együtt tevékenykedik. Ha a traumára adott válasz retrospektív módon használja az anyagot, akkor Mrs. Rose egyik esete ikonul szolgálhat a nyelvhez való viszonyának megértéséhez. Azelõtt, hogy apja bármilyen betegségben szenvedett volna, Mrs. Rose-nak, ennek a kétségtelenül ragyogó lánynak teljesen lehetetlennek tûnt, hogy megtanuljon olvasni. Az iskolában a "nézd és mondd" módszert alkalmazták, õ pedig egyszerûen nem értette, hogy miért kellene egyáltalán bármely adott szót valamely adott tárggyal összepárosítani. Persze, bizonyos értelemben igaza volt. Amint ez nem ritka a nyugati világ diszlexia-járványa közepette, sohasem tanult meg olvasni ezzel a módszerrel. Egy kedves szomszédja történetesen a fonetikus módszerrel megtanította. Mrs. Rose ezen keresztül azt is megtanulta, ha az ember elég eltökélt, bármi megtanulható.
      A tanulás a megértés mellé rendelhetõ. Általában úgy gondoljuk, hogy a tanulás az, amikor bemagolunk valamit, mint a matematikai táblázatokat. Valójában azonban bármit megtanulhatunk, noha az így szerzett tudás végsõ mennyisége kétségtelenül véges. A számítógépek modellül szolgálhatnak a tanuláshoz, a megértéshez azonban nem. Megtanuljuk a nyelvet, és ugyanakkor megértjük a nyelvet. Organikus eredetû afázia esetében, amikor valamilyen fizikai trauma következtében a nyelvi képesség vész el, egy második vagy késõbb elsajátított nyelv az, ami elõször elveszik. Érdekes módon a hisztériás afáziára ez nem érvényes. Anna "O", Breuer páciense angolul beszélt, miután elveszítette anyanyelvét, a németet. A tanulás és megértés közti különbség semmilyen területen, természetesen nyelvi téren sem abszolút. De mindent összevéve a megértés specifikusabban emberi vonás, és magában foglalja a társadalmi szabályok bensõvé tételét. A tilalmak megszegéséhez hozzáértenénk, hogy lelkiismereti büntetést von maga után, nem pedig gyakorlatit, mint a tanult válaszok esetében. A különbségre az a kutya volna példa, amely ha lop, fél a veréstõl, és az a gyerek, aki nem lop, mert úgy gondolja, hogy ilyet tenni nem szabad. A tilalomnak esetleg sem oka, sem értelme nincs – egyszerûen tudomásul vesszük konszenzuális alapon. Fonetikusan megtanulni olvasni olyan, mint amikor elõször hangutánzás révén tanulunk beszélni, míg a "nézd és mondd" vagy a "mutasd és mondd" módszer egy konszenzuális és önkényes elv elfogadását feltételezi.
      A reprezentációkként mûködõ szavak keretei között történõ olvasás kudarca Mrs. Rose-nál megelõzte az apja halála okozta traumát. Ha viszont a hiány – a reprezentációhoz szükséges hiány – elfogadására való képtelensége már elõbb fennállt, akkor vajon lehetett-e egyáltalán apja halálára adott reakciója traumatikus reakció? Apja halálakor Mrs. Rose már jól fel volt vértezve, mintha csak valami korábbi eset vagy szituáció lett volna traumatikus. Mégis, amikor apját végül kórházba vitték meghalni, Mrs. Rose-nak eszébe jutott, hogyan omlott az apja ágyára. Amint belesüppedt, úgy érezte, õ maga vált ággyá. Õ lett az ágy és az apa. Ugyanekkor azt mondták neki: sohasem fogod viszontlátni apádat. Mrs. Rose számára a nyelv szó szerinti nyelv volt. Tom Brownhoz hasonlóan sohasem "látta" viszont az apját a szó semmilyen értelmében sem, hiszen ettõl fogva sohasem tudott visszaemlékezni rá, vagy lelki szemeivel maga elé idézni õt. Konfliktus keletkezett az apjától való megszabadulás által keltett izgalom körül, és így – preödipális fallikus énjében – az el nem ismert kasztrációs fenyegetés körül. Láthatatlan "apává" vált viszont, majd pedig halott apává hirtelen ájulásrohamaiban, amelyek rendszeresen elõfordultak nála – hasonlóan Mrs. Peters epilektikus rohamaihoz.

 
3.
 

Mrs. Peters nagyjából kilencéves volt, amikor a következõ intellektuális döntésre jutott: mivel mindenki jogában állónak érezte bizonyosan állítani, hogy ez az ember az apja, jobbnak látta egyetérteni velük. Ez a döntés egyenértékû volt Mrs. Rose nehézségeivel az olvasás megtanulásában. Az önkényesség elfogadásával kapcsolatban Mrs. Petersnek is nehézségei voltak. Mrs. Rose és Mrs. Peters ugyanazon érem két oldalát mutatta meg: Mrs. Peters az önkényességet saját akaratából való mûködésmóddá tette – ami természetesen önellentmondás. Azt az önkényes kijelentést, amely szerint jobban teszi, ha ezt az embert apjaként ismeri el, Mrs. Peters megerõsítette; de mivel teljes egészében saját ellenõrzése alá vonta, ura, nem pedig rabja volt, ezért nem volt számára jelentõsége. Amikor Mrs. Peters kezdett rájönni arra, hogy a szónak lehet referense, és fordítva, megbénult a nyelve, illetve afóniássá vált. Végül képes volt elmondani, hogy látja a szavakat a fejében, de nem tudja onnan kiszedni õket. Hozzáfûzte, hogy ehhez az élményhez a szélütés nagyon hasonló lehet. Elmozdulását a referensek nélküli nyelvtõl a beszédképtelenség felé az a felismerés váltotta ki, hogy gondoltam rá, amikor nem volt ott. Ez szörnyû sokkot jelentett számára. Mrs. Peters és Mrs. Rose mindketten azt hitték, hogy sohasem verem ki õket a fejembõl. Mrs. Rose olyan emberekrõl és eseményekrõl beszélt nekem, akikrõl és amelyekrõl semmiféle tudomásom nem volt, mintha én éppúgy ismerném õket, mint õ (e feltételezés bizonyos fokához gyakran az analitikus szituáció vezet – nála azonban minden mértéket és makacsságot felülmúlt). Ez csak látszólag állt ellentmondásban a sokkal, hogy a távollétükben gondolni tudtam rájuk. Ha sohasem lennék nélkülük, akkor mindketten hihetnék úgy, hogy nem tudok gondolni rájuk, ha nincsenek jelen. Ahhoz, hogy távollétükben gondoljak rájuk, tudnom kellett volna, hogy nem szükségképpen tudom, mit tesznek vagy gondolnak éppen, mivel õk és én különálló lények vagyunk.
      Mrs. Rose éppen azt nem tudta elfogadni, hogy habár egy szót konszenzuális, de önkényes alapon rendelünk egy dologhoz, mégis így kell elfogadnunk. Ennek az önkényes kapcsolatnak az el-nem-fogadása azt jelentette, hogy nem lehet szakadék szó és dolog között. Nem szó és dolog azonosságát jelentette ez, mint a tényleges pszichózisban, inkább azt, hogy Mrs. Rose ragaszkodott ahhoz, hogy a szónak és a dolognak azonosnak kell lennie, és nemigen tudta megérteni, hogy miért ne lehetnének azonosak. Fejlõdés-lélektani szempontból ez arra a szintre tehetõ, ahol a gyermek, Hanna Segal szavaival "szimbolikus megfeleltetéseket" végez. Ebben az esetben azonban lényeges az, hogy a szó, amelynek a dologgal azonosnak kell lennie, nem lehet egyben reprezentáció. A reprezentáció leválasztás függvénye. Mrs. Peters akkor vált afóniássá, amikor engem saját magáról leválasztottként tapasztalt meg (és vice versa), ettõl fogva úgy élte meg a szavakat, mint olyasvalami reprezentálóit, amirõl leválasztották õket. Nem voltak többé a tárgyaikkal megfeleltethetõk.
      Dóra esetében Freud, aki azt hiszi, hogy a lány szerelmes Herr K-ba, azzal a magyarázattal számol be a lányon jelentkezõ afóniás tünetrõl, hogy ha Herr K. hiányzott Dóra társaságából, nem volt szüksége beszédre – helyette írt. Noha Freud a kezelés utáni afóniáról nem beszél, az értelmezés alighanem áttehetõ az analitikusra: amikor Dóra elhagyja Freudot, újra nincs többé szüksége a beszédre. Csakhogy a szövegbõl valami más derül ki: álmában, Dóra álombeli távollétében, az anyja az, aki ír neki. Megírja a lányának, hogy hazajöhet, mert meghalt az apja. Az elnémulást létrehozó trauma kiválthatja a halállal való azonosulást is.
      Mrs. Rose-nak volt egy fedõemléke; apja mindenes volt, és kislánykorában gyakran segített neki kirázni a ponyvát a napi munka után. Maga elõtt látta a jelenetet – õ maga a ponyva egyik végén, négy sarkából kettõt a kezében tartva, a ponyva rázkódik, potyognak lefelé a faforgács vagy törmelékdarabok, rázkódik a másik két sarok is – de aki rázza, mindenestül hiányzik a képrõl. Képtelen volt apja képét lelki szemeivel megjeleníteni. Nem látta az apját, mert tökéletesen szó szerint értette azt a kifejezést, hogy nem fogja viszontlátni. A szavak számára a tárgyak metaforái voltak, nem pedig reprezentációk. Ha javaslatom értelmében a pszichotikusok "konkrét gondolkodását" átlényegülési folyamatnak nevezzük, amelyben a kenyér és bor valóban Krisztus teste és vére, akkor ez a traumatizált, vagy ahogyan én gondolom, hisztériás gondolkodás, amelyet én "szó szerinti gondolkodásnak" nevezek, az egylényegûvé válás folyamata – amelyben a kenyér és a bor mintha megfelelne a testnek és a vérnek.
      Mrs. Rose ájulási rohamai jelentésükben nagyon hasonlóak Mrs. Peters "epilepsziás" jellegû rohamaihoz: mindkettõ izzó halálélmény. Mrs. Rose sem afóniássá, sem afáziássá nem vált, de ájulási rohamai alatt beszédképtelenségtõl szenvedett, ami halálszerû állapotot sugallt. A születésének ideje körüli számos közeli haláleset azokat a körülményeket idézte, amelyeket André Green "halott anya" néven emleget. Amikor apja meghalt, halálában visszhangzott a többi érthetetlen csecsemõ- és kisgyermekkori haláleset. A késõbbi halált, amire akkori életkorát figyelembe véve Mrs. Rose-nak emlékeznie kellett volna, illetve amit meg kellett volna értenie, ehelyett a korábbi módon kezelte lelkileg. Ennek nyelvi következménye lett – megtanulni igen, de teljes mértékben megragadni nem volt képes a nyelvet. Az, aki egy érthetetlen halálesettel azonosul, beszédében sem lehet teljesen eleven. Ez elõször a tárgy és a jel közötti önkényes kapcsolat meg nem értésében mutatkozik meg. A halál, a születéssel együtt, az abszolút önkény megnyilvánulása.
      A trauma sebet üt, amelyen keresztül a személyiség kiürül; az üresség elakadt lélegzetének nyomában esetleg – a sokk erõszakos jellegével való azonosulásként – harag vagy gyûlölet támad. Ez az állapot nem tartható fenn, ezért gyakran megszûnik, és helyét egy színleges vagy pszeudoállapot tölti be. Ami számomra ebben érdekes, az a nyelv helye a traumára adott válaszban a beszélgetõ kúra kontextusán belül. Röviden már beszámoltam róla, hogy Mrs. Rose és Mrs. Peters esetében a szavaknak mennyire nem volt érzékelhetõ kapcsolatuk referenseikkel. Egy másik beteg ezt a következõképpen fogalmazta meg: "A Zen végén a fa az fa. Remélem, hogy ez az analízis végén is így lesz; mégis félek, mert a fa a Zen kezdetén is fa – viszont nem fa a fa az analízis elõtt". Úgy vélem, a trauma szenvedõ alanya saját nyelvi szintjén húzódik vissza a valóság elõl. Ám valami azután új energiával tölti fel a nyelvet, és így két nyelvi szint alakul ki. Amelyiket beszéli a beteg, az a mímelt konszenzusnak a nyelve vagy a hallottak kényszeres ismételgetése – ez lehet halandzsa, plagizálás vagy, mint Mrs. Peters esetében, elfogadhatónak tûnõ mondatok összefûzése. Mivel ehhez a nyelvhez nem járul értelem, ide illik a hisztériások notórius hazudozása is. Ez a nyelv pszeudoszimbolikus. Az utánzott vagy pszeudoszimbolikus nyelv második szintjén valóban vannak referensek, de úgy gondolom, ezek szexualizáltak.
      Mrs. Rose tizenegy éves volt, amikor apja egy ritka és rettenetes betegségben meghalt. Az apát otthon ápolták, nem annyira családi megfontolások, mint inkább a szegénység miatt, és öntudatlan volt, amikor haldokolt. Mrs. Rose csak arra emlékezett, hogy azt kívánta, bárcsak meghalna. Mrs. Peters folyamatosan apja halálát kívánta. Ez az a forgatókönyv, amely Freud szerint Dosztojevszkij hisztériás epilepsziájának hátterében húzódik. Rohamai során Dosztojevszkij saját meggyilkolt apjává vált; most az apa vagy, aki lenni akartál, csakhogy halott apa vagy. Álmában Dóra talán ugyanezzel a konfliktussal került szembe: éppolyan intim kapcsolatban lehetsz anyáddal, mint amilyenben apád állt vele – de csak akkor, ha ugyanolyan csendes maradsz, amilyen õ lenne az általad megálmodott halálban.
      Rend és világosság teremtése a megnevezés révén széleskörû vita tárgya, csakhogy az ember élményeinek rendje és rendetlensége interaktív folyamat. Mrs. Peters minden bizonnyal kiszolgáltatottnak tekintette magát a saját megnevezetlen testrészei okozta rendetlenségnek, ám ez egyben arra is szolgált, hogy egy nagyobb rendetlenséget tartson féken vele, ami máskülönben maga alá temette volna. Csak amikor már eléggé biztonságban érezte magát velem, akkor engedhette meg magának, hogy egy megnevezetlen száj, orr és így tovább okozta kisebb mértékû rendetlenségrõl lemondjon. Gemma Corradi Fiumara kitûnõ leírását adja ennek, amellett érvelve, hogy a nyelvelsajátítás a tárgykapcsolatok szociális kontextusán belül játszódik le:

"[…] paradox módon még a szimbolikus kapcsolatok elleni támadásról – nevezetesen (amint a mentális patológia súlyosabb eseteibõl tudjuk) a zavarra és összeomlásra való törekvésrõl – is kiderülhet, hogy a szervezettségre irányuló aktív erõfeszítést foglal magában, amely kívánatosabb a felfoghatatlan szituációkban elmerülõ passzivitásnál. Esetünkben ugyanis a szelf szubjektív magja az, ami létrehozza a rendetlenséget, ellentétben azzal, amikor a kaotikusnak érzékelt környezet temeti maga alá". (16)

Ez a folyamat azonban egyénenként más és más. Mrs. Peters számára a rendetlenség fölötti uralom fenntartása kétségtelenül fontos volt, de ugyanilyen fontos volt a zavar létrehozásából nyert izgalom is. Ez visszájára fordította a traumát – a fájdalomból öröm fakadt, vagy Bion szavaival, erotizálódott valami elhibázott.
      Az emberi kapcsolatok szempontjából a szimbolizálás képessége azon múlik, mennyire képes valaki olyan pontra helyezkedni, ahonnan saját magát a másikkal való kapcsolatában látja. Tom Brownnak, Mrs. Rose-nak és Mrs. Petersnek egyaránt nehézségei voltak ennek a pontnak a megtalálásában – a szülõ, aki ezt a pontot biztosította volna, meghalt, és inkább mimetikusan azonosultak vele, mintsem hogy egy kapcsolat elkülönült tárgyaként élték volna meg. Egyszerûen fogalmazva, a három beteg egyike sem vette észre, milyen nehéz lehetett a szülõnek elveszítenie gyermekét: saját maguk fel nem ismertségének ezt megelõzõ traumatogén állapota túlságosan súlyos volt ehhez a felismeréshez. Csupán szimbolizálhatatlan hiány jöhet létre akkor, ha nincs fogalmunk róla, mit jelent elveszíteni valakit. Mindhárman vagy a "túlzott" ottléttõl, az összes lehetséges ûr betöltésétõl, vagy pedig a háttérben alternatívaként meghúzódó nem-léttõl szenvedtek: a másik elvesztésének meg-nem-értése arányban állt azzal, hogy mennyire nem tudták felfogni, mit jelenthet valakinek létezni nélkülük. Ezért voltak képtelenek belépni jelenlét és hiány, lét és nem-lét játékába – nem volt számukra elérhetõ a tudás, hogy noha a világban maradtak, halott vagy elhagyott szülõjük számára elveszettek voltak. Nyelvi konstrukcióik normálisnak tûntek, de az említett lehetõség híján bármely szimbolizáció csak pszeudoszimbolizáció lehet.

 
4.
 

A halál vagy elhagyatás általi veszteség volt az az esemény, ami ezeket a betegeket a reflexivitás hiányának állapotába taszította, vagy vissza abba a szkizmát megelõzõ helyzetbe, amelyben a szülõtõl különbözõnek láthatták magukat. A sérülést okozó esemény a szelf törlését hozza létre, amely ezután olyan régi minták követése által él tovább, amelyekben a felismerés alapvetõ és ugyanakkor bizonytalan. A régi minta csupán ismétlõdni és újraérvényesülni képes; változni képtelen, mert nem válhat történetivé. Nem válhat azzá, ami, azaz részévé a múltnak, mert ahogyan megélik, az a jelen, amely másként üres volna nélküle. Ez a jelenként használt múlt azonban a szelf áldozatként való eltörlésének a konkretizálása. Ha valakit meggyaláz egy esemény, jelenlétét egy elõzõ élmény által kell megmutatnia, amelyben áldozat volt, mert a hiány aktualizálhatóságának egyetlen módja az áldozatként létezés. Max Hernandez betegének megerõszakolását senki sem vette észre (ez a fel-nem-ismerés pedig az élménnyel együtt õt is eltörölte). A terapeuta számára viszont csak úgy volt képes ábrázolni ezt, hogy önmagát nem kívánt figyelem áldozataként tüntette föl. Winnicott szerint nincs csecsemõ anya nélkül; kiterjeszthetjük ezt az állítást a gyermekkorra is. A nukleáris család azt a kérdést veti föl, hogyan lehetséges szülõ nélkül gyermeknek lenni. Ha egy szülõ meghal, vagy eltûnik, kicsoda vagy micsoda a hátrahagyott csecsemõ vagy gyermek? Nem az identitás, hanem a helymeghatározás kérdése ez.
      A gyermek, aki nem érti, hogy mit veszített el a halott, csupán a halál áldozatának helyét töltheti be; ilyen árvaságban nem gyermek lesz, hanem halál által megjelölt személy. Ha az egyik szülõ meghal, vagy eltûnik, a gyermek számára túlságosan intim, túlságosan incesztuózus a történetre vonatkozó kérdést föltenni a másik szülõnek; kérdés csupán a szülõk egymás közötti viszonyáról tehetõ föl, mivel nincs gyermeki pozíció, amirõl kérdezni lehetne. Ez az a viszony, amirõl a gyermek fantáziákat fog szõni, ami nem hagyja nyugodni, és ami majd környezete általános szexualizálásához vezeti õt. A halál és az eltûnés idõtlen ikonként ragadja meg a szülõk közötti szexualitást. A trauma elszenvedõje inkább az õsjelenet statikus ikonjának van birtokában, mintsem a mozgás lehetõségét hordozó Ödipusz-háromszögnek. Tom Brown attól rettegett, hogy nem fogja megismerni az anyját, ha az (titokban) esetleg mégis életben volna. Elpanaszolta, hogy apjuk sohasem beszélt halott anyjukról a gyermekeinek – ami valóban így lehetett, mivel az õsjelenet túlzott intimitásának hasonló érzése keríthette õt is a hatalmába. A gondolat, hogy anyja valahol még mindig a közelben van, arra utal, hogy Tom elméjének ez a része nem tudta, mi a halál – mint ahogy a kisgyermekek valóban nem tudják. Anyja halálától összeroppanva azonosult vele (ûrhajóssisak), de aggódni nem volt képes miatta, mert az ilyen aggodalom szükséges feltétele, hogy tudjon az anyja szemével nézni – ez az állapot látszólag közel áll a mimetikus identifikációhoz, amelyhez szükségszerûen folyamodott, valójában azonban millió mérföld választja el attól.
      Az írás a beszéddel szemben ennek a nézõpontnak a lehetõségét teremti meg. Az írásnak két szakasza van – a beszédben elfojtott nyom Derrida által leírt megjelenítése, és a kifejezés megszokottabb értelmében vett késõbbi írás. A beszélgetõkúraként kialakult pszichoanalízis megfeledkezik arról, hogy alapítója saját hisztériáját nem a beszéd, hanem az írás révén "kúrálta". Könyvein kívül Freud leveleket 6 is írt Fliesshez. Még ha a levél címzettjéhez nem is jut el, de amennyiben elküldik, írója valaki más számára jeleníti meg magát, így olyan pozíciót alakít ki, ahonnan érzékelni képes önmagát. Ha valaki az elevenség érzésével ír, akkor rendszerint rájön, nem is tudott róla, hogy effajta gondolatai vagy benyomásai lennének. Ez, véleményem szerint, az elfojtott nyom felszínre kerülése. Ahogyan a betegek rendkívül nehéznek találják a szabad asszociációt a pszichoanalitikus ülés során a félelem miatt, hogy mi szökik át, ha rés támad a cenzúra mûködésében, ugyanúgy állja útját az ismeretlen gondolatnak határõrként a gátlás az írás elakadásakor; a megakadás szilárd védelmet biztosít.
      A kitartó aktív írás képessége új elhelyezkedést követel meg. Ez megfordítva is igaz, az írással való próbálkozás elõsegítheti ezt az elhelyezkedést. Az írott kommunikáció elképzelt befogadója fölismeri azt, aki ír. Tom esetében az írás nem az anya testének üres lapjával való érintkezést (Derrida, Strachey, Klein) jelentette, hanem annak a fölismerését, hogy ez a vágy felszínre törhetne, ha érzékelhetõvé válna az anya fájdalma amiatt, hogy halálával elveszíti fiát. Az anya és a fiú vesztesége nem azonos: a fiú anyja iránti vágya nem keverhetõ össze az anya fia iránti vágyával – mindketten akarják egymást, de a haldokló anya és az életben maradó fiú vágyai elkülönültek és különbözõek. Az anyai vágy és a fiú szükséglete ehelyett itt összekeveredett. Hogy az írás által megláthassa önmagát, az azt jelentené, hogy látja az anyját ahelyett, hogy az anyjává legyen. Minthogy az írás reflektív tevékenység, be kell látni annak a lehetõségét, hogy a másik, a címzett nincs jelen. Beszélni hallgatóság nélkül "õrület" – írni annak tudatában, hogy talán nem lesz olvasónk "ésszerû dolog". Írni persze e tudás nélkül is lehet.
      A sérülést okozó esemény megfoszt a felismerés képességétõl. Az ember fejlõdése a felismerés ingadozásokkal teli folyamata; hiányában mimetikus, identifikációs tartalékainkra szorulunk, egyszerûen azért, hogy valahol "ellegyünk"; a nyelv éppúgy azonnal organikus és mimetikus mint a test. A trauma elszenvedõje – valaki más bõrébe bújva – nem reflektív módon beszél (esetleg ír). Ha a történet fiktív, és a szavak hazudnak, annak az az oka, hogy a referensekhez való önkényes viszony nem igazolható. Ilyenkor a jelölõk szabad keringésében a szavak asszociációs alapon bukfenceznek elõ (a lacani nyelvi program paródiájaként) egyik a másik után, és az egyik ember hazugsága kiváltja a másikét. A szavak pszeudoszimbolikus, plágiumjellegû imitációk vagy metaforák, amelyek inkább prezentálnak, mintsem reprezentálnak. Mrs. Rose és Tom Brown "lelki szemeikkel" nem láthatták az apjukat, illetve anyjukat, Mrs. Peters apját jelenként a gyomrában tartotta meg. A szavak hasonló módon használhatók: lehetnek metaforák, mintha inkább volnának dolgok, mint szimbólumok.
      Ann Sexton kitûnõ leírását adja az inkább prezentációkként, megfeleltetésként, mintsem reprezentációkként vagy szimbólumokként használt szavaknak a "Said the Poet to the Analyst" (Mondta a költõ az analitikusnak) címû versében:

   My business is words. Words are like labels,
   or coins, or better, like swarming bees.
   I confess I am only broken by the sources of things;
   as if words were counted like dead bees in the attic,
   unbuckled from their yellow eyes and their dry wings.
   I must always forget how one word is also to pick
   on another, to manner another, until I have got something I might have said…
   but did not.
    
   Your business is watching my words. But I
   admit nothing…7

Úgy vélem, ha egy véletlen, egy baleset, egy esemény vagy helyzet sérülést okoz a védõpajzson, a személyiség az elviselhetetlen nehézségekre adott régi válaszait eleveníti fel, olyanokat, amelyek másként sohasem kerülnének napvilágra. Ezek lehetnek viselkedésbeliek, testiek, de lehetnek nyelviek is, amilyen az imitáció nyelve, és egyszersmind az elsõdleges folyamat felépítésének nyelve. Az álom nem az másodlagos folyamatok logikájával dolgozik, hanem azzal, amit Freud sûrítésnek, eltolásnak és szimbolizációnak hívott, majd Lacan, a nyelvészet fogalmainak felvonultatásával metaforává, metonímiává és szimbolizációvá nevezett át. A traumatikus nyelv az álmok vizuális nyelvének verbális változata; a szavak metaforák, hasonlatok és szimbolikus megfeleltetések; a bensõséges, de bensõvé mégsem vált tárgyak státuszával rendelkeznek; és inkább válnak az érzés, mintsem a jelentés kifejezõdéseivé.

Pándy Gabi és Hárs György Péter fordítása

 
»Vissza a tanulmány elejére« »IRODALOM« »Várjuk véleményét, észrevételeit!«
 

IRODALOM

Bion, Wilfred (1993): Attacks on Linking. 1959. In: Second Thoughts. New York: Aronson. 93-109.

Corradi Fiumara, Gemma (1992): The Symbolic Function: Psychoanalysis and the Philosophy of Language. Oxford, UK: Blackwell.

Freud, Sigmund (1953-1974): On the Psychical Mechanism of Hysterical Phenomena. In: The Standard Elition of the Complete Works of Sigmund Freud 24. kötet. London: Hogarth. 3: 25-39.

Green, André (1986): The Dead Mother. In: On Private Madness. Malison, CT: International Universities Press. 142-173.

Greenberg, Valerie D. (1997): Freud and His Aphasia Book: Language and the Sources of Psychoanalysis. Ithaca, NY: Cornell UP.

Klein, Melanie (1975): The Role of the School in the Libidinal Development of the Child. 1923. In: Love, Guilt and Reparation, and Other Works, 1921-45. London: Hogarth. 59-76.

McDougall, Joyce (1989): Theatres of the Body: A Psychoanalytical Approach to Psychosomatic Illness. New York: Norton.

Segal, Hanna (1981): Notes on Symbol Formation. 1957. In: The Work of Hanna Segal: A Kleinian Approach to Clinical Practice. New York: Aronson. 49-65.

Sexton, Anne (1988): Said the Poet to the Analyst. In: Selected Poems. Diane Wood Middlebrook-Diana Hume George szerk. Boston: Houghton Mifllin.

Strachey, James (1930): Some Unconscious Factors in Reading. In: International Journal of Psychoanalysis 11: 322-331.

 
»Vissza a tanulmány elejére« »JEGYZETEK« »Várjuk véleményét, észrevételeit!«
 

JEGYZETEK

* Eredetileg megjelent: Diacritics. Winter 1998, 28.4: 121-133.

1 Diacritics. Winter 1998.

2 Az angol eredetiben: "crash helmet" = bukósisak – crash-helmet, crash – nyersvászon, to crash – összetör, összezúz, lezuhan. (A ford.)

3 Hálás vagyok Polly Vittorininek, amiért olvashattam és beszélhettem vele. Lásd: "Self and Attachment in Autism" c. kéziratát – Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge, 1998. június.

4 Személyes közlés a háborús élményrõl Enid Bálint pszichoanalitikustól.

5 Az angol eredetiben: "to bear" – 1. hordoz, visel, cipel; 2. elvisel, eltûr, kibír; 3. szül. (A ford.)

6 Az angol "letter" egyaránt jelent betût, írásjelet és levelet, írott közlést. (A ford.)

7 A versrészlet magyarul

   Szavakban utazom. Címkék a szavak
   vagy érmék vagy inkább zsongó méhrajok.
   Bevallom, meg csupán a dolgok forrásánál roppanok;
   mintha padláson döglött méhek számláltatnának meg a szavak,
   sárga szemük, száraz szárnyuk különváltan ragyog.
   Felejtenem kell mindig, hogy egyik a másikat
   hogyan szemeli ki, miként mesterkedik, mígnem találok valamit, amit mondathattam volna…
   de nem mondtam
    
   A te dolgod, hogy figyeld szavam. Csakhogy én
   semmire sem vagyok vevõ…
   (Hárs György Péter fordítása)

 
»Vissza a tanulmány elejére« »Következõ tanulmány« »Várjuk véleményét, észrevételeit!«