Lust Iván

VÁGY  ÉS  HATALOM

A  PSZICHOANALITIKUS  KULTÚRAKRITIKA  SZÜKSÉGESSÉGÉRÕL*

 

"Ha tehát van egy felsõbb hatalom, amelyik használni akar, s talán használ is engem, annak tenyerébe belesimulok, legalábbis finoman kidolgozott eszközeként; mert ha nem, akkor semmi vagyok, s egyszeriben magamra maradok a félelmetes ûrben."

(Kafka, 1912. november 1.)

"a hatalom demoralizál, a hatalom igazolásra szorul a hatalomgyakorlás csak valamilyen morális célja révén kaphat igazolást, nyerhet felmentést."

(Bibó, 1947. január 13.)

 
Bevezetés
 

Freud a szublimáció fogalmával mindig olyan folyamatokat jelöl, amelyek során az ember a vágyból valami ideálist, emelkedettet, egyszóval szublimáltat hoz létre — írja Ricoeur. A kifejezés egyben egy bizonyos eltolódásra is utal — folytatja —, a súlypont eltolódására az elfojtottról az elfojtóra. Ezáltal az értelmezés kikerülhetetlenül a kulturális jelenségek területére vezet; az elfojtó instancia egy társadalmi tény, a tekintély, az autoritás pszichológiai kifejezõdése. Az autoritás szilárd, történelmi alakzatok formájában jelenik meg, mint a család, a morál, a tradíció, explicit és implicit tanítások, politikai és egyházi hatalom, a büntetés és a társadalmi szankciók. A Vágy nincsen egyedül, az elfojtóban meglelte Másikját, az autoritást, amely benne lakozik [kiemelés L. I.]. A pszichoanalízis megvilágításában a szokások, a hit, az intézmények története, minden történet besorolódik a vágy és az autoritás összeütközésének nagyszabású történetébe — írja Ricoeur (1965/1974).
        Ebben a dolgozatban a pszichoanalitikus kultúrakritika szükségessége, aktualitása mellett érvelek. A kultúrakritika helyét "a vágy és az autoritás összeütközésének nagyszabású történetében" kell kijelölnünk. Aktualitását az adja, hogy ez a történet ma is folyamatosan zajlik, igaz, teljesen megváltozott szellemi, gazdasági és politikai feltételek között. A századdal egyidõs pszichoanalízisnek mindig is sok mondanivalója volt a kultúráról, vágy és autoritás, a szubjektum és a hatalom konfliktusairól. Miután a pszichoanalízis maga is a század kultúrájának terméke, a pszichoanalitikus fejtegetések meg-megújuló erõfeszítéseket kénytelenek tenni arra, hogy a kritikus reflexióhoz szükséges távolságot megteremtsék a folyamatos jelenüket képezõ történelmi, gazdasági-politikai és kulturális változásokkal szemben. A pszichoanalitikus reflexió hosszú utat jár be, amíg visszatalál önmagához, és a klinikai munka felfedezi, hogy a Vágy Másikja, "az autoritás, amely bennünk lakozik", a legközvetlenebbül saját magunkban és a terápiás helyzetben, az interszubjektív kiszolgáltatottság és felszabadulás tanmûhelyében érhetõ tetten.
       A hatalom és az uralom tudományos vizsgálata annak a bûvöletnek az erõterében zajlik, amelyet a téma idéz elõ bennünk — írja Mario Erdheim (1982). Ezt a bûvöletet és erõteret, amelyet a hangyák vándorlását cipõtalpával megzavaró kisgyermek és a felvonuló népre a dísztribünrõl letekintõ politikus is átél, a pszichoanalitikus helyzetben higgadt elemzéssel igyekszünk feloldani. Ennek során újra és újra átéljük azt a rendkívül változatos formákban megelevenedõ csábítást, amely saját és páciensünk vágyaiból, félelmeibõl táplálkozik. Azt a csábítást, amely az uralom és függõség, a nagyszerûség és a gyermeki alávetettség, a végzetes elkülönülés és a vágyott, de fenyegetõ összeolvadás koreográfiáival zsúfolja tele a terápia szabad terét. A mágikus eljárások veszélyesek, mert elhitetik, hogy a problémák kívülrõl erednek — mondja Roudinesco (1999). Veszélyesek továbbá azért, mert elhitetik, hogy az irracionális erõk az emberi tevékenységtõl függetlenül is léteznek, és elhitetik, hogy aki a mágikus eljárásokat gyakorolja, az képes és jogosult közvetíteni ezen erõk és a kiszolgáltatott szubjektum között. A mágikus eljárás gyakorlója az irracionális erõk illúziójának fenntartásával saját hatalmát legitimálja. A pszichoanalitikus helyzetben átélhetjük a mágikus közvetlenség csábítását, és ha sikerül szellemi és érzelmi függetlenségünket fenntartani, akkor pácienseinkkel együtt megérthetjük, hogy mindez nem más, mint a hatalom bûvölete, amely az uralom és a kiszolgáltatottság fenntartásához vezet.

 
A tekintély eróziója
 

Mivel a pszichoanalitikus kultúrakritika helyét "vágy és autoritás összeütközésének nagyszabású történetében" keressük, a pszichoanalízis kialakulását, elméleti és módszertani fejlõdését tágabb kulturális és történelmi kontextusában kell végiggondolnunk. Ha a század történelmi, gazdasági-politikai és kulturális folyamatait a szubjektum és hatalom viszonya szempontjából közelítjük meg, akkor a tekintély és a hatalom szerepének, megnyilvánulási formáinak jelentõs változásait láthatjuk. Ezek a változások a tekintély erózióját és vele párhuzamosan a tekintély rekonstrukciójának kísérleteit hozták magukkal.
       A dolgozatban, szükségszerûen töredékes formában, néhány olyan mozzanatot, történelmi és kulturális fejleményt igyekszem összefüggésbe hozni, amelyek magyarázatot kínálnak a tekintély, és általában valamilyen középponti szervezõ erõ, vagy hatalom leértékelõdésének általános jelenségére. A pszichoanalitikus kultúrakritika fejlõdésének egyes, gondolatmenetünk szempontjából lényeges állomásait a tekintély eróziójának és rekonstrukciójának egyes szakaszaival igyekszünk párhuzamba állítani.

A Nyugat gyönyörû õsze

Az amerikai Ford gyárban 1908-ban készül el az elsõ T-modell, amely hihetetlen sikert ért el, és amelyhez a futószalagon történõ összeszerelés "forradalmi" újítása kapcsolódik. A futószalag a termelés hatékonysága érdekében szakít a tradícióval, az emberi munkát az egész produktum értelmes összefüggésébõl kiszakítva, apró mozaikokra darabolja fel. Ugyanebben az évben készül el Picasso botrányt kavaró képe, az Avignoni kisasszonyok, amely a tradicionális perspektíva és látásmód elvetését jelzi, az ábrázolt tárgyat részekre bontja, feldarabolja és a vásznon síkban kiteríti. A fragmentáció, az értelmes egész felbomlása az új termelési technológia és az új mûvészeti látásmód közös eleme. Freud Álomfejtése 1900-ra datálva jelenik meg, Ferenczi 1908-ban ismerkedik meg Freuddal.
       "…érték szempontjából ez a kor nem a hanyatlás kora… mérhetetlenül gazdag, merész, beteljesítõ kor, a Nyugat gyönyörû õsze, … ködök és lágy gyümölcsteljesség évszaka, arany ködöké és örök gyümölcsöké" — írja Szerb Antal a századforduló mûvészetérõl (Szerb, 1962). Ez a gyönyörû õsz azonban két világháborút is érlel.
       És itt kénytelenek vagyunk röviden egy történelmi szálat felvenni. Bibó írja a francia forradalmat megelõzõ háborúkról, hogy azok lényegében a párbaj szabályai szerint zajlottak, amit az uralkodók "testvérisége" tett lehetõvé. Ez megoldást jelentett a területi vitákra is, hiszen az alattvalók lojalitása az új uralkodóra is átvihetõ volt. Ezt az idõszakot a monarchikus-feudális legitimáció korának nevezi, amely a 18. század során kezd felbomlani. A felbomlást három tényezõ siettette. Az egyik tényezõ az a cinizmus, ahogyan egyes uralkodók meglehetõs sikerrel kezdték alkalmazni a katonai erõt. A másik tényezõ egy új ideológia kialakulása volt, amelyben a király isteni jogai megkérdõjelezõdnek, és helyükre a népfölség, a szabadság és egyenlõség ideái kerülnek. Ezeket a francia forradalom testesítette meg. Elõször merül fel az önmeghatározás és a feudális uralkodótól való függetlenedés lehetõsége. A lojalitás új fókusza a nemzet lesz, mint a felszabadítási törekvéseket integráló egység. A harmadik tényezõ a totális háború elméletének kialakulása, amely együtt járt a machiavelliánus felfogás újraéledésével és a kötelezõ katonai szolgálat elterjedésével (Bibó, 1976).
       Az uralkodói hatalom alatt a központi kormányzat felügyeleti kapacitása viszonylag gyenge volt, az alattvalók földrajzi, közlekedési és gazdasági okok miatt nehezen voltak elérhetõk, a nyilvántartás, az adóztatás, a bevonultatás nehézségekbe ütközött, amelyet a helyi hatalmasságok ellenállása fokozott. A mai értelemben vett nemzetállam kialakulásában jelentõs szerepe van a katonai hatalom bürokratizálásának és a háborúknak. Ennek során a politikai hatalom koncentrálódik, a társadalom bürokratikus felügyelete fokozódik. A kapitalista intézmények virágzása megalapozza az állami bürokráciát, és egyben aláássa a törvény és rend tradicionális struktúráit (Dandeker, 1990), amelyek fõként az együtt élõ közösségek közvetlen, személyes kapcsolatokban gyakorolt szankcióira, illetve az uralkodói hatalom teátrális megnyilvánulásaira épültek. Ezek a változások nagy hatással voltak a tekintély és hatalom eddigi formáira.
       A világháború aláásta a tekintélynek és legitimitásnak minden alapját, amelyeken a társadalmi rend épülete emelkedett. Ez az alap a középsõ és keleti Európa nagy monarchiáiban a dinasztiáknak Istentõl való joga volt… A császárság bukása halálos csapást mért az Isten kegyelmébõl való uralom elvére — írja Ferrero ( idézi: Ferenczi László in: Dénes, 1993).
       Freud 1915-ben arról ír, hogy az a háború, amely minden addiginál véresebb és borzasztóbb, több csalódást is okozott. Az egyik az, hogy teljességgel figyelmen kívül hagyják a sebesültek és az õket kezelõ orvosok elõjogait, nem tesznek különbséget a békés és a harcoló népesség között, nem tisztelik a magántulajdont. Csalódást okozott a háború, mert felrúgta a népek és államok közötti etikai kapcsolatokat. Mindezek a régmúlt lovagias háborúihoz képest riasztó fejlemények. Az állampolgárnak rá kell ébrednie, hogy az állam nem azért tiltotta számára az egyéni jogsértést, hogy ily módon megszûnhessen, hanem azért, mert állami monopóliummá tette azt. Az állam a félretájékoztatott és így védtelenné tett polgártól teljes engedelmességet követel és elvárja, hogy a hatalom nyílt mohóságát az egyén hazaszeretete okán elfogadja [kiemelés L. I.]. Egy másik csalódással, az egyének kultúremberhez méltatlan brutalitásával kapcsolatban arra figyelmeztet, hogy nem is süllyedtek olyan mélyre, mint amitõl tartottunk, hiszen soha nem is emelkedtek olyan magasra, mint ahogyan gondoltuk. … A problémát abban látja, hogy a kultúrtársadalom a megfelelõ cselekvést támogatja, anélkül azonban, hogy annak ösztönalapjaival törõdne. Így az emberek megtanulnak engedelmeskedni a kultúrának, de eközben nem saját természetüket követik. "A kultúra által [a szexualitás területén kívül] gyakorolt nyomás … karaktertorzulásokban nyilvánul meg, továbbá abban az állandó készenlétben, hogy gátolt késztetéseink a kielégülés legkisebb lehetõsége esetén is áttörjenek." (Freud, 1915/1995). Az állam szerepérõl írottakból kirajzolódik Freud megdöbbenése a tekintély eróziója felett, noha a tekintély hanyatlását a századforduló bécsi értelmisége számára a napi politika eseményei, a császári tekintély külsõdlegessé válása már megalapozták (Schorske, 1961/1998).
       A dinasztiák bukását követõen … csupán a képviseleti (parlamentáris) kormány két-három formája és a forradalmi kalandorok között választhatunk, melyek egy kisebbség erõvel gyakorolt despotizmusának vezetésével … tömörülnek — írja Ferrero a fasiszta és a kommunista kalandorságra utalva. (Ferrero, 1926, hiv. Ferenczi László, id. mû)
       Miért kerül az emberiség legnagyobb vállalkozása, a szabadság és a demokrácia elvein alapuló társadalomszervezõdés több vonatkozásban is zsákutcába? — teszi fel a kérdést Bibó. A magyarázathoz ismét a francia forradalomig kell visszanyúlni. A forradalom vezérei a királyságot és a katolicizmust egyaránt fel akarták számolni, ezt viszont csak az alapjában királyhû és katolikus francia nép ellenében tehették. Az irreális célkitûzés által teremtett vákuumhelyzet pedig cinikus, másokat bábuszerepre kárhoztató hatalomtechnikusokat lökött a felszínre — írja Dénes Iván Zoltán (1993). A monarchikus tekintély helyét nem a szuverén nép, hanem a rá hivatkozó zsarnokság foglalta el. Az európai politikai gondolkodásban megszületett a "hivatásos forradalmár" és a "megrögzött reakciós" steril figurája a jakobinusok ön- és ellenségképe nyomán — folytatja Dénes. A mai pszichoanalitikus ebben a jó és rossz félre történõ hasítás és különféle projektív identifikációs folyamatok politikai mozgatóerõvé válását láthatja meg.
       A máig meglévõ rossz kettõsség, a forradalmár-reakciós ellentét az emberi felszabadulás ügyét álforradalmakkal és zsarnokságokkal fedte el, és a modern totális rendszerek, a nácizmus és a bolsevizmus elõhírnöke lett. A tradicionális uralomról való áttérés a szabadság és demokrácia elvein alapuló társadalomszervezésre könnyen olyan pillanatnyi vákuumot teremt, amit hamar ki lehet tölteni a zsarnokság hajdani és újabb formáival. Különösen akkor, ha a társadalom alapegységeinek nem mindennapi tapasztalata az önkormányzat. Hiába nyilatkoztatják ki a szabadságjogokat, ha az nem élõ napi gyakorlat — fejtegeti Dénes.
       Hiába nyilatkoztatják ki a szabadságjogokat, ha az alattvalók uralkodóra és/vagy forradalomra vágynak, hiszen a "vágy Másikja, az autoritás bennünk lakozik" — így a pszichoanalitikus. Látható, hogy az emberi felszabadulás ügyét még a legfelvilágosultabb társadalomtudósok és politikusok is elképzelhetõnek tartják az ember belsõ változása nélkül.
 

Termelõerõk és önmegvalósítás

Ahogyan a neokonzervatív Daniel Bell a polgári társadalom és a kapitalista termelési mód kialakulásával, majd pedig jelenlegi, túlérett formájával kapcsolatban írja, a polgárság azzal forradalmasította a modern társadalmat, hogy a katonai vagy a vallási aktivitás helyett a társadalom meghatározó vonásává a gazdasági aktivitást tette. Ez együtt járt egy meghatározott kultúrával és az ahhoz tartozó karakterstruktúrákkal. A kultúrát az önmegvalósítás gondolata és az egyénnek a tradíció kötelékeibõl történõ kiszabadulása jellemezte, melynek során jelentõségüket vesztik a családi, a születéssel járó elõjogok, az egyén azt "csinál" magából, amit akar. A karakterstruktúrában a változást az önkontroll és a kielégülés elhalasztásának normája jelenti, azaz jól meghatározott feladatok érdekében végrehajtott célszerû viselkedés (Bell, 1976/1990).
       Bell szerint — írja Habermas — a modernizmus az a nagy csábító, amely a korlátlan önmegvalósítás elvét, az autentikus önmegismerés követelményét, a túlfeszített érzékenység szubjektivizmusát juttatja uralomra, s ekképp felszabadítja azokat a hedonisztikus motívumokat, amelyek nem egyeztethetõk össze a hivatáshoz kötött élet fegyelmével, általában véve a célracionális életvitel erkölcsi alapjaival. Max Weber is úgy látja — folytatja Habermas —, hogy olyan kultúráról van szó, melynek modernizmusa szítja az ellenségességet a gazdaság és igazgatás által racionalizált mindennapok konvencióival és erényeivel szemben (Habermas, 1990/1993). Schorske a "homo psychologicus" megjelenésérõl beszél a bécsi századforduló elemzése során (Schorske, 1961/1998).
       Fel kell figyelni egy ellentmondásra, amely a továbbiakban egyre nagyobb jelentõséget nyer. Az ellentmondás Bell számára a célracionális viselkedés és erkölcs, valamint az önmegvalósításban, szubjektivizmusban, hedonizmusban — és az avantgárd mûvészetekben — megjelenõ kultúra között feszül. A protestantizmusra alapozódó aszketizmus és munkamorál mellett, amelyet Weber hangsúlyoz a kapitalizmus kialakulásával kapcsolatban, kezdettõl megtalálható volt a szerzésvágy is, írja idézett mûvében Bell. A szerzésvágyban megjelenõ mohóság, a nyugtalan fausti késztetés fejezõdik ki szerinte a modern gazdaságban és technológiában, melynek mottója a határtalan fejlõdés, és végsõ célja a természet teljes átalakítása. A célracionális kalkuláció és teljesítményetika lenne tehát a képlet egyik, tradicionális oldala, ahol a hagyományos autoritás még érvényes és mûködõképes. A másik oldalon — a konzervatív szem számára mintegy az emberi természet "sötétebb" aspektusát megjelenítve — találjuk a szerzésvágyat, a semmilyen korlátot nem tisztelõ felfedezõkedvet, technikai és tudományos elõretörést, és — ami ezzel jár — a határokat folyamatosan feszegetõ, a tekintélyt trónjáról letaszító kísérletezést, az új formák keresését, amit legtisztább formájában a századforduló mûvészeti irányzatai képviselnek. A klasszikus kapitalizmusban uralkodó karaktervonásokat vizsgálva adódik számára az a feltételezés, hogy az aszketikus-célracionális oldal, amelyhez a hagyományos autoritás is kötõdik, nem képes megfékezni a célracionalitásból logikusan következõ, ám Bell által a szerzésvágynak tulajdonított, technológiai-tudományos fejlõdést, és ezáltal annak további, mentalitásbeli és morális következményeit — végsõ soron a hagyományos tekintély erózióját — sem. Az ellentmondás Bell felfogásában a vágyak, a felfedezés, a hódítás, az uralom és a szerzés vágyai és a munka által megkövetelt, kikényszerített aszkézis, az ösztönkorlátozás között feszül, éppen úgy, mint a freudi kultúrafelfogásban. .
 

A freudi örökség megosztása

A vágy Másikja (az autoritás), amely benne (a vágyakozó emberben) lakozik — ez az a témakör, amelyre Freud kultúraelméleti mûveiben a hangsúly helyezõdik, tehát tulajdonképpen az összeütközés eredményére, arra a belsõ építményre, amely valahogyan leképezi, megörökíti az autoritással való ütközéseket. Az értelmezés valóban a kulturális jelenségek területére vezet, de ezeket a pszichoanalitikus elsõsorban pszichikus lenyomatukon keresztül közelíti meg. A pszichoanalitikus helyzet, amelynek keretei között két ember, a páciens és a terapeuta rendszeresen találkoznak, nagy hatású és nagy erejû eszköznek bizonyult a belsõ élet megismerésében. A közvetlen személyes tapasztalat, az egzisztenciális élmény ereje és a vágy nyelvi megjelenítése, a kimondható határainak folyamatos tágítása olyan felismerésekhez vezetett, amelyek túlmutatnak a terápián. Kikezdik a felvilágosodás racionális, autonóm emberének elképzelését, és a szubjektum és kultúra közötti antagonisztikus ellentétre hívják fel a figyelmet. Rávilágítanak az emberi jelenséget mozgató erõk irracionális jellegére. A pszichoanalízis kimutatja, hogy az alkalmazkodás, beilleszkedés tulajdonképpeni célja bizonytalan, azaz kimutatja az értelmes cselekvés értelmetlenségét, tehát valamennyit felfedez, visszatükröz az objektív értelmetlenségbõl [kiemelés L. I.] (Adorno, 1946/1980). Továbbá, ahogyan André Haynal írja, a freudi forradalom [azt is] felfedte, hogy az "irracionálisnak" — ahogyan már azt írók, mint Szophoklész, Shakespeare és késõbb filozófusok, mint Schopenhauer és Nietzsche bemutatták — struktúrája van (Haynal, 1999). Az irracionális struktúráját tanulmányozva folyamatosan a külsõ irracionalitásra, a belsõ fejlõdés külsõ akadályaira bukkanunk. Itt, a külsõ és belsõ határán zajlik a pszichoanalitikus tevékenység, de a határhelyzetbõl fakadó nehézségek még ma is megoldásra várnak.
       A pszichoanalitikus kultúraértelmezés tárgyai kezdetben a társadalmi valóság, a kultúra, ahogyan visszatükrözõdik, struktúraképzés útján lecsapódik az egyénben, és az egyén által létrehozott kulturális jelenségek. Ricoeur a pszichoanalitikus kultúrainterpretáció fejlõdését a freudi elmélet három nagy állomásával — az elsõ és a második topikus modellel, illetve az élet- és halálösztön általa mitologikusnak nevezett dramaturgiájával — állítja párhuzamba. A hagyományos pszichoanalitikus kultúra- és mûvészetértelmezés korlátjának tartja, hogy azt a mûalkotásból csak annyi érdekli, amennyi a vágy ökonómiája és az ellenállás témakörébe tartozik (Ricoeur, id. mû).
       A pszichoanalízis "alkalmazása" a kultúrára az elsõ topikus modell jegyében (tudatos, tudatelõttes, tudattalan) analóg az álmok és a neurózisok értelmezésével. Az ilyen típusú kultúraértelmezés a kulturális jelenségtõl, a mûvészi kifejezéstõl igyekszik eljutni az alkotót és/vagy a mûvet mozgató belsõ hajtóerõk felfedezéséhez. Ennek során részben a szerzõ, az alkotó tudattalanjának elemzését végzi, részben pedig a mûvészit a szimbólumértelmezésekkel feltárt motívumokra redukálja. A pszichoanalízis történetét vizsgálva láthatjuk, hogy kezdeti, expanzív szakaszában a klinikai tapasztalatokra épülõ pszichoanalitikus elmélet minden, az emberi jelenséggel összefüggõ kérdésre igyekezett választ adni, a totális magyarázat igényével lépett fel. A klinikai kiindulópont, az orvosi szemlélet és tekintélyelvûség, amely a pszichoanalízis kezdeteit meghatározta, a kulturális jelenségek vizsgálatánál sajátos értelmezési monopólium igényében jelentkezett, amely egyszerre volt naiv és arrogáns. Abban viszont a kor tudományfelfogásának ismeretelméleti korlátai mutatkoznak meg, ahogyan a pszichoanalitikus módszerrel szerzett felfedezések folyamatosan szétfeszítik az objektív, természettudományos megközelítés kereteit. Fejlõdése során maga a módszer is állandóan túllép azokon a szikár és hûvös orvostudományi metaforákon, amelyekkel Freud jellemzi az analitikus tevékenységét.
       A pszichoanalitikus kultúrainterpretáció kritikai jellege abból fakad, hogy a lelki élet természettudományos igényû vizsgálata újra és újra egy "rosszul" mûködõ, az egyént traumatizáló társadalom leleplezéséhez jut el, amelynek leírására azonban kénytelen a pszichés "apparátus" terminusait felhasználni — miközben metaforáit a háborús témákkal foglalkozó napisajtóból (is) meríti. Nagy feszültségû és következményekkel terhes ellentmondásról van szó, aminek következtében a klinikumból származó pszichoanalitikus fogalmak olyan jelentéstöbblettel rendelkeznek, amelynek kiaknázása még ma sem fejezõdött be. Másrészt a pszichoanalitikus módszer és eszközök belsõ feszültsége késõbb egy sajátos megosztottsághoz vezetett.
       Úgy tûnik, a pszichoanalízisben rejlõ feltáró erõ és társadalomkritikai potenciál iránt elsõsorban az "akadémiai pszichoanalízis" (Erõs, 1999) mutatkozik fogékonynak, a pszichoanalitikus klinikum pedig medikalizálódik. Ez utóbbi hátterében az az ellentmondásos humanizálódási folyamat áll, amelyet Foucault az emberi szenvedés medikalizálásának nevez (idézi: Lorenzer, 1986). Az emberi problémákat, amelyek gyakran társadalmi igazságtalanságokból, embertelen ideológiák és gazdasági-politikai kényszerûségek személyes lecsapódásából erednek, betegségként fogalmazzuk meg. Ezt a folyamatot az orvosi, szakértõi hatalom növekedése kíséri és a betegség természettudományos felfogásával jellemezhetõ. A szakértõi hatalom pedig összefonódik a gazdasági-politikai hatalommal, és annak mindenkori érdekeit közérdeknek álcázva szolgálja (Illich, 1976). Amennyiben a leleplezõ, demisztifikáló tendenciájú pszichoanalízis (Ricoeur, id. mû) önmagát tévesen természettudományként határozza meg (Habermas, 1972), annyiban lemond az érdemi társadalomkritikáról, a freudi örökség egyik meghatározó részérõl, miközben tudományos státusa — éppen kritikai potenciálja, a "freudi tövis" miatt — mégis bizonytalan marad.
       A freudi örökség két részre válik. Az irodalomtudományi és filozófiai munkák, továbbá a "cultural studies" néven összefoglalható társadalomkritikai tanulmányok nagyon nagy mértékben járulnak hozzá a pszichoanalitikus felismerések kultúrakritikai alkalmazásához, a pszichoanalitikus "zsargon" közkeletûvé válásához. Sikeresen kapcsolják össze a különféle pszichoanalitikus elméleteket a társadalomtudományok, a kulturális antropológia, a szociológia stb. empirikus és elméleti ismeretanyagával. Mindez talán a pszichoanalízis húszas-harmincas évekbeli kulturális térhódításának folytatása egészen más körülmények között. Ugyanakkor azonban az akadémiai pszichoanalízis tárgyát túlnyomórészt azok a szövegek alkotják, amelyeket a klinikumban dolgozó analitikusok írtak, illetve ezeket a szövegeket használják fel más, nem analitikus szövegek és kulturális jelenségek értelmezési keretéül. Általános tendencia továbbá a pszichoanalízist Freud és Lacan, valamint az õket elemzõ szerzõk írásaira szûkíteni. Az akadémikus megközelítés hátránya, hogy elszakad a konkrét szubjektum konkrét pszichoszomatikus folyamataiban megtestesülõ társadalmiságtól, pontosabban ennek tapasztalati megismerésétõl. A kultúra beíródik a szubjektumba, mondják. Kiélezve az örökség kettéválását azt mondhatjuk, hogy az akadémikus tudja, hogy mi az, ami beíródik, de nem tudja, hogyan. A klinikus nem tudja (vagy nem akarja tudni), hogy mi íródik be, de tudja, hová és hogyan..
 

Az értelem diktatúrája

A kultúrába való betagolódást, a szocializáció folyamatát a pszichoanalitikus tapasztalat alapján eleve konfliktusokkal terheltnek, ellentmondásosnak látjuk. Vágy és hatalom összeütközésének egy kulturálisan és pszichikusan rögzített kimenetelét írja le Freud a felettes-én fogalmával 1923-ban. Korábban — mint erre Nyíri hívja fel a figyelmet — az álom torzító hatásaival kapcsolatban Freud a lélek belsõ életének jelenségeihez a társadalom életébõl vesz párhuzamot. "Hol találjuk a társadalmi életben a lelki folyamat ilyen elferdítését? Csakis ott, ahol két olyan személyrõl van szó, akik közül az egyik bizonyos hatalommal rendelkezik és a másiknak e hatalom miatt reá tekintettel kell lennie. Ez a másik személy azután eltorzítja a lelki aktusait, vagy úgy is mondhatjuk, hogy alakoskodik…" (Nyíri, 1980). Ugyancsak vágy és hatalom ellentétét tükrözi a hisztéria, amelyért a represszív kulturális szexuálmorál felelõs. A társadalmi õszintétlenségek és tilalmak, valamint a pszichés építkezés összefüggését találjuk meg a felettes-énben, kibõvítve a kulturális tradíciók és ideálok továbbadásának pozitív funkcióival.
       A kultúra fennmaradása érdekében megtanuljuk korlátozni vágyainkat, és ez a tanulási folyamat rendkívül viszontagságos is lehet. Az örök konfliktus egyén és társadalom, ösztönkésztetések és civilizáció, örömelv és realitáselv között a freudi modellben a polgári család színterében, az ödipális háromszög keretében artikulálódik. A realitáselvet, amely tartalmazza a civilizáció által kikényszerített lemondásokat is, és amely így összeszövõdik a hatalommal, az apa képviseli. A konfliktus produktív megoldása belsõ építkezés a gyerekben, aki szüleire irányuló, tiltott vágyait feladva azonosul a szülõi követelményekkel és tiltásokkal. Az így kialakuló pszichikus instancia a felettes-én, melynek funkciói a lelkiismeret, az önmegfigyelés és az ideálképzés. A felettes-én keletkezése a kultúra csírája, Freud ebben látja a vallás, a morál és a szociális érzékenység eredetét. A felettes-én kialakulása során a gyerek nem a szülõk egész személyével, hanem a szülõi felettes-énnel azonosul, így válik a felettes-én az értékek, tradíciók hordozójává. A felettes-én az a hely, ahol a társadalom, a kultúra behatol tudattalanunkba és befolyásolja mûködését — írja Marcus (1987). Ez a struktúra azonban igen rugalmatlan, tartalmait generációkon át õrzi: "…a múlt, a faj és a nép tradíciói a felettes-én ideológiáiban élnek tovább, amely csak lassan enged a jelen befolyásainak, a változásoknak…" (Freud, 1923/1991). A stabil felettes-én, a Riesman-féle "belülrõl irányított típus" belsõ iránytûje (Riesman, 1961) azonban egy adott történeti-kulturális korszak jellegzetes pszichikus képzõdménye: "A Freud által észlelt és teoretikusan konstruált pszichikus instanciák elrendezõdése a késõ viktoriánus polgári kultúra karakterbeli mélystruktúráinak feleltek meg, azt fejezték ki, éppen annak hanyatlása pillanatában" (Marcus, id. mû). A stabilitás egy korábban még stabil társadalmi berendezkedés intrapszichés lecsapódása. A freudi szcenárióban a gyereket körülvevõ figurák, tekintélyszemélyek, autoritások és intézmények relatíve stabil elrendezést alkottak, szerepük a kultúra közvetítésében jól meghatározott, továbbá az általuk közvetített kultúra is — az éppen letûnõben lévõ kor, a monarchikus hatalom korának "nagy narratíváit" még ápolva — viszonylag koherens volt.
       Freud az örömelv és a realitáselv ütközését, az ember és az általa létrehozott civilizáció kibékíthetetlennek látszó ellentétét hangsúlyozza, drámai képet festve az emberi jelenségrõl (Freud, 1930/1993). A szubjektum vágyai, ösztöntörekvései és a kultúra közötti, antagonisztikus és örök konfliktus gondolata az utódokat mai napig próbára teszi. A kényszerítõ hatalom belsõvé válása ambivalens, nagy feszültséget hordozó pszichés struktúrákat hoz létre. A feloldatlan ellentmondások, melyek hátterében a történelmileg megoldatlan társadalmi antagonizmusok állnak, ezekben a pszichés struktúrákban élnek tovább.
       A kultúra irracionalitása, az "objektív értelmetlenség" (Adorno) és a szubjektum irracionalitása kölcsönhatásban állnak, de Freud végsõ elemzésben az egyén vágykielégülésre való törekvésével, a kultúra által kikényszerített lemondásokkal és a destrukciós ösztönnel magyarázza a kiábrándító társadalmi-politikai jelenségeket. Megoldást szerinte az értelem diktatúrája hozhat. Az emberek túlnyomó többségének vezetõre van szüksége — írja —, aki számukra döntéseket hoz, amelyeknek feltétel nélkül alávetik magukat. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy fontos lenne önállóan gondolkodó, nem megfélemlíthetõ, az igazságért harcba szálló emberek felsõ rétegére, akik az önállótlan tömegeket irányítanák. (A monarchikus uralkodó helyett megjelenik az értelmiségi mint politikai elit.) Ennek azonban az államhatalom túlkapásai és az egyház gondolkodási tilalma nem kedvez. Az ideális állapot az értelem diktatúrájának alávetett ösztönéletû emberek közössége lenne, ezt azonban utópisztikus reménykedésnek tartja (Freud, 1933/1974). Az értelem diktatúrájának gondolatában tovább él az a felfogás, hogy az emberek irányítása, sõt saját magunk irányítása is csak hatalmi eszközökkel lehetséges, valamilyen diktatúrára mégis csak szükség van.
       Freud a háború elkerülésének lehetõségérõl Einsteinnel levelezve röviden összefoglalja a halálösztönnel kapcsolatos nézeteit, majd azt írja: "A halálösztön azáltal válik destrukciós ösztönné, hogy különbözõ szervek segítségével kifelé, az objektek felé fordul. Azt mondhatjuk, az élõlény azáltal védi meg saját életét, hogy másokét elpusztítja." (Freud, 1933/1974). Ez a megfogalmazás tulajdonképpen a valós vagy képzelt fenyegetettség, a megtámadottság helyzetének leszûkítõ perspektíváját mutatja be, a dolgok olyan beállítását, ahol az ellenség elpusztítása látszik a túlélést egyedül biztosító lehetõségnek. A modern korban a háborús propaganda gyakran használja ki ezt a tudatszûkítõ beállítást.
       Ide kívánkozik Bibó egy gondolata:

  "Az ember azáltal, hogy tudatára jut saját halálra kitettségének, olyan félelemmel telik el, amit különbözõ, halált el nem hárító és mégis a halál felett való diadalmaskodás illúzióját keltõ pótszerekkel tud csak legyõzni; ilyen mindenekelõtt a más ember élete-halála feletti hatalom és az ennek érdekében a másik emberrel folytatott élethalálharc" (Bibó, 1971-72/1986).

 
A trauma, mint modell
 

A pszichoanalitikus elmélet mindig a terápiás praxissal szoros kapcsolatban formálódott, és a gyakorlati pszichoanalitikus munka mindig elõbbre tart, mint az elmélet. A klinikumban a szenvedõ — és másoknak is szenvedést okozó — emberrel találkozunk. Ezekbõl a történetekbõl és meghallgatásuk során szerzett személyes élményeinkbõl egyre több és egyre finomabb felbontású képet kapunk arról, hogy pácienseink szenvedéseit milyen személyes tapasztalatok alapozzák meg és tartják fenn. A szenvedéshez vezetõ tapasztalatokat, egyén és kultúra, vágy és hatalom összeütközéseit, amelyek végigkísérik a szocializáció folyamatát, a trauma fogalmában tudjuk megragadni.
       A történelmi események, a világháborúk, a haláltáborok és etnikai tisztogatások szörnyûségei állandóan szembesítenek azzal a kérdéssel, hogyan lesz ilyen az ember? A háborúban cselekvõ emberek többsége saját kultúrájában normálisnak mondható szocializáció során vált felnõtté. Átlagos körülmények között élve általában sem a politikus, sem a leendõ katona nem kelti szörnyeteg benyomását. Megdöbbentõ viselkedésüket háborús körülmények között az adott ország, vagy akár egy modern nemzetközi közösség politikai-ideológiai diskurzusa, közérdekûnek feltüntetett gazdasági és geopolitikai érdekek védelme és gyakran vallási tekintélyek legitimálják. A háborús cselekmények, bármennyire nehéz is elfogadni, nem a kultúrán kívül, hanem abba beágyazva, annak részeként történnek. Ennek megértéséhez nem elég az emberben rejlõ alapvetõ destruktivitás feltételezése. Valaminek történnie kell az egyéni lelki fejlõdés és a különbözõ kultúrákra jellemzõ csoporttapasztalatok során, amely alkalmassá teszi a szubjektumot arra, hogy személyes kapcsolataiban, vagy idegenekkel agresszív, brutális legyen, és képes legyen az ilyen magatartást igénylõ, támogató ideológiákkal azonosulni, azokat kiszolgálni. Másrészt lennie kell olyan társadalmi-kulturális közegnek, olyan gazdasági-politikai érdekeknek, amelyeknek szüksége van ezekre a szubjektumokra. .
 

Trauma és karakter

A trauma pszichoanalitikus fogalmának mindig erõs morális és kritikai töltete volt, hiszen a traumatizáló viszonyok és személyek alapvetõ humánus értékeinkkel ellenkezõ módon mûködnek. A "rossz" társadalom viszonyai között traumatizált individuum ebben a diskurzusban áldozatként jelenik meg. A trauma hatásának vizsgálatakor az egyik kulcsszó a karakter lehet.
       Wilhelm Reich a karaktert egy adott korszak megmerevedett szociológiai folyamatának, megfagyott történelemnek látja (Reich, 1933). Fromm szintén jelentõsnek tartja a pszichoanalitikus karaktertant, mert kiindulópontja lehet egy olyan szociálpszichológiának, amely kimutatja, hogy az adott társadalomra jellemzõ karaktervonásokat az adott társadalom sajátosságai alakítják ki. A karakterfejlõdést pedig elsõsorban a család határozza meg (Fromm, 1932, idézi Jacoby, 1975). Fromm felfogásában a család a társadalom szocializációs ügynöksége, amelynek legfontosabb társadalmi feladata a társadalmilag kívánatos lelki struktúrák termelése (Fromm, idézi Jacoby, 1975). Reich és Fromm írásaiban a család a polgári társadalom speciális nevelõ eszköze, amely közvetít a polgári társadalom gazdasági struktúrája és ideológiai felépítménye között (Jacoby, 1975). A közvetítés mikéntje azonban talányos marad.
       A totalitárius rendszerek árnyékában a korszak kérdése: hogyan reprodukálódnak az ideológiák, azaz hogyan válnak az egyének mindennapi életévé, mindennapi magatartásává? Hogyan válik az ideológia gyakorlati erõszakká? Hogyan lesz a hangszórókkal felerõsített politikusi üvöltözésbõl magatartást és identitást formáló erõ? A kérdések mára sem vesztették el aktualitásukat, a harmincas évek politizáló pszichoanalitikusainak válaszai a maguk nehézségeivel, a pszichológiai vagy szociológiai redukcionizmus zsákutcáival együtt ma is izgalmasak. A gazdasági-társadalmi viszonyok és a szubjektum kapcsolatáról Reich például így ír:
       "…az egyénekben lehorgonyzott és folyamatosan újratermelt társadalmi morál visszahat a gazdasági alapra: a kizsákmányolt igenli azt a gazdasági rendet, amely biztosítja kizsákmányolását, a szexuálisan elnyomott igenli a kielégülést korlátozó, megbetegítõ szexuális rendet és a szükségleteinek jobban megfelelõ berendezkedést elutasítja. Így teljesíti szociológiai-gazdasági funkcióját a morál" (Reich, 1933).
       Türelmetlen és leegyszerûsítõ megfogalmazás, amely visszalépés a freudi felettes-én finomabb differenciáltságához képest. Megjelenik benne azonban az egyén sajátos kiszolgáltatottsága a társadalmi viszonyoknak és ideológiának, az önkéntes, automatikus alárendelõdés motívuma, amely a modern társadalomban élõ szubjektum jellegzetes létformája lesz.
       Reich elmélete késõbb, mint Erõs írja, "morálbiológiai messianizmusba" torkollott (Erõs, 1986), azonban, és ez nagyon lényeges, ennek elõtte az általa kialakított karakteranalízis technikájában, a klinikai praxisban olyan elõremutató elemek jelennek meg, amelyek segítségével közelebb juthatunk az egyéni, intrapszichés fejlõdés és a társadalmi hatások összekapcsolásához.
       Reich a "karakterelhárításokra", a "karakterpáncélra" olyan pszichoanalitikus eseteknél bukkan rá, akik nem tudják követni a pszichoanalitikus alapszabályt, a szabad asszociáció kívánalmát, betegségbelátásuk hiányzik. A lényeges információkat nem az általuk elmondottak tartalma, hanem az elmondás mikéntje hordozza. Állandósult magatartásformák, az emberi kapcsolatok és életmód sajátosságai, a járás, mimika, az udvariasság, a fennhéjázás vagy alárendelõdés mikéntjei jellemzõek rájuk. Mindezeket a páciensek nem érzik problematikusnak, hiszen "ez az õ személyiségük", õk "ilyenek", "ilyen a jellemük". Az analitikus figyelme a tartalmi elemekrõl a formákra kell irányuljon, a páciens egész viselkedését be kell vonni az értelmezés körébe.

  A terápiás helyzet egésze felé kiterjesztett figyelem, a nem szóbeli elemek, az egész helyzet atmoszférájának jelentõségét korábban már Ferenczi is hangsúlyozza súlyosan traumatizált páciensek kezelésével kapcsolatban (Ferenczi Sándor, 1913/1982). A kezelési technika kérdésében azonban másfelé halad, mint Reich: a páciens traumáit okozó korai hiányok pótlásával kísérletezik, csakúgy mint késõbb Bálint (Bálint, 1933/1993).

       Reich egyik technikai megfontolása érdekes számunkra: a karakteranalízis során igyekszünk a fõ ellenállást jelentõ karaktervonást a személyiség egészébõl kiemelni, körülhatárolni, igyekszünk a páciens érdeklõdését ezen vonása iránt felkelteni egészen addig, amíg a páciens képes saját karaktervonását bizonyos távolságból látni, képes egy személyes tulajdonságát tünetként felfogni. A távolságteremtés és elidegenítés során, türelmes pszichoanalitikus munka eredményeként az áttételben leplezetlenül megjelennek azok az ösztönkésztetések, amelyekbõl a karakterellenállás származik (Reich, id. mû). A leírt terápiás folyamat lényegében diskurzusba vonja, a beszélgetés tárgyává teszi a helyzet, a páciens magatartásának, habitusának addig magától értetõdõ, nem tematizálható elemeit, továbbá — a pszichoanalitikus felfogásnak megfelelõen — az így szóba hozott elemeket összefüggésbe hozza a páciens élettörténetével, vágyai és a szülõi autoritás közötti összeütközések traumatikus történetével. A karaktervonásoknak a páciens lelki ökonómiájában és a konkrét élethelyzetek "túlélésében" egyaránt fontos szerepük volt, és ez reprodukálható az áttételi helyzetben. Ez a munkamód kritikus, leleplezõ, amennyiben a karakteranalízis technikája a viselkedésre, az életformára, a habitusra irányítja a figyelmet és ezekben a látszólag problémamentes, társadalmilag elfogadott, hétköznapi dolgokban felfedezi az egyén élettörténetileg kialakult védekezéseit, a korábbi traumatizáció megmerevedett lenyomatait.

  A természettudományos Prokrusztész-ágy és az aktuálpolitika által deformált marxizáló megközelítés következtében Reich kritikája azonban a konkrét társadalmi-gazdasági hatások és a konkrét, egyéni testi és lelki reakciók összefüggései felõl a biologisztikus általánosság, a biológiai energiák és a társadalmi viszonyok általánossága közötti elvont antagonizmus felé mozdul el.

       A karaktervonások beágyazottsága a személyiségbe és a hétköznapi társas létbe olyan kiindulópont, amelyhez a pszichoanalitikus kultúrakritika vissza kell térjen, hiszen a különbözõ karakterek különféle funkciókra teszik alkalmassá a szubjektumokat, és karakterben lecsapódó traumatizációt a társadalom sokféleképpen aknázza ki. A karakter sajátos "realitása", "természetessége", reflektálatlan, automatikus mûködése és terápiás megközelítésének nehézségei arra utalnak, hogy itt a társas hatások, a traumatizáció a szimbolikus feldolgozást kikerülve, elmulasztva vezet struktúraképzõdéshez. Ez a kultúra "beíródásának" sajátos módja, ahol a hatalommal történt ütközések nem az elfojtás felé vezetnek, hanem feldolgozatlan, nem verbális lenyomatok képzõdnek. A problémakör feltárását jóval késõbb az anya- csecsemõ megfigyelések és az attachment kutatások teszik majd lehetõvé.

  Ezek nyomán a másik személlyel való együttlétre vonatkozó "implicit kapcsolati tudásról" beszélünk. Ez az együttlétek mikéntjére vonatkozik és a procedurális emlékezetben rögzül, nem szimbolizált, de nem is tartozik feltétlenül a dinamikus elfojtás tudattalanjához (Stern, 1998). Megértéséhez a terápiás helyzet egészének, az együttlét ritmusának, koreográfiájának, a "szavak mögötti zenének" (Schore, 1994) a felismerésén át vezet az út.

       A korai kapcsolat létrehozása kölcsönös, de semmiképpen nem egyenrangú viszonyt jelent. Az itt lezajló konfliktusok, ha az általuk okozott izgalom vagy elhanyagolás traumatikus mértékû, jelentõsen hozzájárulnak a karakterképzõdéshez, de nem magyarázhatók az ödipális modellben. A család fentiekben még elnagyoltan megfogalmazott ideológiaközvetítõ mûködése közelebbrõl és konkrétabban lesz vizsgálható az új ismeretanyag birtokában.
       A karaktervonások merevsége lényegében a viselkedések sztereotip jellegében mutatkozik meg. Ez az egyént körül vevõ személyekhez és dolgokhoz fûzõdõ viszony sztereotípiáit feltételezi, az emberek és tárgyak, továbbá a kulturális jelenségek sajátos igénybe vételét, használatát jelenti. Itt a kultúrakritika számára ismét egy fontos kapcsolódási pont adódik, amelyre az identitásprotézis tárgyalásakor visszatérünk. .
 

Trauma és korai fejlõdés

Az egyéni szenvedést okozó hatalmi és függõségi viszonyok, illetve azok pszichés leképezõdésének vizsgálata a pszichoanalitikus munka lényegi része. Az áttétel jelenségének megértése a páciens meghatározó függõségeinek kibomlását és következményeinek enyhítését teszi lehetõvé. Erõs hangsúlyt kap a (szülõi) hatalom szerepe a traumaelméletben, különösen Ferenczinél. A viszontáttétel vizsgálata feltárja az "objektív" valóság társas konstrukcióját és a szubjektum kiszolgáltatottságát a másik szubjektum belsõ folyamatainak, ezáltal fényt vet a hatalmi-függõségi viszonyok tudattalan reprodukciójára is. A korai lelki fejlõdés vizsgálata megvilágítja a kiszolgáltatottság elemi formáinak és az interszubjektivitás kezdeteinek egybeesését és ezzel számos magyarázati, prevenciós és terápiás lehetõséget kínál a destruktivitás késõbbi kialakulásával kapcsolatban.

  Ferenczi nyomán Bálint Mihály foglalja össze és fejleszti tovább a pszichoanalitikus traumatant. Nézetei szerint a lényeges traumákat a gyermekkorban szenvedjük el. A trauma okozói szülõk vagy más tekintélyszemélyek, akikhez a gyereket intenzív függõségi- és szeretetkapcsolatok fûzik. A trauma három fázisban jön létre. A felnõtthöz bizalmi és függõségi kapcsolat fûzi a gyereket, majd a felnõtt váratlanul vagy ismételten valami ijesztõ, fájdalmas vagy a gyereket túlizgató dolgot tesz. A gyerek fogékony a felnõtt szükségletére vagy fájdalmára, amely a cselekedetet motiválja, és igyekszik felvidítani. Ez a kölcsönös csábítás szenvedélyes cselekedetekhez vagy elutasításhoz vezet. A gyerek ezután nem enged, igyekszik elérni, hogy a játék folytatódjon vagy az elutasítás megszûnjön, ennek során azonban a felnõtt részérõl további elutasításba vagy a történtek tagadásába ütközik (hiv. Dupont, 1998/1999). Mindennek terápiás technikai konzekvenciái is vannak, amelyekre itt nem térhetünk ki.

       Témánk szempontjából lényeges, hogy a primer kapcsolatokban elszenvedett rossz bánásmód és visszaélések a figyelem fókuszába állítják azokat a személyes és társadalmi-gazdasági és kulturális hatásokat, amelyek nyomán a szülõk és más felnõttek kényszerûen vagy önként traumaokozóvá válhatnak.
       A pszichoanalitikus terápiák lehetõvé teszik, hogy a szubjektum kialakulását, változását folyamatában, tudatos és tudattalan dimenziójában egyaránt láthassuk. Rendszeresen tapasztaljuk, hogy ezek a terápiák esélyt adnak arra, hogy a szubjektum torzulásait elõidézõ traumák kényszerû ismétlõdése, a destruktivitás újratermelése alól az egyén és közvetlen kapcsolatai felszabaduljanak. Ezek a tapasztalatok ráirányítják a figyelmet a szubjektum "termelésére", azokra a folyamatokra, melyek során a kultúra a korai gondoskodás, a család, majd a kortárs csoport és a másodlagos szocializáció intézményrendszereinek közvetítésével kiformálja a személyiséget.
       Az egyéni lélektani folyamatok és a társadalmi-gazdasági jelenségek, valamint a kultúra vizsgálata között látszólag nagy a távolság, azonban megfelelõ közvetítõ fogalmak és szempontok segítenek csökkenteni ezt. Ilyen szempontokat kínál az a megközelítés, amelyet Görlich fejt ki "A freudi tövis" címû írásában. Szerinte a pszichoanalitikus kritika ereje abban rejlik, hogy a konkrét egyént, a szubjektumot a társadalmi folyamatok termékének tekinti, így a szubjektum károsodását, traumatizáltságát is társadalmi viszonyok hatásaként láthatjuk. A károsodás korai traumák formájában a személyiség mélystruktúráiba hatol. Görlich itt lényegében — Lorenzer nyomán — az egyéni tudattalan társadalmi "elõállítása" mellett érvel. A fõ kérdés Görlich szerint: hogyan válik a "rossz" társadalom az ember egyéni természetévé? (Görlich, 1980). A kérdés némileg egyoldalú, mert az egyént csak a társadalmi viszonyok áldozatának pozíciójában közelíti meg, és nem foglalkozik a szubjektummal, mint aki egyben a társadalmi viszonyok létrehozója is. A Görlich által felvetett kérdést két további kérdéssel kiegészítve azonban a pszichoanalitikus kultúrakritika számára megfelelõ kiindulópontot találunk. Az egyik kérdés így hangozhat: hogyan járul hozzá az ember egyéni természetével a "rossz" — vagy akár a "jó" — társadalom létrehozásához? A másik kérdés: milyen közvetítéssel és milyen terekben zajlik a szubjektum és társadalom egymásra hatása? Ezek a pszichoanalitikus munka számára is alapvetõ kérdések: hogyan lesz a külsõ valóság belsõvé, illetve hogyan válik a belsõvé tett valóság újra külsõvé? Ezekre a pszichoanalitikus kultúrakritika számára jelentõs kérdésekre a korai fejlõdés pszichoanalitikus vizsgálata során kapunk újabb válaszokat. A Ferenczi, Bálint, Mahler, Klein, Winnicott és mások nevével jelezhetõ munkák elvezetnek a szubjektum kialakulásában, traumatizációjában és a kulturális hatás közvetítésében fontos szerepet játszó, az ödipális háromszöget megelõzõ, az anya-gyermek-átmeneti tárgy által meghatározott háromszög és sajátos tér szerepének felismeréséhez.
       A traumatizáció összefügg a szubjektum passzivitásával, mozgásterének hatalmi viszonyok miatti beszûkülésével vagy éppen hiányával. A pszichoanalitikus kultúrakritikának meg kell vizsgálnia, hogy ezek az elgondolások hogyan bonhatók le a szubjektivitást ténylegesen kialakító interakciók sorozatára, amelyeket a pszichoanalitikus módszerrel feltárható tudattalan dinamikában és az egymásra hatás tárgykapcsolati megközelítésében ragadhatunk meg.
       A Winnicott-féle potenciális tér (Winnicott, 1971/1999) a belsõ, pszichikus realitás és a külsõ világ realitása közötti harmadik terület fontossága témánk szempontjából az, hogy ebben a megközelítésben lehetséges a korai szocializációs praxis olyan pszichoanalitikus leírása, amelyben a külvilág és a szubjektum találkozása kölcsönös egymásra hatásukban, interszubjektivitásukban fogalmazható meg. Ezt a gondolatmenetet és a pszichoanalitikus tapasztalatot felhasználva a szubjektum "termelését" úgy tudjuk vizsgálni, hogy annak minden pillanatában egyszerre láthatjuk a szubjektum addigi története — elsõsorban korai fejlõdése — által meghatározott belsõ, "szubjektív objekteket" és a kultúra által meghatározott helyzeteket, tárgyakat, személyeket, egyszóval a külsõ, "objektív objekteket". Ilyen megközelítésben a korábbi felfogások egyoldalúsága, a szubjektum passzivitásának feltételezése elkerülhetõ. A pszichoanalitikus helyzetben a szubjektumot formáló és deformáló hatások a belsõ és a külsõ objektek közötti, itt és most zajló élénk kölcsönhatások történeteként ragadhatók meg. Így a kultúra elsajátítása a szubjektum aktív, kreatív tevékenysége — hermészi gesztusa — (Kerényi, 1944/1988, hiv. Lust, 1996/1998) is lehet, vagy a terápiás kapcsolatban azzá válhat. Az átmeneti jelenségek tere, a potenciális tér az összekötõ kapocs a külsõ, társadalmi valóság és a szubjektum mindenkori belsõ valósága között. Ugyanakkor megléte, a létrehozására való képesség, vagy annak hiánya — a potenciális tér patológiája —, mind egyének, mind pedig kisebb és nagyobb csoportok vonatkozásában a pszichoanalitikus folyamatban közvetlenül tanulmányozható. Ennek a térnek különös tulajdonsága, hogy rendkívül érzékeny a hatalom megnyilvánulásaira. Létrejöttéhez bizonyos mértékû hatalomra van szükség (Lust, 1991), de a hatalom nem megfelelõ használata szûkíti vagy akár meg is szüntetheti a potenciális teret.
       A hatalom és a potenciális tér viszonyát szem elõtt tartva lehetségessé válik, hogy egyén és kultúra konfliktusát ne csupán az elfojtás, vagy az agresszorral való azonosítás vonatkozásában vizsgáljuk. Ezáltal eredményesebben kereshetjük a magyarázatot az úgynevezett primitív patológiák által jellemzett kórképek mindennapossá válására és a destruktivitás transzgenerációs továbbadására is. Mielõtt azonban tovább mennénk, ismét szükséges kitérõt tennünk annak érdekében, hogy megvilágítsuk a hatalom szerepének ellentmondásos alakulását az ezredforduló kultúrájában. .
 

Tekintély és koherencia

A tekintély eróziójának folyamatát párhuzamos történelmi-politikai, mûvészettörténeti, tudományos és lélektani változások történeteként kell megközelíteni. Ehhez megfelelõ nyelvezetet és fogalmi keretet találunk a narratív megközelítésben.
       Végsõkig leegyszerûsítve a "posztmodernt" a nagy elbeszélésekkel szembeni bizalmatlanságként határozom meg — írja Lyotard, majd arról értekezik, hogy az irodalmi elbeszélésekbõl eltûnnek a nagy hõsök és a nagy célok (Lyotard, 1979, 1993). A "nagy elbeszélések" vallási, erkölcsi, történelmi és tudományos elbeszélések a szellem és az emberiség fejlõdésrõl, az isteni terv kibontakozásáról. Mivel egy korszak átfogó, uralkodó világlátását, ideológiáját képviselik, kötõdnek a tekintély és a hatalom hagyományos formáihoz. A "nagy elbeszélések", a hagyományos narrativitás állandó elemei voltak a Hõs, valamilyen Cél, a Terv és a tradicionális történetszerkezeti sémák. Ennek alapmintája az emberi történelemnek, mint az isteni tervnek a kibontakozása, a Civitas Dei eljövetelének folyamata. Az elbeszélés, a narratíva mindig valamilyen szervezett, rendezett, koherens képet mutat a világról. Ebben a képben mindig megnyilvánul valamilyen rejtett világnézet. A narratíva nemcsak beszámoló valamirõl, hanem perspektívát ad, lehetõvé teszi, hogy értelmet adjunk annak, ami velünk történik (Pléh, 1997). A narratív koherencia, az állandó szerkezeti elemek, amelyek "összetartják" az elbeszélést, képviselik az uralkodó valóságlátást. Ebbe beleértjük a kauzalitás törvényeit, a szándéktulajdonítást — az egész "hétköznapi pszichológiát" — továbbá az elhárításoknak és tudattalan pszichés munkamódoknak az adott korszakban éppen szokásos készletét, tehát a percepciónak, a gondolkodásnak és az érzelmi reagálásnak a korszakra jellemzõ stabil kereteit. Egy adott korszak "nagy elbeszéléseivel" történõ ismétlõdõ találkozások, mint a szocializáció eszközei, erõteljesen hozzájárulnak egy adott látásmód legitimációjához és evidenciájához. Ennek a narratívák által létrehozott és fenntartott világlátásnak a központi szervezõ elve mindig valamilyen autoritás, világi vagy isteni hatalom. A világban uralkodó rend és az elbeszélések — az elbeszélhetõ világ — rendje, koherenciája között ez a hatalom teremtette meg a kötelezõ kapcsolatot, többek között azzal, hogy a mondható, tanítható és tanulható történetek körét az erkölcs, a stílus, a jó ízlés nevében meghatározta. A "nagy elbeszéléseknek" emiatt jelentõs legitimációs ereje volt, amely lehetõvé tette, hogy a hétköznapi gyakorlat szintjén is általánosan elfogadott nézetek, hiedelmek és értékek irányítsák a társadalmi szereplõket, a közgondolkodást. .
 

Felszabadulás és fragmentáció

A "nagy elbeszélések" széttöredezését, mentalitás- és lojalitásszervezõ erejének folyamatos csökkenését történelmileg a monarchikus-feudális hatalom összeomlása alapozta meg, és a folyamat kapitalizmus fejlõdésével, a nemzetállamok létrejöttével és a hatalom új formáinak kialakulásával párhuzamosan haladt elõre.
       A tudománynak, az erkölcsnek és a mûvészetnek a nyugati racionalizmusra jellemzõ elkülönülése, autonómmá válása kiszakítja õket a hétköznapi praxis számára magától értetõdõ tradícióból (Habermas, 1990/1993). Az önállóság a saját tudásvilág, a saját beszédmódok és elbeszélések kialakulását jelenti, ami a beszédmódok, a "nagy elbeszélések" pluralizálódásához vezet. A kapitalizmus korszakának tudományos-technikai fejlõdése támogatja az önmegvalósítás modern projektjét. Ezáltal egyre nagyobb teret nyit az egyéni tapasztalatnak és az egyéni látás- és beszédmódoknak, ami az életformák, a világnézetek és értékek sokféleségéhez vezet. Ezt a sokszorosan tagolt teret már nem egyesíti egy központi — isteni — tekintet, vagy az isteni uralkodó tekintete és egyedül nem egyesítheti semmilyen "nagy elbeszélés" sem. Az orwelli "nagy testvér" pillantása, a totális diktatúra kulturális egyenirányító törekvése késõbbi fejlemény.
       A századforduló táján keletkezõ legitimációs vákuumot jelzik azok a mûvészeti megnyilvánulások, amelyek a fragmentációt, a központi vezérlõ motívumok hiányát, az intencionalitás elvesztését, a szereplõk, majd késõbb a szerzõ identitásának elvesztését ábrázolják. Ezt a Kafka, Joyce, Proust, Musil, majd késõbb a francia Új Regény irányzatával illusztrálható folyamatot Pléh a narratív koherencia válságának nevezi, és párhuzamba állítja egy másik fontos jelenséggel, a Szelf, az Én koherenciájának válságával (Pléh, 1997).
       Az író, a festõ felszabadul az ábrázolás és elbeszélés nagy hagyományai alól. A módszerek önmaguk felé fordulnak, saját, belsõ fejlõdésük, logikájuk kerül elõtérbe. Eluralkodik az "ábrázolás valósága", fokozatosan háttérbe szorul az "ábrázolt" jelentõsége. Késõbb Lacannál a jelölõ önállósodásával és a jelölt elérhetetlenségével jellemzett folyamatban ismerhetünk rá a nagy elbeszélések térvesztésére. Az egységes, integrált, autonóm Ego vagy Szelf szintén megkérdõjelezõdik. Az új mûvek egy bizonytalan helyzetû, töredezett szubjektumot tükröznek vissza, a látásmód és a zenei világ megszokott alakzatai, harmóniái felbomlanak, a tradíciókban adott Tervek és világmagyarázatok elvesztik irányító hatásukat.
 

A mutáns autoritás. Kísérletek a tekintély
és a koherencia rekonstrukciójára


A két világháború, a hatalmas ipari-technikai fejlõdés szükségessé tette a civil populáció és az egész társadalom folyamatos felügyeletét. Mind a nemzetállam, mind pedig a kapitalista intézményrendszer fennmaradása a bürokratikus felügyelettõl függ. Mindez a hatalom gyakorlásában jelentõs változásokat hozott, így pl. a személyes kontroll személytelen, formális-jogi szabályozássá válik. Az uralkodói hatalom átadja helyét a felügyeleti hatalomnak. A nagyarányú változások során kialakult a szabadságjogok egyetemes nyugati technikája, amirõl Bibó így ír: " …a parlamentarizmus, többpártrendszer, sajtószabadság, bírói jogvédelem, független bíróság, a közigazgatással szemben való bírói jogvédelem együttes rendszere az egész nyugati kultúrkör egyik legnagyobb, legmaradandóbb és legsikeresebb társadalomszervezési teljesítménye…" (Bibó, 1971-72/1986). A demokrácia fejlõdése mindezek ellenére nem tudta kikerülni a totalitárius diktatúrák létrejöttét.
       A tekintély rekonstrukciójának legdrámaibb kísérletét a történelem és a politika színpadán láthatjuk. Ezt a totalitárius diktatúrák megjelenése jelzi, amelyek keretei között létrejön a mutáns autoritás tiszta típusa, a diktátor, amely hatalmát erõszakkal, cinikus demagógiával és valamilyen, a "nagy elbeszélések" formai jegyeit viselõ ideológia gátlástalan felhasználásával legitimálja. Ilyen ideológia lehet valamilyen küldetés, a népakarat képviselete, vagy a világforradalom eszméje.
       A totalitarizmus új kormányzati forma, az ideológia és a terror uralma. A náci és a bolsevik rendszer olyan uralom, amelynek lényegéhez tartozik az engedelmes alattvalók állandó megfélemlítése, a jogi és morális személyiség megsemmisítése (Dénes, Hannah Arendtrõl, id. mû).
       Ezekben a diktatúrákban óriási erõvel jelentkezik a represszió fizikai és szimbolikus formában egyaránt, ami a tömegtájékoztatás és ellenõrzés modern technikáit felhasználva, Habermas kifejezését kölcsön véve a nyilvánosság újrafeudalizálásához vezet. A központi hatalom szolgálatába kényszerített mûvészetek egy sajátos, az elmúlt hatvan év során földrajzi és kulturális különbségek ellenére, Berlintõl Moszkván, Bukaresten keresztül Phenjanig elképesztõen egységes, hazug realizmus — hazug narratíva — eszközeivel ábrázolnak egy olyan valóságot, ahol rend, józanság, munka és boldogság van. A nemi szerepek, és a vezetõ tekintélye, valamint a nép elõtt álló nagy célok éppúgy nem kérdésesek ezekben a mûvekben, mint ahogyan a mindenkori ellenség kiléte sem. Orwell víziója a "nagy testvér" interaktív képernyõkkel felerõsített pillantásának egységesítõ igyekezetérõl, kontrolláló hatásáról és a történelem folyamatos újraírásáról jól illusztrálja a totalitárius törekvést a "nagy elbeszélés" rehabilitációjára (Orwell, 1949/1989).
 

A szakértõ mint mutáns autoritás

A tekintély rehabilitációjának fejlettebb és enyhébb, rejtett formáit azonban megtaláljuk a demokratikus politizálásban és a magát érték- és politikamentesnek beállító tudományosság államilag támogatott önlegitimációjában is. Utóbbinál a cél a szakértõi hatalomnak mint a gazdasági-politikai hatalommal összefonódott mutáns autoritás hatalmának fenntartása, az eszköz pedig a tartalmilag tudományos, formájában azonban dramatizált, gyakran heroikus történet. A heroikus történetek az emberiség javát szolgáló tudományos felfedezésekrõl, a technikai haladás üdvözítõ hatásáról szólnak. Ez is hazug narratíva, mivel az elõnyöket egyoldalúan, manipulatívan mutatja be. A tudományos-technikai haladás súlyos, romboló környezeti, gazdasági és fõként kulturális hatásait nem említi.

  Részletezés nélkül utalhatok a legutóbbi idõkbõl az óriási laikus érdeklõdést kiváltó "önzõ gén" elméletére és a kultúrgén, a "mém" elméletére (Dawkins, 1976; Dennet, 1999). Ezek az elméletek a szociáldarwinizmus posztmodern változatai. Problémájuk röviden az, hogy a társadalmi-kulturális változásokat, amelyek érdekek, ideológiák politikai konfliktusában, hatalmi és szabadságtörekvések összecsapásában zajlanak, igyekszenek biológiai, vagy azzal analóg, személytelen információ-reprodukciós folyamatokra redukálni. Ezzel olyan közbeszédet alapoznak meg, ahol elfogadottá válik az, hogy a társadalmi szereplõk nem nagyon lehetnek felelõsek saját értékeik, eszméik alakulásáért, hiszen az nem más mint a mémek önmegvalósítása. Ez a kultúra víruselmélete: nem mi csináljuk a kultúrát, hanem az számunkra befolyásolhatatlan módon megtörténik velünk, mint egy influenza.

       Kongruens ezzel — és a természettudomány képviselõinek mutáns autoritás jellegét bizonyítja — a pszichiátria területén zajló tudományos álforradalom: a lelki bajok biológiaivá minõsítése, majd szinte kizárólag a multinacionális gyógyszeripar termékeivel történõ kezelése (Lust, 1997). Az üzenet: nem vagy felelõs azért, ami benned történik, hiszen ezek csak biokémiai folyamatok. A szakember majd irányítása alá vonja ezeket, helyreállítja a "boldogsághormon" termelését. (Lásd pl. a szakértõk nevével összekapcsolt írásokat a témáról a Nõk Lapjában, vagy a "depressziógén" propagálását a napi sajtóban.) Az összefonódás az álsemleges tudomány és az üzleti érdekek között nyilvánvaló. A következmény a saját szabadságát problémái miatt elvesztõ, magát a körülmények áldozataként érzékelõ személyiség autonómiájának tudományos megerõsítéssel zajló felszámolása és beillesztése a fogyasztás kultúrájába.

  A populáris kultúrában és a tömegszórakoztatásban a narratív koherencia és a "nagy elbeszélések" kulturális fogyasztási tömegcikk formájában történõ rehabilitálása, illetve üzleti kiaknázása zajlik. Ezek a narratívák leggyakrabban az erõ megszerzésérõl, a mások feletti kontrollról szólnak és olyan tradicionális értékrendet propagálnak, amelynek a legerõteljesebben maga az üzenetet közvetítõ médium morál és irányultság nélküli fragmentáltsága mond ellent (Lust,1998).

       A mutáns autoritás a diszciplináris, felügyeleti hatalom viszonyai közepette úgy tesz, mintha "uralkodói" hatalmat gyakorolna. Ez a hamis benne. Legitimációja, egyáltalán hatalomra kerülése, mûködési lehetõségei egyáltalán nem felelnek meg az "uralkodói" hatalom birtokosáénak. Nem uralkodó, hanem hatalomtechnikus, aktív részese annak a folyamatnak, melyben a hatókörébe tartozó fizikai, természeti, gazdasági és emberi folyamatokat technikailag menedzselik. Eközben legitimitását az "uralkodói" hatalomra való folytonos utalásokkal, esetleg annak eszközeit jogtalanul felelevenítve teremti meg és tartja fenn. A választott vezetõ-vezetett viszonyt a mindkét félben mélyen benne élõ, archaikusabb uralkodó-alattvaló viszonnyá alakítja.
       Ennek mikromechanizmusa olyan narratívák és diskurzusok kialakítása, amelyek tagadják narratív és diskurzív jellegüket — az Igazságról (objektivitásról, természeti törvényekrõl, õsi meghatározottságokról, tudományos eredményekrõl stb.) szólnak (Somers-Gibson, 1994). A hatalmi mozzanat abban van, hogy létre tudnak hozni és fenn tudnak tartani — akár erõvel is — olyan helyzeteket, ahol mindez nem kérdõjelezhetõ meg. Ebben a mutáns autoritás akaratlan szövetségese a megnyugtató függõségre vágyó, a fogyasztás útján pacifikálni vélt és bürokratikusan ellenõrzött szubjektum. A hatalom bûvölete nem csak a hatalom gyakorlóját, hanem alattvalóját is fogva tartja.
 

A pszichoanalízis a tekintély de- és rekonstrukciója között

A pszichoanalitikus módszer jól illeszkedik a narratív koherencia és a Szelf koherenciájának válságába, de egy sajátos fordulattal túllép a koherencia felbomlásának puszta bemutatásán. A pszichoanalitikus alapszabály lényegében intézményesített támadás a narratív koherencia ellen, mivel a mondanivaló idõi és értelem vagy jelentõség szerinti strukturálásának, és mindenféle válogatásnak a kiküszöbölésére szólítja fel a pácienst. Ezáltal utat nyit a narratív koherenciában megtestesülõ, az elbeszélhetõséget — és elgondolhatóságot — meghatározó, korlátozó hatalmi viszonyok tanulmányozásának, kritikájának és dekonstrukciójának. Ezt a "veszélyes" felforgató tudást azután igyekszik a tudományos diskurzus "nagy elbeszélésének" megnyugtató álruhájába öltöztetni. A pszichoanalízis tárgyának természettudományos felfogása és még inkább medikalizációja lényegében a tekintély rekonstrukciójának kísérlete.
        A "nagy elbeszélések" és a mutáns autoritás által propagált felújított változatok arról szólnak, hogy hogyan kellene "csinálódnia" a szubjektumnak, illetve arról, hogy bizonyos uralkodó tudományos, morális vagy politikai ideológiák szerint hogyan "vannak" a dolgok, azaz hogyan kell és hogyan szabad látni õket — mi a helyes, a szükséges. A pszichoanalitikus dekonstruálja a "nagy elbeszélések" személyes változatait, amikor azt vizsgálja, hogy de facto hogyan "készül" a szubjektum, milyen traumás élményekben sûrûsödnek össze találkozásai az uralkodó kultúrával és milyen "kis, lokális elbeszélések" (Lyotard, 1979/1993) mondhatók el a pácienssel együtt, amelyek a szubjektum lezáratlan, folyamatban lévõ történetét (sujet en procès, Kristeva, 1974/1986) a pszichoanalitikus kapcsolat idõtartamára közös projektummá teszik.
 

A trauma mint a potenciális tér torzulása

A választ a korai, interszubjektív tapasztalatokat formáló kölcsönhatások vizsgálata útján keressük. Ide vonatkozó ismereteink részben a pszichoanalitikus klinikumból, részben pedig a korai anya-gyermek kapcsolat empirikus vizsgálatából származnak. Kérdésünk, ha úgy tetszik, az, hogy miként lesz a szülõbõl mutáns autoritás, és hogyan alapozza meg ezáltal azt, hogy a felnövekvõ gyermek is azzá válhasson.
        Ha a korai fejlõdés során a személy nem kap megfelelõ bánásmódot, akkor fennáll annak veszélye, hogy átmeneti tere olyan tárgyakkal zsúfolódik tele, amelyeket nem a csecsemõ "hoz létre", hanem — hatalmi helyzetükkel öntudatlanul visszaélve — mások erõltetnek rá. Winnicott szerint az ilyen tárgyakat a gyermek üldözõként élheti meg, és nem tud védekezni ellenük. Az anyai gondoskodást és az egész késõbbi szocializációt egyaránt meghatározza a kultúra. A "kultúrába történõ betagolódás" hatalmi és függõségi viszonyokban, személyes kapcsolatok közegében zajlik, és ezek nagyrészt tudattalanul közvetítik a tágabb gazdasági-politikai folyamatok, a "korszellem" hatását a kialakuló személyiség felé. A szubjektum a személyes és intézményi kapcsolatok terében "termelõdik", az itt történtek határozzák meg, hogy a kultúrába való betagolódás olyan lesz-e, ahogyan azt József Attila fogalmazza meg:

       "…a való anyag teremtett minket
       e szörnyû társadalom
       öntõformáiba löttyintve…"
          (A város peremén)

vagy pedig a szubjektumnak lehetõsége, tere — potenciális tere — nyílik arra, hogy önmaga felépítésében, a kulturális tradíció elsajátításában szabadon, kreatívan vehessen részt. A kulturális jelenségek, amennyiben a szubjektum képes azokat átmeneti tárgyként használni, alkalmat adnak számára ahhoz, hogy bárhol, bármikor létrehozza a maga "transzcendens otthonát" (Brooks, 1998). Az átmeneti tárgy hatása abból is fakad, hogy sajátos helyzete folytán bármikor kellõ erõvel képes felidézni a távollévõ, eredeti objektet — az anyai gondoskodás ritmusát, esztétikáját (Bollas, 1987) —, annak az eredeti háromszöghelyzetnek (anya-csecsemõ-átmeneti tárgy) az emlékét, amelyben az anya jelenléte és eltûnése ismétlõdött, és ahol a távollét teremtette ürességet elõször töltötte be az átmeneti tárgy, és ahol megkezdõdhetett a szimbolizáció. A világnak az a darabkája, amit így átlelkesítünk, nyomban lakhatóvá válik mindazok számára, akikkel képesek vagyunk élményeinket megosztani.
        Valahányszor ez nem így történik, továbbadódnak, újratermelõdnek a destruktivitás alapelemei. A traumatizált szubjektum késõbbi kapcsolataiban maga sem lesz képes a másik megértéséhez és a kölcsönös bizalom kialakulásához szükséges potenciális teret létrehozni. A Másik idegensége fenyegetõ lesz, mert nem oldható fel játékos azonosulásokban, ennek következtében a szubjektum védekezni kényszerül — létrejönnek az elõítéletesség és az idegengyûlölet kialakulásának elõfeltételei. A kulturális jelenségeket ugyanilyen okok miatt nem lesz képes átmeneti tárgyként használni, következésképpen kirekesztõdik a kulturális tradíció átadásának évszázadokon át mûködõ formáiból. Ez egyben kiszolgáltatja a mediatizált tömegkultúra kliséinek. A traumatikus élmények eltorzítják a potenciális teret, ennek következtében pedig torzul a valósághoz való reflektív és önreflektív viszony. A hiányzó vagy torzult potenciális tér a társkapcsolatok és a kulturális jelenségekhez való kapcsolódás patológiás módjait eredményezi. Ilyen a patológiás tárgyhasználat és különösen az addiktív viszonyulás (Koller-Lust, 1998).
 

Trauma és ideológia

A szubjektum már fogantatása elõtt megkezdi létezését a leendõ szülõk fantáziáiban (Leff, 1993). A kulturális meghatározottság ekkor a leendõ szülõk kötõdési történetén (Fonagy, 1999), narcisztikus fantáziáin, félelmein és a leendõ gyermekkel kapcsolatos, fogyasztási és gyermekgondozási szokásokra, a nemek különbségére, a lehetséges életutakra stb. vonatkozó tudásokon, fantáziákon és ideológiákon keresztül érvényesül. Hasonló tényezõk határozzák meg a korai és késõbbi gondoskodást, az elválasztás idejét, az intézményes gondoskodás igénybevételét stb. A korai fejlõdési szakaszban a társadalmi-kulturális hatások fõ közvetítõi a gondozásban részt vevõ személyek. Az anya-csecsemõ kapcsolat empirikus vizsgálata alapján sokat tudunk a kötõdés minõségét meghatározó szülõi attitûdökrõl, tudattalan beállítódásokról. A kötõdés alakulását, a potenciális tér létrejöttét messzemenõen befolyásolják azok az éppen érvényes gyermekgondozási normák, a fogyasztói kultúra által meghatározott gyermekgondozási termékek és szokások, amelyek a gondozó számára éppen rendelkezésre állnak, továbbá azok az objektív anyagi és szociális körülmények, amelyek között a szülõk élnek. A formálódó szubjektum fejlõdési érdekei és a nagyipari termelés és értékesítés érdekei között a gondozói tevékenység teremt kapcsolatot. A társadalmi-gazdasági és kulturális környezet befolyását kritikusan vizsgálhatjuk abból a szempontból, hogy mindezen hatások mekkora mozgásteret, milyen minõségû potenciális teret tesznek lehetõvé a szülõ — gyerek kapcsolatban. Így pl. a gyerekkel való meghitt együttlétet és mesélést helyettesítõ tévémûsorok, mesevideók használata nyilvánvalóan nem a gyermeki szubjektum, hanem az ilyen termék gyártóinak és forgalmazóinak érdekeit szolgálják.

  A két-három éves gyerekek többsége, legalábbis az USA-ban a számukra készült mûsorok jóvoltából már kiválóan tájékozódik a számukra készülõ játékok és egyéb fogyasztási cikkek piacán, amelyet aztán a szülõk — örömszerzési céllal — megvesznek számukra (Kinder, 1991).

       Természetesen nagy egyéni változatosságot találunk abban, hogy a mindenkori külsõ hatásokat a szülõk hogyan közvetítik a gyerek felé. Autonóm, önálló értékrenddel és kreativitással rendelkezõ felnõttek nagyobb eséllyel õrzik meg a szubjektum fejlõdéséhez szükséges intimitást, és óvják meg a gyereket a kulturális termékek és a kultúrában uralkodó "légkör", "korszellem" gyakran brutális hatásaitól. A gazdasági viszonyok és az intézményrendszer hatalma ellen azonban a hasonló hatások által már befolyásolt szülõk nem képesek megfelelõen védekezni. Másképpen úgy mondhatjuk, hogy a szubjektum fejlõdését befolyásoló kisebb-nagyobb traumák sorozatát különféle hatalmi technológiák határozzák meg. Ezeket szülõ és gyerek számára az uralkodó közgondolkodás és ideológiák, az ezek jegyében zajló, a médiumok által felerõsített diskurzus teszi észrevétlenül elfogadottá.
        A szubjektum kialakulásában az ideológiának meghatározó szerepet tulajdonítanak. Althusser az ideológiai interpelláció elméletében az interpelláció az a mûködés, amellyel az ideológia apparátusai megszólítják, viszonyulásra késztetik a szubjektumot. A szubjektum válaszol a megszólításra, de válaszával egyúttal el is fogadja az ideológia által meghatározott viszonyrendszert, rögzítõdik egy adott társadalmi pozícióban. Slavoj Žižek szerint az ideológia sosem ránk erõszakolt valóságként mûködik, hanem éppen ellenkezõleg, szimbolikusan meghatározott menekülési teret kínál fel a szubjektumnak, ahol a tudattalan fenyegetõ tartalmaival, folyékonyságával szemben szilárd önazonosságra találhat. Az identitás felkínált pozíciói azonban már mindig társadalmilag meghatározottak, és speciális, nyelvileg-ideológiailag megszerkesztett változatban rögzítik a szubjektumot (Kiss, 1994). A két megközelítés, különbségei ellenére, rámutat, hogy a fejlõdõ szubjektum számára kijelölt helyek léteznek a kultúrában. A választék ismerete, a hozzáférés lehetõségei, a mindehhez szükséges tudás megszerzése és az adott hely elfoglalásának esélyei nagymértékben függenek azoktól az objektív körülményektõl, amelyek között a szocializáció zajlik. Ugyanakkor a körülményeknek való kiszolgáltatottság ellensúlyozható, ha az autonóm személyiségû szülõ képes a körülményekkel szemben a gyermek fejlõdési érdekeit érvényesíteni.
        A következõkben egy páciens korai traumatizációját vizsgálom meg, mint az ideológiai interpelláció konkrét esetét, ahol a hatalmi technológiák érvényesülésének a szülõk nem tudtak gátat szabni. A serdülõkorú páciens elsõ életévétõl kezdve sorozatos mûtéteken esett át. A mûtéti élmények és a sokszoros hospitalizáció mai napig eleven módon jelen van álmaiban, nyugtalanságában, tanulási nehézségeiben és egész személyiségalakulásában.
        A páciens problémamentes terhességbõl, zavartalan szüléssel jött világra. Három hónapos koráig szopott, utána — orvosi bátorítással — tápszert kap. Nem nagyon akart szopni, meg úgyis olyan komplikált volt — mondja az anya.

  Itt kell megjegyezni, hogy mind a harmadik világ országaiban, mind pedig a jóléti társadalmakban statisztikailag igazolt, hogy az anyatejes táplálás az anyák társadalmi helyzetével korrelál: minél alacsonyabb társadalmi rétegbõl jön, minél szegényebb, illetve minél alacsonyabb iskolázottságú az anya, annál inkább választja a tápszeres táplálást. A tápszergyártásban érdekelt óriáscégek ugyanakkor világszerte nagy aktivitást fejtenek ki a tápszeres táplálás propagálása érdekében (Haraway, 1977).

        Ebben az esetben az anyai funkciók bizonytalansága, a rossz anyagi helyzet és a tápszergyártók orvosilag támogatott üzleti érdekeltsége együttesen eredményezhették a páciens korai elválasztását. Késõbb megtudom, hogy a nehéz anyagi körülmények miatt az anya dolgozni kényszerül, mikor a páciens 10 hónapos, ezért bölcsõdébe adják. Óriási ellenállást tanúsít, ordít, nem eszik, majd megbetegszik, így kerül sor az elsõ mûtétre. A késõbbi kórházi kezelések során is éhségsztrájkot folytat. Soha nem tudta elviselni, hogy távol legyen tõlem — mondja az anya. Ezekbõl az oly gyakran hallott heteroanamnesztikus adatokból kiderül, hogy az elsõ mûtét máris korábbi elszakadási traumákat ismétel, a korai elválasztást és a kényszerû bölcsõdei elhelyezést. Ez arról tanúskodik, hogy a szülõk — külsõ és belsõ okok miatt — nem állhattak ellen a szükségszerûség (anyagi helyzet, lakáskörülmények) és az evidencia (az intézmények, a bölcsõde és a kórház hatalma) formájában jelentkezõ gazdasági-kulturális hatásoknak.
        A mûtétek, a kórházi kezelés okozta korai traumatizáció kulturális meghatározottsága arra a szinte megkérdõjelezhetetlen, tekintélyelvû egészségügyi kultúrára vezethetõ vissza, amely a természettudományos ideológiára támaszkodik, és alapvetõen pszichológiaellenes. Ezt az ideológiát az orvosi munka során gyakran fennálló életveszély és a tudomány életmentõ eredményei legitimálják. Távolabbról a tudományos objektivitásnak mint a tekintély rekonstrukciójának és az irracionális autoritás fenntartásának ideológiájáról van szó. Erre támaszkodva az orvos saját részvételét a beteggel való kapcsolatban bagatellizálhatja. A gyereket eltárgyiasítva kezeli, és a traumatikus beavatkozás idejére még a szülõtõl is elszakítja, hiszen szerinte a szülõ jelenléte csak nyugtalanítja a gyereket. Ami így elhárításra kerül, az a testi szenvedés és az anyától való elszakadás által okozott szorongás, a valóban kritikus élethelyzet összes szorongató bizonytalansága. Erre az egészségügyi ellátó rendszer csak úgy tud válaszolni, hogy egyrészt annullálja a páciens, a szülõ és az orvos szubjektivitását, másrészt felkínál egy lélektanilag alig igénybe vehetõ, megkapaszkodásra legtöbbször alkalmatlan, de nagy hatalmú tekintélyfigurát. A szülõtõl elszakított, késõbb apatikussá váló gyerek kénytelen egyedül megbirkózni fenyegetõ élményeivel, halálfélelmével. Az ismételt elszakadások idõtartama olyan hosszú volt, hogy esetünkben a gyerek többször átélhette, hogy — Winnicott-tal szólva — életének folyamatossága megszakad.
        Ha az anya távolléte túlmegy egy bizonyos határon, akkor belsõ reprezentációja az emlékezetben elhalványul. Ahogyan ez megtörténik, az "átmeneti jelenségek" fokozatosan elvesztik értelmüket, és a gyerek nem tud mit kezdeni velük (Winnicott, 1971, idézi Green, 1997). Green kiemeli, hogy megfelelõ holdingfunkció esetén a szeparációs élmények és a reprezentáció távolléte tolerálható, mert a baba már internalizálta az anyai holding, az anyai gondoskodás bizonyos elemi struktúráját. Ez mintegy "megtartja" a pszichés teret, és a negatív hallucinációt ebben a fenntartott térben felválthatja a hallucinatorikus vágyteljesítés vagy a fantázia. Ha azonban a baba a halálélménnyel konfrontálódik (azaz az anya távol-léte nem-létté válik), akkor ez a belsõ keret már nem képes helyettesítõ reprezentációk létrehozására, amit tartalmazni tud, az csupán a hiány. Az elviselhetetlen szeparáció során a protestáló, ordító baba a hiányt, a negatívumot egy rossz tárggyal azonosítja (Green, 1997). Késõbb, amikor feladja a tiltakozást, akkor a tárgy elérhetetlensége távol-létbõl nem-létté válik. A távollét még tartalmazza a visszatérés reményét, a nem-lét már csak a hiányt, az ürességet.
        A szülõk — kényszerûen elfogadva a gyermekellenes egészségügyi ideológiát — nem tudtak segíteni. Fonagy és Target (1996) írják, hogy ha a szülõ képtelen belsõvé tenni a valóság egy darabját, és azzal gondolatban nem tud megbirkózni, akkor nem tudja biztosítani, hogy a gyerek ugyanezt megtegye, pl. amikor veszélyes gondolataival játszik. Sem a szülõ, sem a gyerek nem tudja az ilyen gondolatokat "metabolizálni", lebontani, veszélyes tartalmát ártalmatlanítani. Esetünkben — mint annyi más esetben is — ennek a szülõi deficitnek a személyes lélektani és szociológiai okok mellett azonban nagyon is valós társadalmi-kulturális és szakmapolitikai okai voltak.
        Az egészségügyi intézmények mûködési rituáléi, az orvosi figura irracionális tekintélye lényegében a halálfélelem és a folytonos veszteségek okozta depresszív élmények és bûntudat elhárítását szolgálják. Ugyanezt a célt szolgálja a beteggel való bánásmód technicizálása, tudományos-racionális munkafolyamatra történõ redukálása. A valós hatalmi és alárendeltségi viszonyokat, amelyek az intézményesült elhárítás fenntartásához szükségesek, (Mentzos, 1976) az orvosképzés örökíti át generációról generációra.
        A másik oldalon a páciens valós veszélyhelyzetét és az eltárgyiasító bánásmód miatt is fokozott kiszolgáltatottságát találjuk, ami reális félelmét irracionális mértékben felnagyítja. Ennek elhárítása érdekében kénytelen az élet és halál uraként megjelenõ egészségügyi személyzet irracionális tekintélyének alávetni magát. A kasztráló autoritás, aki egyszersmind a jóságos, nagy hatalmú megmentõ is, alkalmas igen primitív, korai szorongások felidézésére gyerekben és szülõben egyaránt. Ehhez járul harmadik tényezõként az orvosi tekintély ambivalenciája: egyrészt a megfellebbezhetetlen tudományosság legitimálja, másrészt gazdasági okok, morális fogyatékosságok és gyakran rövid távú politikai nyomások ássák alá. Az orvosi tekintély eróziója, és a hazai egészségügyi intézményrendszer folyamatos, valódi krízishelyzete az indulatos tiltakozás és a bénult alávetettség közötti feszültséget tovább fokozza.
 

Trauma és identitásprotézis

A traumás emlékek vizsgálata alapján feltételezik, hogy a trauma idõpontjában fellépõ excesszív izgalom nehezíti vagy megakadályozza, hogy az élményt integrált formában raktározzuk az emlékezetben. A "szótlan rémület" olyan, nem verbális emléknyomokat hagy, amelyeket sem az idõ múlása, sem pedig a késõbbi tapasztalatok nem tudnak módosítani. (van der Kolk B.-Fisler, R. 1997). Ezek a fõként perceptuális és testi emlékek az egyén életében, — és így terápiás pályafutásában is — elsõsorban a viselkedés, a testi állapotok szintjén jelennek meg, narratív feldolgozásuk elmarad. A traumás élmények az élethelyzetek és kapcsolatok alakulásának sajátos, reflektálatlan mintázataiban, esetleg konvencionális magyarázatok és elfogadott társadalmi szerepek által alátámasztva élnek tovább (Koller-Lust, 1998). (Emlékeztetni szeretnék itt a karakteranalízissel kapcsolatos korábbi megjegyzésekre.) Ilyen esetben az elmaradt belsõ szimbolizáció helyére lép egy, a kultúra által nyújtott narratíva vagy fogyasztási cikk, egy külsõ valóság — amely többnyire valamilyen cselekvéssel is jár. Ilyen, a traumás múltra épülõ konvencionális viselkedés és társadalmi szerep lehet például a politikai aktivitás a maga jelképeivel, ideológiáival, rítusaival vagy a popzenei együttesek, sportolók, vallási vagy politikai vezetõk iránti rajongás. A traumás élmény és a kulturális kínálat egymásra találása ragadható meg az identitásprotézis fogalmával.
        Tekintsük át a fogalom használatának néhány elõzményét! Freud az érzékszerveit, képességeit technikai eszközökkel meghosszabbító embert ironikusan istenprotézisnek nevezi (Freud, 1930/1974). Egyes szerzõk a drogot olyan pszichodinamikai-farmakológiai protézisnek tartják, amely csökkenti a belsõ feszültséget, amire a droghasználó saját pszichés eszközeivel nem képes. Jeammet serdülõkkel kapcsolatban javasolja a pszichikus tér fogalmának olyan kiterjesztését, amely a külvilág olyan részeit is magába foglalja, amelyek a serdülõ számára sajátos jelentéssel bírnak, és azokat a szelf átalakítása során kreatívan felhasználja (hiv. Bohleber, 1999). Végül újra utalok a karakterrel kapcsolatos kezeléstechnikai felfedezésekre, amelyek rávilágítanak a karaktert alkotó elemek heterogén voltára, arra a sajátosságukra, hogy ezek részben intrapszichés mozzanatok, részben viselkedési formák, részben pedig a külvilághoz tartozó dolgok.
        Az identitásprotézis magatartásmintákból, mozdulatokból és testtartásokból, a test felszínének sajátos felhasználásából, különbözõ divat- és fogyasztási cikkekbõl, használati szokásokból, ideológiákból és politikai nézetekbõl, attitûdökbõl, átmeneti, gyorsan cserélõdõ azonosításokból és idealizációkból formálódik. A felsoroltakat személyes és intézményi kapcsolatok támogatják. Mindezekhez a pszichoanalitikus munka során feltárható vágyak, fantáziák, szorongások és élettörténeti elemek kapcsolódnak. A fogyasztási cikkekhez, csakúgy mint az árúvá vált gondolatokhoz és ideológiákhoz a "nagy narratívák" (Lyotard, id. mû) tömegfogyasztásra alkalmassá tett különbözõ változatai tartoznak, amelyek használatukat legitimálják, normálissá, hétköznapivá, sõt kívánatossá teszik.
        Az identitásprotézis serdülõkorú használója általában valamilyen fejlõdési feladattal birkózik, és ebben korábbi traumatizáltsága miatt elakadva építi fel, veszi igénybe ezt a képzõdményt. A konkrét elemek kiválasztásában egyaránt fontos szerepe van a testi emlékezetben is megõrzött konfliktusoknak, traumáknak, korai hiányállapotoknak és a kulturális kínálatnak, valamint a divatnak. A protézis haszna, hogy a többé-kevésbé patológiás okok miatt elakadt fiatalok számára lehetõséget kínál valamiféle normalitásra, a kortárscsoportba, a tágabb kultúrába való belépésre. Jobb megoldás eléréséig fenntartása igen fontos lehet. Az identitásprotézis használója általában igen komolyan veszi "felszerelését", de a cserélhetõség, a divat gyors változásai és az azonosulás csekély mélysége játékos jelleget kölcsönöznek a használatnak. A protézishez kapcsolódó fantáziák, a játékos szerepazonosulások cserélgetése néha hozzásegíthet a potenciális tér utólagos, csökevényes megtapasztalásához. Átlagos fejlõdés esetén az egymást váltogató protézisek elõkészítik a felnõtt identitás kialakulását. Az identitásprotézis veszélye, hogy használata, amennyiben megfelelõen csökkenti a szenvedéseket, és elõsegíti a beilleszkedést, állandósulhat, és ezáltal a további személyiségfejlõdés akadályává válik. Ha az identitásprotézisek váltogatása elakad, akkor a protézis szervül, és bizonyos karaktervonások hordozója lesz.
        Az identitásprotézis társadalmilag több okból is jól hasznosítható. Egyrészt közvetít bizonyos társadalmi-politikai és gazdasági érdekek és az intrapszichés elhárítások között. Ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy a károsodott szubjektum legalább a fogyasztás szférájában integrálódjon különbözõ társadalmi formációkba. Látnunk kell azt is, hogy az intrapszichés problematika a protézis segítségével kiaknázható, hasznosítható a politikai érdekek piacán, amint ezt szélsõséges gondolkodású páciensekkel dolgozva tapasztalhatjuk. Ha ezt tovább gondoljuk, felmerül, hogy bizonyos típusú személyiségproblémákra a társadalomnak kifejezetten szüksége lehet. (A gondolat nem új, lásd fentebb Fromm és Reich ide vonatkozó nézeteit.) Például az identitásprotézis arra is kiválóan alkalmas, hogy a fiatal — és idõsebb — fogyasztókat bekapcsolja a fogyasztás kultúrájába. A traumás élmények által meghatározott személy a késõkapitalista kori fogyasztói kultúrában ígéretes fogyasztóként jelenik meg. Ennek a kultúrának egyik vezérmotívuma a fogyasztói igények minél teljesebb körének kielégítése. A gyártás és eladás felõl nézve minden igény alkalmas az üzleti kiaknázásra. Így lehetõvé válik, hogy a korai traumákból eredõ késztetéseket és vágyakat is technikailag magas színvonalon álló termékek fogyasztása, használata útján elégítsük ki (Koller-Lust, 1998).
        Az óriási piacot jelentõ ifjú fogyasztókra identitásprotézisként használható szórakoztatóipari és egyéb termékek tömege zúdul. Ezzel párhuzamosan a fogyasztói kultúrában az érzelmi érettség, a belsõleg megharcolt személyes tulajdonságok és megoldások háttérbe szorulnak. Helyettük az identitást a fogyasztásban való megfelelõ részvétel biztosítja. A fogyasztók infantilizálása már-már közhely, de ennek valódi pszichológiai tartalmát, amit az identitásprotézis is kifejez, nem szívesen tudatosítjuk. Ez pedig az, hogy a felnõtté váláshoz szükséges kognitív és technikai készségek maximális fejlettsége mellett az emberi kapcsolatok, a kötõdés problémái a korai anya-gyermek kapcsolatig visszamenõen megoldatlanok maradhatnak. Az identitásprotézis használata ebben a kultúrában gyakran végigkíséri az egész felnõttkort.
        Az identitásprotézis fogalma összekapcsolja az egyéni, intrapszichés folyamatokat a tágabb, gazdasági, társadalmi és politikai folyamatokkal. Az identitásprotézis bepillantást enged a vágyak, tudattalan fantáziák személyes világába, de egyben feltárja a protézisként használt termék elõállításának, forgalmazásának és fogyasztásának dinamikáját is. Hozzáférhetõvé teszi a hatalmi technológiákat, amelyek a szubjektum tudattalan fantáziái, hiányállapotai és a termék létrehozói és forgalmazói között zajló interakcióban mûködnek.
        Az identitásprotézisek jelentésgazdagok, de a terápiás munkában, — csakúgy mint a karaktervonások — közvetlenül nehezen megfejthetõk, mivel erõsen kötõdnek a külsõ realitáshoz. Fenntartásukat a személyes elhárításokon túl a kortárs kultúra, a piaci logika és gyakran politikai érdekek is támogatják. Destruktív változataik próbára teszik a terapeutát.
 

Az európai utópia. A pszichoanalízis mint szabadságtechnika


Befejezésül amellett szeretnék érvelni, hogy a pszichoanalízis mint terápia és kutatás, továbbá mint kultúrakritika, maga is a bibói értelemben vett szabadságot növelõ "technika", amely viszonylag késõi megjelenése és vitatott tudományelméleti besorolása ellenére — vagy éppen ezért — fontos része az európai társadalomfejlõdésnek.
        Freud korábban már idézett levelében arról ír, hogy az emberek agresszív ösztönkésztetéseinek megszüntetése illúzió, a legtöbb, amit tehetünk, hogy igyekszünk annyira eltéríteni, hogy ne a háború legyen megnyilvánulási formájuk (Freud, 1933/1974). Ha naponta követjük a világ eseményeit, akkor gyakran nehéz kétségbe vonni igazát, megállapítását mégsem fogadhatjuk el.
        A revizionisták azt vetik Freud szemére, hogy hiányzik belõle a szeretet — írja Adorno —, és hideg távolságtartását szembeállítják Ferenczi együttérzõ gyöngédségével. "Mivel Freud az utópiát keservesen komolyan veszi, nem utópista, hanem a valóságot olyannak látja, amilyen… Hozzákeményíti magát a megkövesedett viszonyokhoz, hogy megtörje azokat. … Lehet, hogy Freud ellenségessége az emberekkel szemben nem más, mint reménytelen szeretet, és egyedüli kifejezése a még egyáltalán lehetséges reménységnek" — írja közvetlenül a második világháború befejezése után (Adorno, 1946 /1980).
        Pácienseinkkel dolgozva, vagy a hétköznapi életben, a "létforgatagban" élve valóban érezzük, hogy sokszor csak ez a keménységgel párosult reménytelen szeretet teszi lehetõvé, hogy a folytonosan megelevenedõ destruktivitást elviseljük és pszichoanalitikusként kezelni tudjuk. És még valami. Az a felhalmozódó pszichoanalitikus tapasztalat, hogy a szeretetre való képtelenség, a negativitás és a destrukció mindig visszavezethetõ páciensünk korábbi tapasztalataira, korai és késõbbi tárgykapcsolatainak viszontagságaira. Visszavezethetõ az Adorno által említett objektív értelmetlenség szubjektív lecsapódására, a traumatizált szülõk, nevelõk és traumatizált embertársak által továbbadott nyomorúságra. Az a világ, amelyben pácienseink és mi magunk is élünk — és amelynek létrehozásához folyamatosan hozzájárulunk — sokszor valóban borzalmas. A késõbbi kapcsolatok rendre megismétlik, vagy ismétlõdni engedik a korábbi kapcsolatok okozta szenvedéseket, olyan — az ismétlési kényszer fogalmával leírt — benyomást keltve, hogy ez szinte törvényszerû. A trauma a társas közeggel, a kultúrával való kapcsolat és a tradíció átadásának modelljévé vált.
        A délszláv háborúkat elemezve Beland a háborús helyzetben zajló politikai eseményeket a Wahn-állapotban történõ cselekvéshez hasonlítja. Ennek jellemzõje, hogy az elviselhetetlen saját pszichés tartalmak kollektív kivetítése a külvilág hamis érzékeléséhez, a saját belsõ realitások hamis érzékeléséhez és a cselekvésre kényszerítettség érzéséhez vezet (Beland, 1999). A tömegkommunikációnak központi szerepe van abban, hogy ilyen állapotok társadalmi méretben kialakulhassanak. A boszniai háborút is módszeres gyûlöletkeltõ médiakampány elõzte meg, melynek segítségével a szerbeket és horvátokat sikeresen kergették a háborús pszichózisba (Parin, 1992, id. Beland, 1999). A médiakampányt nyilvánvalóan fizetett, és saját körükben elfogadott, esetleg megbecsült alkalmazottak, médiaszakemberek bonyolították le.
        A legutóbbi, albán exodus médiamegjelenítése a nézõben félelmet kelt, a szenvedõ archaikus figurájával való azonosulásokat vált ki, a nézõ saját tehetetlensége és relatív jóléte miatti bûntudatot, továbbá bosszúvágyat idéz elõ. Ezek mind arra hivatottak, hogy a politikusok vitatható döntéseit érzelmileg alátámasszák, és így legitimálják a jogilag indokolhatatlan, eredményében nagyon is kérdéses pusztító cselekvést. Ugyancsak a realitásérzék csökkenését eredményezik a politikai retorika olyan sztereotip fordulatai, mint pl. "térdre kényszerítjük" — mármint a megtámadott ország vezetõjét. Térdre ugyanis leggyakrabban az államhatalomnak kiszolgáltatott egyének kényszerülnek, ahogyan azt már Freud is szóvá tette az elsõ világháború kezdetekor, és ahogyan az most is történik. A Jó és Rossz örök küzdelmének, a gonosz megbüntetésének mesékbõl emlékezetes fordulatai és az általuk felelevenített infantilis emlékanyag — a vétség-büntetés témakörben — a szenvedés képei által érzelmileg már felkavart nézõkben a gondolkodás és ítélõképesség további regresszióját eredményezik.
        Beland a háborút pszichotikus perverziónak nevezi, és a gyûlölet, az erõszak megértéséhez a projektív identifikáció és más, kollektív primitív elhárítások mûködését tételezi fel. Ezek a mechanizmusok hozzák létre a háborús pszichózisban hatékony kollektív destruktív mentalitásokat. A saját bûntudatnak és ölésvágynak az ellenségre vetítése az ellenséget szörnyeteggé változtatja, és megsemmisítését elkerülhetetlenné teszi (Beland, id. mû).
        A destruktivitással szembeszállni képes erõt Freud a halálösztön nagy ellenlábasában, Erószban találja meg: "Minden ellene hat a háborúnak, ami az emberek között érzelmi kötelékeket hoz létre." (Freud, 1933/1974). Sajnos azonban az érzelmi kötelék a személyiség érettsége nélkül nagyon is ambivalens maradhat, és könnyen fordul át a gyûlöletbe. Beland a kleini depresszív pozíció elérésében, az együttérzés, a felelõsségtudat, a történelmi tudatosság és a szimbolizációs készség kifejlõdésében, az ambivalencia és a bûntudat elviselésének képességében és a reparáció vágyának kialakulásában látja a megoldást. A depresszív pozíció elérését mint középponti európai utópiát látja, és beilleszti abba a kulturális tradícióba, melynek eredeti megfogalmazását a Hegyi beszédben (Máté, 5.) találhatjuk. Az erre alapozódó emberkép mint utópia, a fennálló hatalommal, gazdasági formákkal és politikai szervezetekkel szemben hallatlan erõrõl tett bizonyságot — írja. Az európai politikai fejlõdés és a kultúra intézményeinek történelmi értelmét — mintegy Bibó téziseit pszichoanalitikus szempontból átfogalmazva — abban jelöli meg, hogy az egyénnek lehetõséget biztosítsanak a bûntudat tolerálására és a depresszív pozíció elérésére (Beland, id. mû).
        A pszichoanalitikus kultúrakritika jelentõsen képes hozzájárulni ehhez a programhoz. Szükségességét a történelmi események, a napi aktualitás bizonyítja. Hatékonyságához szükséges a folyamatosan fejlõdõ klinikai tapasztalat és az "akadémiai" pszichoanalízis eredményeinek integrálása. A pszichoanalitikus kultúrakritika a maga sajátos eszközeivel "szóba hozhatja", dekonstruálhatja a társadalmi és gazdasági-politikai folyamatok közbeszédbe és hétköznapi mentalitásokba, "magától értetõdõ" társadalmi gyakorlatba merevedett hatásait. Mivel a pszichoanalízis képes a hatalom bûvöletébõl kiszakadni, ezért képes a bûvölet, a mágikus közvetlenség destruktív illúziójának leleplezésére a mindennapi politikai és tudományos diskurzusban is. Képes lehet továbbá a pszichoanalitikus attitûdöt, az együtt érzõ, de a megértéshez szükséges távolságot fenntartani képes hozzáállást, a belsõ feldolgozást a cselekvés elé helyezõ beállítódást mint lehetséges magatartási modellt hitelesen képviselni a közgondolkodásban. Ezáltal fontos szerepet vállalhat a "kultúrfolyamatban", az erõszakmentesség, a hatalom humanizálásának programjában.  

 
»Vissza a tanulmány elejére« »IRODALOM« »Várjuk véleményét, észrevételeit!«
 

IRODALOM

Adorno, Th. W. (1946/1980): Die revidierte Psychoanalyse. In: Der Stachel Freud. Beiträge und Dokumente zur Kulturismus-Kritik. Görlich, B.–Lorenzer, A.–Schmidt, A. szerk. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M

Bálint Mihály (1933/1993): A jellemanalízis és az újrakezdés. In: Lélekelemzési tanulmányok. Somló Béla Könyvkiadó, Bp., 1933 reprint kiadása: T–Twins, Budapest.

Beland, H. (1999.): Die leise Stimme des Intellekts. Psychoanalytische Gewaltforschung und die Öffentlichkeit. EPF Bulletin, 52. Frühjahr

Bell, D. (1976., 1990.): Modernism, postmodernism, and the decline of moral order. In: Culture and Society. Contemporary debates. Alexander, J. C.–Seidman, S. szerk. Cambridge Univ.Press, Cambridge, USA

Bibó I. (1971–72/1986.): Az európai társadalomfejlõdés értelme. In: Válogatott tanulmányok, III. kötet. Magvetõ Kiadó

Bibó, I. (1976.) The paralysis of International Institutions and the Remedies. The Harvester Press, Hassocks, England

Bohleber, W. (1999): Psychoanalyse, Adoleszenz und das Problem der Identität. Psyche, 53. Juni.

Bollas, Ch. (1987.): The Transformational Object. In: The Shadow of the Object: Psychoanalysis of the Unthought Known. Billing and Sons, Worchester, England

Brooks, P. (1998): Freud metanarratívája: az elbeszélõ szövegek egy modellje. In: Bókay–Erõs (szerk.): Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Filum Kiadó, Budapest

Dandeker, Ch. (1990): Surveillance, Power, Modernity. Bureaucracy and Discipline from 1700 to the present day. Polity Press, Cambridge, UK

Dawkins, R. (1986 [1976]): Az önzõ gén. Gondolat, Budapest.

Dennet, D. C. (1999.): The Evolution of Culture. Forrás: Internet,   http://www.edge.org

Dénes, I. Z. (1993): A félelem megszelídítése. In: A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életmûvérõl. Dénes I. Z. szerk. Tanulmány Kiadó, Pécs

Dupont, J. (1998/1999): Der Traumabegriff nach Ferenczi und sein Einfluss auf die spatere psychoanalytische Forschung. Psyche, 53. Mai.

Erdheim, M. (1982): Die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit. Eine Einführung in den ethnopsychoanalytischen Prozess. Suhrkamp, Frankfurt/M

Erõs F. (1986): Pszichoanalízis, freudizmus, freudomarxizmus. Gondolat Kiadó, Budapest

Erõs F. (1999): A freudi kultúrelmélet idõszerûtlensége és idõszerûsége. In: Pszichoanalízis és kultúra. A Magyar Pszichoanalitikai Egyesület konferenciája. Animula, Budapest. 7–14.

Ferenczi L. (1993): Guglielmo Ferrero. In: A hatalom humanizálása… Dénes I. Z. szerk.

Ferenczi S. (1913/1982): A valóságérzék fejlõdésfokai és patologikus visszatérésük. In.: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Magvetõ, Budapest

Fonagy, P.–Target, M. (1996.): Playing with Reality. Int. J. Psychoanal. 77. 217.

Fonagy, P. (1999.): Early Influences on Development and Social Inequalities. Paper for Sir Donald Acheson' s Independent Inquiry into Inequalities in Health. forrás: Internet, http://www.psychoanalysis.net

Freud, S. (1915/1995): Idõszerû gondolatok háborúról és halálról. In: Sigmund Freud Mûvei V. Tömegpszichológia. Cserépfalvi, Budapest

Freud, S. (1930/1993): Rossz közérzet a kultúrában. Kossuth, Budapest

Freud, S. (1933/1974.): Warum Krieg? Studienausgabe, Bd. IX.

Freud, S. (1923/1991): Az õsvalami és az én (Das Ich und das Es). Hatágú Síp, Budapest

Fromm, E. (1932): Die psychoanalytische Charakterologie und ihre Bedeutung für die Sozialpsychologie in: Jacoby, R. 1975.

Görlich, B. (1980): Der Stachel Freud. Zum Problem der beschadigten Subjektivitat. In: Der Stachel Freud. Beiträge zur Kulturismus-Kritik. B. Görlich–A. Lorenzer–A. Scmidt szerk. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M

Green, A. (1977): The intuition of the negative in Playing and Reality. Int.J.Psanal.Vol.78. 6.

Habermas, J. (1990/1993.): Egy befejezetlen projektum — a modern kor. In: A posztmodern állapot. Horror metaphysicae sorozat, Századvég Kiadó, Budapest

Haraway, D. J. (1977/1999.): A virtuális tükör az új világrendben. In: Sétáló agyak. Kortárs feminista diskurzus. Drozdik O. szerk. Kijárat Kiadó

Haynal A. (1999): Sigmund Freud emberképe és a fanatizmus. In: Pszichoanalízis és kultúra. Lust I. szerk. Animula Kiadó, Budapest

Illich, I. (1976): Medical Nemesis: the Expropriation of Health. Penguin Books, London

Jacoby, R. (1975): Negative Psychoanalyse und Marxismus. Überlegungen zu einer objektiven Theorie der Subjektivitat. Psyche, 29. Nov.

Kafka, F. (1981): Naplók, levelek. Válogatás. Európa Kiadó, Budapest

Kerényi K. (1944/1988.) Hermész, a lélekvezetõ. Az élet eredetének férfi mitologémája. In: Mi a mitológia? Szépirodalmi Kiadó, Budapest

Kinder, M. (1991): Playing with Power in Movies, Television and Video Games. Calif. Univ. Press

Kiss A. (1994.): Mibõl lesz a szubjektum? Posztszemiotikai bevezetõ. In: Pompei, V. évf. 1–2. Kiadja: Pompei Alapítvány, Szeged

Koller É.–Lust I. (1998.): Patológiás tárgyhasználat és addiktív kultúra. In: Lust I.–Kökény V. szerk. A tétovázás dicsérete. Pszichoterápiás elõadások a Faludi utcából. Animula Kiadó, Budapest

van der.Kolk, B.–Fisler, R. (1997): Dissociation and the Fragmentary Nature of Traumatic Memories. Overview and Exploratory Study. Internet:   D. Baldwin's Trauma Information Pages  http://www.trauma-pages.com

Kristeva, J. (1974/1986.): Revolution in Poetic Language. In: The Kristeva Reader. Toril Moi szerk. Blackwell, Oxford

Leff, J–R. (1993): Psychological Processes of Childbearing. Chapman and Hall. London

Lorenzer, A. (1986): "…gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide…" Emanzipation und Methode. Psyche, 40. Dezember.

Lust I. (1991): Az elbeszélt világ rései. Újhold Évkönyv, 91/1

Lust I. (1997): A belsõ szabadság és a csodabogyók. Kritika, 97/11

Lust I. (1998): A hiány koreográfiája. In: A tétovázás dicsérete…

Lyotard, F. (1979/1993.): A posztmodern állapot. In: A posztmodern állapot…

Marcus, S. (1987): Psychoanalytischer und kultureller Wandel. Psyche, 41. Februar

Mentzos, S. (1976.): Interpersonale und institutonalisierte Abwehr. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M

Nyíri K. (1980): A monarchia szellemi életérõl. Filozófiatörténeti tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest

Orwell, G. (1949/1989.). 1984. Európa Kiadó, Budapest

Parin, P. (1992.): Historische Defizite als Kriegsgrund? In. Die Zeit, No. 13. 20. 3.

Pléh, Cs. (1997): Narrative Constructions of Texts and the Self. Kézirat

Riesman, D. (1961/1996): A magányos tömeg. Polgár Kiadó, Budapest

Ricoeur, P. (1965/1974): Die Interpretation. Ein Versuch über Freud. Suhrkamp, Frankfurt/M

Reich, W. (1933/1983): Charakteranalyse. Fischer Verlag. Bücher des Wissens. Frankfurt/M.

Roudinesco, E. (1999): Még kell a dívány. Liberation, szept. 15.; Élet és Irodalom okt. 15.

Schore, A. N. (1994): Affect Regulation and the Origin of the Self. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers Hillsdale, New Jersey

Schorske, C. E. (1961/1998.): Bécsi századvég. Helikon Kiadó, Budapest

Somers, M. R.–Gibson, G. D. (1994): Reclaiming the Epistemological "Other": Narrative and the Social Constitution of Identity. In: Social Theory and the Politics of Identity. Calhoun, C. szerk. Blackwell, UK

Szerb A. (1962.): A világirodalom története. Magvetõ Könyvkiadó, Budapest

Stern, D., et al. (1998): Non-interpretive mechanisms in psychotherapy. The 'something more' than interpretation. Int. J. Psycho-Anal. 1998. 79, 903; (Internet:  http://www.ijpa.org)

Winnicott, D. W. (1971/1999): Playing and Reality. Tavistock Edition, London. Magyarul: Játszás és valóság. Animula Kiadó, Budapest.
 

JEGYZET

* A Thalassa 10. évfordulójára készült írás, amely korábbi elõadásokra épül, és a Thalassa szellemiségének megfelelõen hangsúlyozza az "akadémiai" és klinikai pszichoanalízis integrációját.

 
»Vissza a tanulmány elejére« »Következõ tanulmány« »Várjuk véleményét, észrevételeit!«